Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

divendres, 6 de setembre de 2019

Fitxar als centres: un desgavell total!(Actualitzat a 17.9.2019)

Dins el torn obert de paraula de la mesa sectorial d'ahir vam recordar que el passat 15 de juliol vam demanar a la Conselleria, per escrit al registre, amb quina base legal ens fan fitxar i que encara esperam resposta, i vam tornar a demanar la retirada de la mesura. No hi havia ningú de Planificació que ens pogués contestar i Personal docent en va prendre nota.

Són molts els motius que demostren que fitxar als centres educatius és un desgavell sense volta ni solta que només té per objectiu provocar-nos la sensació d'estar vigilats i controlats:
 • És una mesura injusta, perquè no reconeix les hores extra de feina que feim a casa preparant classes i material, corregint treballs i exàmens, fent sortides extraescolars, viatges d'estudis, formació fora de l'horari laboral i de pagament per la manca d'oferta de l'administració, etcètera, i innecessària, perquè si qualcú falta o arriba tard a classe se sap tot d'una i hi va el professor de guàrdia.
 • Com ja hem denunciat, el «Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo», que obliga a fitxar a les empreses per fer aflorar hores extra, fa referència a l’Estatut dels Treballadors, mentre que els treballadors funcionaris docents ens regim per l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
 • Com hem denunciat igualment, la Resolució de 28 de febrer de 2019 de la Secretaria d'Estat de Funció Pública sobre jornada i horaris (i anteriorment a la Resolució de 28 de desembre de 2012), que estableix que els treballadors públics han de registrar entrades i sortides, especifica a l'article 1.2 que les normes de la Resolució no s'aplicaran, entre altres, «al personal que preste servicios en centros docentes o de apoyo a la docencia
 • A infantil i primària, el temps de més de permanència passades les 15h no quedarà registrat ni es podrà recuperar un altre dia: reunions de nivell i de cicle, comissions, coordinacions, pares, claustres, lliurar els al.lots als pares, telefonar i esperar els que no venen a cercar-los, ordenar material, preparar espais, arreplegar l’aula i netejar estris, capvespres que s'inverteixen al centre per pura vocació, participació a programes, serveis externs, colònies, campaments, viatges, Consell escolar, etc.
 • Tampoc es contemplen les hores de guàrdia els horabaixes, que es fan en torns rotatius. A més a més hi ha centres on són d'una hora i mitja (de 15'30-17h) damunt el paper i és impossible partir a les 17h, perquè les activitats acaben a la mateixa hora i has d'esperar que arriben els pares a recollir els nins i nines.
 • A escoles on es fan les exclusives a les 8, sovint hi anam abans per evitar col·lapses a la fotocopiadora i per facilitar la reunió individual a les famílies que ho sol.liciten. Fitxar a les 7,30h no aporta cap benefici, quan se'ns pot cridar l'atenció per arribar un dia a les 8,05. 
 • Els minuts de retard de cada dia a l'hora d'entrada, que en alguns casos coincideix amb l'exclusiva, es poden acumular per descomptar-se, però sortir a les 14h en punt és pràcticament impossible i aquest temps extra no es comptarà. 
 • Als CEIP no poden fitxar mentre atenen els infants a les files, esperen pares, o sorgeixen imprevistos que poden passar amb les criatures. Si deu minuts després de l'hora oficial d'acabar es tanca el programa, ja no poden fitxar. 
 • En alguns CEIP tanquen el marcatge automàticament a les 9,05, després ja han de fer un comunicat perquè algun membre de direcció o secretaria marqui l'hora d'arribada.
 • Pel que fa al temps de més que quedam als centres, el mateix es pot dir als IES per reunions que s'allarguen, feines pendents, atenció a pares, etc.
 • A FP no es comptaran les hores de formació en centres de treball (FCT), els serveis de dinars sopars a Hoteleria, visites a empreses...
 • Als EAP amb un despatx-seu on suposadament s'haurà de fitxar, cada dia hem d'anar a un centre diferent, que de vegades no és ni al mateix municipi. En aquest cas, el temps que perdrem per anar a fitxar i llavors al centre pot ser de mitja hora perfectament (entre que fitxes, apagues l'ordinador, tanques el despatx, vas al cotxe, etc.). En tornar, igual. O sortim mitja hora abans del centre per fitxar la sortida al despatx, o sortim a l'hora en què acabam realment i fitxam mitja hora més tard (llavors compta com a hora extra?). En aquest cas, els centres on hi tenim dedicació quedarien força perjudicats, ja que hi faríem menys hores. 
 • Els que hem d'agafar barca a Formentera per anar a reunions a Eivissa, si fitxam a Formentera allargam el temps empleat en anar i venir (a més tampoc no se'ns compensa el cost del viatge ni el temps). 
 • Els docents de Conservatori que feim classe a IES a la tarda i no podem tenir material a les aules, perquè els alumnes es carreguen els panys, i l'hi hem de dur i recollir, no podem fitxar en punt ni per entrar ni per sortir.
 • En centres repartits en dos edificis separats, s'ha d'anar a un a fitxar i després davallar tot el carrer corrent per fer classe a l'altre. 
 • Tampoc no es comptarà el temps extra quan has d'acompanyar un alumne al PAC.
 • Si la xarxa no funciona, un problema crònic a més d'un centre, el sistema queda anul·lat.
 • Si se surt un moment per anar al metge, s'ha de marcar a la sortida, a la tornada i de bell nou en acabar, a més de lliurar el justificant, emplenar paperassa, etc.
 • A IES fan fitxar abans de les 8h, cosa que amplia la jornada efectiva de treball sense que quedi reflectit al sou. 
 • A FP, on mòduls de caire pràctic es fan en instal·lacions diferents de les del centre educatiu, a vegades a nuclis de població fora de la localitat on està ubicat el centre, s'haurà d'anar primer al centre i després a les instal·lacions en qüestió.
 • Ens fan utilitzar el mòbil personal perquè els ordinadors del centre no basten o no funcionen, quan disposar de telèfon mòbil particular i dur-lo al lloc de treball no pot ser mai una obligació.
 • Els professores d'EF que imparteixen sessions a instal·lacions esportives fora del centre no poden fitxar o han de desplaçar-se abans i després al centre, el que suposa una gran pèrdua de temps no reconeguda.
 • I per reblar el clau: a la UIB, on el sr. Conseller Martí March n'és catedràtic, no fan fitxar i a més a més promouen fer feina a casa quan no és necessària la presència física dels alumnes. Idò!
Afegim íntegrament (16.9.2019) les noves aportacions que ens ha fet arribar una companya:
 1. L'aplicació del Gestib oculta al professor informació sobre el compliment del seu horari. Cada professor ha de poder veure sobre el compliment del seu horari les mateixes dades que la persona que el controla. Sembla que es fa un control d'hores quan realment s'està fent control d'horari. Els interessats tenim dret a saber quines dades s'estan recollint sobre nosaltres i quin tractament s'està donant a aquestes dades. Es podria estar vulnerant la Llei de Protecció de Dades.
 2. En els IES els temps del pati no computen com a hores de permanència al centre, sinó com a horari personal. A molts de centres hi ha establerts dos esbarjos de mitja hora i de quinze minuts, de manera que els professors hem de romandre obligatòriament en el centre entre 30 i 45 minuts cada dia, no computats en l'horari de permanència al centre, ni remunerats. La Sentencia Nº 335/2012 del Jutjat del Contenciós Administratiu Nº 32 de la Comunitat de Madrid, estableix que els descansos obligatoris en l'horari de treball s'inclouen en l'horari de permanència al centre.
 3. No és el mateix fitxar després de l'hora d'entrada que arribar tard. El professor ha d'arribar a l'hora a la seva classe, obrir la porta als alumnes, encendre l'ordinador i accedir a l'aplicació del Gestib. Aquestes tasques poden portar més de 10 minuts des de l'hora d'entrada fins al moment de fitxar i el mateix passa amb la sortida. El moment de fitxar la sortida no coincideix amb la sortida efectiva del centre.
 4. A les empreses privades es fitxa l'entrada i la sortida per controlar les hores extraordinàries i evitar l'activitat no remunerada, si la Conselleria no té intenció d'abonar les hores extraordinàries aquesta mesura no té justificació. La norma aprovada pel Govern no afecta a l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, sinó que modifica l'Estatut de Treballadors, el que només afecta a l'empresa privada. A més el Decret de lluita contra la precarietat laboral s'estaria aplicant per la Conselleria únicament de forma restrictiva per sancionar si hi ha incompliment de jornada, però no positivament si hi ha hores extraordinàries, el que seria contrari a l'esperit de la llei.
 5. En cas que la Conselleria no desisteixi d'implementar aquesta mesura, seria convenient que el professorat exigeixi el pagament de les hores extraordinàries, de la mateixa manera que s'abonen als altres treballadors de la privada.
Nova aportació (17.9.2019):
 • Hi ha escoles on les activitats extraescolars acaben oficialment a les 17h, però en realitat ho fan a les 17,30 i al final sempre són les 18h quan els mestres poden partir cap a casa.
Nova aportació (19.9.2019):
 • Als IES on l'ordinador per fitxar es penja abans de les 8,00, i sona el timbre per entrar a classe, s'ha d'anar a fitxar a l'ordinador d'aula, amb la consegüent pèrdua de temps per començar la classe. Si l'ordinador d'aula no funciona, cosa gens excepcional, no es pot fitxar. En aquest cas s'ha de demanar a direcció un marcatge en diferit, amb tota la paperassa i pèrdua de temps addicional que això suposa.
Si advertiu més greuges no deixeu de dir-nos-ho i els afegirem a la llista!