Retem comptes

Cerca en aquest blog

dilluns, 25 de novembre de 2019

Interins substituts: reclamem el complement de tutoria!
Circular 159/2019

Com hem denunciat reiteradament, els interins que fan substitucions no cobren el complement de tutoria, fins i tot quan el titular es troba en excedència i tampoc el cobra. Recordam que la Resolució de 31 de juliol de 2007, que regula i ordena el pagament del complement per a la funció tutorial, no fa distincions entre funcionaris interins i de carrera, i que la Directiva 1999/70/CE, relativa a l’Acord Marc de la CES, la UNICE i el CEEP sobre treball de durada determinada, consagra, a la seva clàusula 4a, el principi d’igualtat i no discriminació entre l’ocupació temporal i la indefinida.

Doncs bé, segons la resolució de la Conselleria en resposta al nostre recurs d'alçada,
  • "perceben aquest complement (...) tots els funcionaris, siguin de carrera o interins, que, per a cada curs escolar, figurin en les relacions nominals facilitades pels directors dels centres com a persones proposades per a exercici la funció de tutor, i siguin nomenats per la Direcció General de Personal Docent com a tutors. Així es pot afirmar que tots els funcionaris de carrera i interins amb un nomenament com a tutor perceben aquest complement."
Atès que la clau per cobrar el complement és que els interins consteu com a tutors al GESTIB i sigueu nomenats per Personal Docent, els interins substituts podeu fer el següent:
  1. Comprovau que figurau al GESTIB com a tutors, consultant-ho al director del centre. Si no hi constau com a tals, ho heu de reclamar al director. Presentau la reclamació per escrit si és necessari.
  2. Un cop heu verificat que apareixeu com a tutors al GESTIB, presentau reclamació per escrit a la Conselleria perquè faci efectiu el nomenament i vos pagui el complement.
Si ens escriviu a ensenyament@uob.cat vos facilitarem models de reclamació.

UOB, per altra banda, continuarà reclamant que s'actualitzi el complement de tutoria, que des de setembre de 2007 pràcticament no ha pujat de 30 euros, i el cobrament del complement de tutoria complet per als interins contractats a mitja jornada.