Retem comptes

Cerca en aquest blog

dissabte, 21 de desembre de 2019

UOB Ensenyament entra al Consell Escolar de Menorca
La sessió plenària, que va tenir lloc aquest dimecres 18 de desembre, ha deixat constituït el nou Consell Escolar de Menorca. Es tanca així un procés que s’havia iniciat amb la renovació dels càrrecs de presidència i vicepresidència.

Així doncs, per primera vegada i durant els propers 4 anys, UOB Ensenyament formarà part del Consell Escolar de Menorca en qualitat de representant del professorat de l’ensenyament públic no universitari.


INICI

Una vegada constituït el nou Consell Escolar de Menorca es destacaren alguns aspectes de la gestió en matèria educativa com el traspàs del Govern de 55.000 €, que ara passarà a gestionar el Consell de Menorca i resoldrà la incompatibilitat que hi havia fins aquest moment entre les beques ofertes per les dues institucions.


PRIORITATS I NIVELLS D'ACTUACIÓ

A continuació, a través d’una dinàmica grupal heterogènia es van definir i ordenar les prioritats d'actuació dels propers quatre anys, que són:
  • Millora del temps educatiu formal i no-formal
  • Llei d’Educació
  • Enfortiment l’educació per l’equitat, la cohesió i la integració social
  • Millora de la Formació Professional
  • Relació família-escola volem?
  • Escolta de la veu dels joves
  • Implicació de la societat menorquina amb el canvi climàtic

Millorar la Formació Professional va ser el tema en què es va posar més l'accent, seguit de la creació d’estructures potents col·laboratives per enfortir el vincle entre l’ensenyament formal i no formal. Es va tenir en compte que hi ha temes cabdals com la Llei d’Educació, que té un calendari tancat, per tant, s’ha de prioritzar en aquest any i escaig, i d’altres com el d’enfortir l’educació per l’equitat, escoltar la veu dels joves o la cohesió i la integració social, que són temes transversals.


COMPOSICIÓ

Tot seguit, es va constituir la comissió permanent, formada per representants de tota la comunitat educativa i va quedar pendent per al proper plenari la constitució de les comissions específiques.


INFORME DE L'ESTAT DE L'EDUCACIÓ I MEMÒRIA

La memòria  es va aprovar sense problemes.  A més s'anuncià que el programa “Un estiu per créixer" passarà a ser competència enguany de l'àrea de Joventut de cada un dels Ajuntaments. L’Informe sobre l’estat de l’educació a Menorca va ser objecte d'algunes esmenes, ja que es considerà que de les respostes i de la bibliografia adjunta no es podia extreure la conclusió que hi ha hagut un augment de ràtios i una disminució del professorat.


POSICIONAMENT D'UOB

UOB Ensenyament perquè s’escoltin totes les veus implicades. Consideram que el projecte del Centre Integrat de FP a Llevant ha de liderar un canvi en la millora educativa de l’illa, la qual, si es fa bé, ha d’ajudar a revertir el fracàs escolar, augmentar les opcions laborals per als joves i, per extensió, contribuir a la diversificació de l’economia de l’illa.

És, per tant, una prioritat d'UOB Ensenyament basar-nos en el diàleg i el consens per desterrar la imposició i constituir-nos en un model exemplar que camina vertaderament cap una societat equitativa, cohesionada i integradora.