Retem comptes

Cerca en aquest blog

dijous, 30 de gener de 2020

NO al marcatge horari imposat per inspectors i directors!


Circular 165/2019

Arran de la nova resolució sobre el marcatge horari, de 19 de desembre de 2019, que podeu trobar aquí (darrer PDF de la llista), Unió Obrera Balear manté la seva crida a no fitxar, i comunica el següent:

Primer: Aquesta resolució l'ha imposada el conseller Martí March en contra de la majoria sindical, que s'hi va oposar a la mesa sectorial del mateix 19 de desembre, on només hi votaren a favor els sindicats Alternativa i CCOO. Recordem que els sindicats rebutgen per unanimitat el sistema de marcatge horari del GESTIB. 

Segon: Denunciam i condemnam les noves amenaces, pressions i coaccions de determinats inspectors i directors de l'òrbita d'Adesma per forçar-nos a fitxar.

Tercer: Si un director o inspector s'atreveix a expedientar un docent per no marcar al GESTIB, tot i haver complit el seu horari, Unió Obrera Balear el defensarà sindicalment i jurídicament, tant en el cas que el director hagi imposat el marcatge via "ordeno y mando" com si ho hagués aprovat un claustre. Cal recordar que la normativa estatal de Funció Pública sobre jornada i horaris (Resolució de 28 de febrer de 2019) que estableix el registre horari, n'exclou el personal docent per la seva "naturalesa singular", així com els militars, policies, funcionaris de presons i sanitat.

Quart: Davant les amenaces, pressions i coaccions, cal recordar que la resolució no diu enlloc que s'hagi de mantenir el marcatge del GESTIB, o que el director hagi d'imposar un marcatge informàtic. El que diu és que el control horari ha de ser el del GESTIB o "(...) un sistema alternatiu que, ateses les característiques del centre, es consideri que pot ser més eficient.":


Cinquè: Inspecció no pot pressionar per imposar un sistema de marcatge o altre, perquè la resolució diu el que diu i a més a més, a pregunta d'Unió Obrera Balear, el Departament d'Inspecció així ho ratifica:

Bon capvespre,


Des del Departament d'Inspecció Educativa s'indica explícitament als centres educatius que s'han d'atendre per la Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca de 19 de desembre de 2019, per la qual es modifica l'apartat referit a l'Horari general del centre, dels alumnes i dels professors de les instruccions per a l'organització i funcionament dels centres per al curs 2019-20.

Cordialment

Departament d'Inspecció EducativaI sisè: Tal com vam informar en el seu moment, el claustre té dret a ser consultat en qüestions com el control horari del centre:

- L’article 1 de la LOE estableix com a un dels principis bàsics que han de regir el sistema educatiu, en el seu apartat j), “la participació de la comunitat educativa en l’organització, govern i funcionament dels centres docents”.

- L’article 129 de la LOE enumera les competències del Claustre, que entre d’altres té les següents:
  • g) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro.
  • h) Informar las normas de organización y funcionamiento del centro.
- L'article 27 del ROC de Secundària, 26 al de Primària, estableix que una de les tasques de l’equip directiu és precisament la de:
  • b) Estudiar, i presentar al claustre i al consell escolar, propostes per fomentar i possibilitar la participació coordinada de tota la comunitat educativa en la vida del centre.
Si el director es nega a consultar el claustre sobre el sistema de control horari del centre, recordau que té l'obligació de convocar un claustre extraordinari, o incloure el punt a l'ordre del dia a un claustre ordinari, si ho reclama un terç dels membres. AQUÍ trobareu un model de sol·licitud.

Ens teniu a la vostra disposició per a qualsevol dubte o consulta. Ara més que mai,

NO FITXEM!