Retem comptes

Cerca en aquest blog

dimecres, 15 de gener de 2020

NOUS MODELS PER A LES SOL·LICITUDS D'AJUTS DEL FONS SOCIAL
Reunió de la Comissio d'Acció Social d'Educació

Avui matí s'ha celebrat la reunió mensual de la Comissió d'Acció social d'Educació, on, a més de les preceptives informacions sobre ajudes i bestretes concedides i denegades, i dels expedients de reintegrament iniciats, s'ha informat de la publicació dels nous models de sol·licitud vigents a partir d'enguany.

Destacar que s'elimina la necessitat de compulsar les fotocòpies de la documentació presentada, ja que els models inclouen una Declaració Jurada de responsabilitat, on l'interessat declara que la documentació aportada és autèntica. Així mateix, s'elimina l'aportació de determinada documentació, sempre i quan la persona interessada autoritzi l'administració a consultar telemàticament les dades a què fan referència, per exemple no serà necessari lliurar fotocòpies del llibre de família quan es sol·licita una ajuda per fills o filles menors de 18 anys.

En aquest enllaç podeu trobar informació dels ajuts i els models de sol·licitud: Fons Social