Retem comptes

Cerca en aquest blog

dimarts, 16 de juny de 2020

UOB reclama un Pla Director per als estudis de Formació Professional de MenorcaEl passat dimecres 10 de juny es va celebrar el 2n Plenari del CEMe dedicat al tema del CIFP a Menorca. El CEMe va recollir la proposta d’UOB de demanar a l’administració educativa un Pla Director que hauria de recollir la planificació de l'FP. Es va acordar a 10 anys vista, prou flexible i lligat a la realitat socioeconòmica de Menorca.

Arran del primer Ple ja ens fèiem la pregunta de si era possible un debat real al respecte. Ara que ha tingut lloc el segon i darrer Plenari i que hem pogut llegir l’acta, hem constatat que es vol donar la imatge de diàleg, acord i consens, quan hi ha moltes qüestions que ja s’han decidit prèviament.

Es van tractar els següents punts:
 1. Centre integrat o no?
 2. Totes les famílies juntes en un únic centre integrat o distribuïdes per diferents centres integrats o de secundària?
 3. Planificació de l’FP a curt termini o llarg termini (pregunta trampa)
 4. Nova oferta FP a Menorca: participació d’ajuntaments i agents socials i econòmics
 5. Ubicació
 6. Distribució de l’oferta dels cicles
- A la primera pregunta, Centre integrat o no? el CEME es va posicionar a favor per consens. Des d’UOB vam voler recordar que la idea original és un centre integrat de la zona de Llevant, que incorpori en un sol espai les famílies d’FP que ara estan repartides als 4 instituts de la zona i que tot el professorat d’FP estava d’acord en aquest projecte.

- Sobre la segona qüestió, totes les famílies juntes en un únic centre integrat o distribuïdes per diferents centres integrats o de secundària? Consideram que hi ha una pregunta marc que preveu escenaris diversos:
 • Un centre integrat
 • Diferents centres integrats
 • Diferents centres de secundària amb FP (l’actual).
UOB va fer la reflexió que crear molts centres integrats va en detriment de la idea general d’aglutinar en pocs centres per produir les sinèrgies que s’esperen dins un CIFP: relacions i col·laboracions entre els diferents cicles, permeabilitat d’assignatures, avantatge en la mobilitat per al professorat i l’alumnat, entre d’altres.

A més, es van debatre els següents subapartats: FP i secundària separats? i FP lligada al projecte educatiu de centre o centres de secundària sense FP?, en els quals hi va haver un consens de prioritzar la flexibilitat en la decisió. L’argument principal és que els centres són més bons de gestionar per separat, ja que així es disposa de més espai per als centres d’ESO i Batxillerat i s’aconsegueix l’exclusivitat en la gestió dels IES.

A més, UOB va recalcar la importància de tenir clar l’estat de la qüestió i d’un pla director que ajudi a reordenar el mapa escolar i va apostar clarament perquè un projecte de centre no sigui un criteri determinant a l’hora de decidir la reubicació de les famílies i, per tant, no limiti les opcions. També es va manifestar d’acord a prioritzar la concentració de totes les famílies de FP a un mateix centre sense que això no impedeixi el fet d’establir una coordinació o convenis de col·laboració amb d’altres centres educatius de Secundària.

- Pel que fa a la Planificació de l’FP a curt termini o llarg termini, defensàrem que no pot estar supeditada a un lloc físic. Els criteris pedagògics, la mirada cap el futur i l'estudi de les necessitats de la societat haurien de ser els pilars sobre els quals fonamentar una planificació a llarg termini i, en conseqüència, determinar què es farà a curt termini. Des de UOB defensem el sentir majoritari de crear una espècie de campus no universitari que permetria sinergies reals entre tots els estudis d’FP de Llevant.

- El quart aspecte a debatre, Nova oferta FP a Menorca: participació d’ajuntaments i agents socials i econòmics es va integrar dins el punt anterior. Es va incidir en la importància de la planificació, de diversificar els estudis d’FP i de procurar la màxima implementació de nous cicles. Des d’UOB vam destacar que la oferta de cicles d’FP no es pot basar només en la demanda, perquè hi ha cicles saturats que no tenen gaire sortida en aquests moments i, en canvi, cicles amb poca matrícula o que fins i tot desapareixen el proper curs, com el Grau Superior de Riscos Laborals, que en el context actual són més importants que mai.

- Pel que fa a la Ubicació UOB Ensenyament, en síntesi, va destacar:
 • La idoneïtat d’altres propostes que no s’han estudiat, com és la zona de Bintaufa
 • La inutilitat d’un debat fet a posteriori quan ja hi ha un espai decidit i vinculat a un projecte de Govern.
 • La planificació basada en la demanda i la projecció en el futur és la que ha de determinar l’espai i no a la inversa.
 • La necessitat de la participació de la comunitat educativa en la decisió. Es pot dur a terme, per exemple, una enquesta oberta als docents afectats, famílies i alumnat, i empreses, per recollir les demandes, ajudar a avaluar l’estat de la qüestió i planificar intervencions futures.

- En relació a la Distribució de l’oferta de cicles la posició d’UOB Ensenyament va ser:
 • Fer veure la dificultat que representa haver triat l’edifici des Castell, ja que deixarà famílies fora i prou feines tindrà espai per créixer.
 • Exigir que el nou centre no es desvinculi dels instituts, la qual cosa suposaria la mancança d’un centre de referència, allunyaria l’estudiant en una etapa que ja no és obligatòria i propiciaria, de retop, l’absentisme i el fracàs escolar.

Consideram que l’actitud  de la presidenta del Consell Escolar de Menorca, Maria Jesús Barceló, en aquest punt va ser inacceptable, ja que va impedir, reiteradament, l’exposició dels nostres arguments.

En conclusió, UOB es va negar a votar els punts 5 i 6, que tractaven sobre la ubicació del CIFP i sobre com distribuir l’oferta dels cicles, perquè aquest debat arriba tard i no s’ha fet d´una manera prou participativa.

Podeu trobar AQUÍ la resolució publicada pel CEME.