Retem comptes

Cerca en aquest blog

dimecres, 16 de desembre de 2020

Adéu a l'obligatorietat de seleccionar totes les places en el tràmit d'estiu?


Avui, 16/12/2020 hem assistit a la Mesa Sectorial sobre la borsa d’interins del curs 21-22. La Conselleria d’Educació no ha acceptat la majoria de les propostes i demandes sindicals presentades, per la qual cosa, UOB ha votat en contra de l'esborrany, i a l'espera que la convocatòria de borsa d'interins per al curs 21-22 es publiqui al BOIB aquests dies, sembla que els termes quedaran de la següent manera:  


TERMINI 

 • El termini per apuntar-se a la borsa del curs que ve s'obrirà el 19/1/21 i es tancarà el 23/3/21


TRÀMIT  

 • L’única novetat és que el tràmit serà totalment telemàtic. 
 • Els interins que ja han estat apuntats a la borsa del curs 19-20 (tant els admesos com els exclosos) no hauran de tornar a fer obligatòriament el tràmit per apuntar-se a la nova borsa sinó que hi quedaran inclosos d'ofici, de manera que només hauran d'apuntar-s'hi aquells aspirants que no siguin a la borsa actual del curs 19-20. 
 • Els que vulguin canviar opcions, esmenar causes d'exclusió, desapuntar-se de la borsa, actualitzar dades personals o presentar nova documentació, també hauran de fer el tràmit. 


 ADJUDICACIONS DE L'ESTIU  

 • Conselleria es compromet a introduir la tria de places i que deixi de ser obligatori seleccionar totes les places, amb les següents consideracions:
  • Compromís d’estudiar el procés i fer dos tràmits 
  • Tenir en compte els majors de 55 anys 


 MÈRITS 

 • Tot i que hem insistit en què es tenguin en compte els mèrits assolits fins al 23 de març de 2021, l'administració s'hi ha negat i només es baremaran els mèrits d'experiència i de formació permanent fins el 31 d’agost del 20. Els de formació acadèmica es tendran en compte fins el 23 de març del 21.


 FORMACIÓ PERMANENT

 • Unilateralment, la Conselleria ha canviat la valoració de les hores dels cursos formació permanent, passant a comptar 0’025/hora enlloc de 0’020 com fins ara. Això vol dir que per obtenir el total de punts per aquest concepte només es computaran 1200 hores i no 1500 com fins ara. 
 • UOB ha demanat mantenir el valor actual i, al mateix temps, reiterar la demanda que s'augmenti l'oferta de formació permanent fora dels centres i també a distància, i en horari laboral, oferida per l'Administració.  


ESCOLETES INFANTILS 0-3 

 • Tal i com UOB ve demanant des de fa 4 anys, s'inclou en el barem puntuar l’experiència a les escoletes infantils. Si més no, també hem demanat diferenciar puntuació entre escoletes de titularitat pública i de titularitat privada, amb els següents valors: 3,250 punts per any treballat a escoleta pública i 1,625 punts per any treballat a concertada / privada.  


MAJORS DE 55 i/o +10 ANYS EXPERIÈNCIA

 • Per què s’ha eliminat el dret preferent a l'adjudicació de substitucions d’aquests col·lectius respecte a convocatòries anteriors? Ens han dit que jurídicament acabava aquest curs i que a partir de gener sortirà un nou acord. 


 TUTORITZACIÓ 

 • UOB demana incloure un apartat considerant tutoritzats als que hagin superat la fase d’oposició i no el procediment selectiu. Ens diuen que la tutorització es negociarà al llarg de l’any. 


 ANNEX 4: Titulacions i funcions 

 • Demanem que es convoqui el grup de treball (via correu electrònic i amb ordre del dia), per a la revisió, l'anàlisi i l'establiment d'un diagnòstic sobre l'estat de l'Annex 4. Conselleria ens diu que és molt difícil fer-ho i que es va demanar a Madrid. Hi ha molts col·lectius amb interessos creuats. Revisió total és quasi impossible.  
 • Entrada de nova especialitat  de llengua japonesa a l’EOI de Palma. 


ALTRES REIVINDICACIONS DE UOB 

 • Demanam ampliar el període transitori de l’excepcionalitat de Formació Professional (que acaba el 30 d'abril de 2022) per acreditar una titulació acadèmica universitària. 
 • Tornam a demanar que els pdf d'admesos i exclosos de les diferents convocatòries de borsa siguin de consulta pública a la web i de manera retrospectiva com a mínim per un termini de quatre anys. 
 • Possibilitat de posar filtres a les places oferides en el tràmit de substitucions, opció que es va perdre i que ja reclamarem el curs passat. 
 • Demanam que es baremi la següent experiència: 
  • A escoles municipals de música. 
  • A universitats privades. 
 • En formació acadèmica que puntuin:
  • Titulacions d'Escoles d'Art
  • Titulacions de Formació Professional
  • Graus superiors del Conservatori
 • Quant a la formació no acadèmica o permanent, demanam que s’igualin els apartats valorats per oposicions i per interinitats, incloent, per exemple, publicacions, mèrits artístics...