Retem comptes

Cerca en aquest blog

dimarts, 2 de febrer de 2021

Sessions maratonianes al CEIB


Des de dimecres 27 horabaixa i durant quatre dies, s'ha reunit la Comissió Específica d’Ordenació i Innovació del CEIB per estudiar les aportacions a l’Avantprojecte de Llei d’Educació de les Illes Balears dels diferents membres o entitats.

UOB ha presentat vint-i-nou aportacions, de les quals l'única que no ha estat acceptada per cap dels membres és la supressió d'un apartat que fa referència a la formació permanent, de l'article 134:

"Altres entitats col·laboradores poden organitzar, en les condicions que s’estableixin, activitats de formació permanent del professorat, que, si compleixen els requisits que es determinin reglamentàriament, podran ser reconegudes a l’efecte de promoció professional dels docents."

Lamentam que no s'hagi pres en consideració un tema tan controvertit com aquest, que fa qüestionar l'autèntica raó de ser de les organitzacions sindicals. La resta d'aportacions, però, han estat acceptades per àmplia majoria i només algunes hauran d'ésser revisades per la Comissió Permanent del CEIB, fet que celebram, sobretot perquè moltes eren fruit de la vostra participació.

Els assumptes al quals fan referència les nostres aportacions, de manera resumida, són:

 • Aprenentatge en català: llengua d'aprenentatge, ensenyament íntegre en català, llengua vehicular,  competències, educació infantil, atenció a la diversitat, suport educatiu, acolliment lingüístic, dotacions, diagnòstic i mesures.
 • Reducció de ràtios
 • Gratuïtat del cicle 0-3 anys d'infantil i recursos econòmics.
 • Condicions de treball dels docents i salut laboral.
 • Més participació i transparència en l'elecció de la direcció dels centres.
 • Formació permanent: horari laboral, menys pes de la formació a centres, entitats col·laboradores, actualització científica i lingüística.
 • Despesa educativa del 7% del PIB.
 • Educació laica.
 • Representació sindical per illes.
 • Reducció de la càrrega burocràtica.
 • Centres que segreguen l'alumnat per raó de sexe (eliminació de la dotació pública).
 • Preservació del medi ambient i educació.

Cal destacar que moltes aportacions presentades per entitats d'escoles concertades o catòliques no han estat acceptades i en canvi totes les fetes per l'Institut Balear de la Dona, relacionades amb  la coeducació, la igualtat i l'eradicació de la violència masclista han estat recolçades per majoria, fet que valoram de manera molt positiva.