Retem comptes

Cerca en aquest blog

dimecres, 19 de maig de 2021

Sessió del CEIB: recursos humans i materials per a l'Educació en la Convivència


Un dels punts de l'ordre del dia del Ple del CEIB, que es va dur a terme ahir horabaixa, era la presentació de la Memòria de l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar 2019/2020, per part del Sr. Jaume Font March.

Després d'una explicació exhaustiva d'aquest document a càrrec del director de l'Institut (juntament amb Marta Escoda Trobat), en el torn d'intervencions es varen posar damunt la taula algunes qüestions ben interessants, perquè reflecteixen la realitat que es viu al centres a l'hora de posar en marxa qualsevol idea, projecte, acció... encaminada a millorar la convivència a les nostres escoles i instituts.

L'envergadura del treball que es fa a molts centres en la formació en el respecte i en l'exercici de la tolerància és significativa. Entre d'altres, el centre educatiu ha d'esdevenir:

  • Aquell entorn segur, amable i acollidor en el qual s’equilibren les mancances amb les quals l’alumnat arriba a les aules a conseqüència del masclisme que impregna la societat.
  • Aquell en el qual s’eliminen tot tipus de desigualtats i mecanismes discriminatoris per raó de sexe, identitat i expressió de gènere; característiques físiques, psíquiques o sexuals; diversitat familiar; ètnia, procedència o classe social.
  • Aquell en el qual l’alumnat, així com tota la comunitat educativa, pugui desenvolupar lliurement les seves identitats en un clima d’igualtat real i sense cap tipus de condicionants i limitacions possibles.

El pes d'aquesta feina sol recaure en algú que, de forma voluntària, per sensibilitat, bona predisposició, coneixedora del tema es presenta com a coordinadora del programa. Tant equips directius com les mateixes persones que estan al davant expressen la complexitat de coordinar i avançar en la tasca del dia a dia amb la que sorgeix derivada de les actuacions entorn a la convivència i la coeducació. Només amb molta feina extraordinària per part d'un grup de persones es poden desenvolupar aquests projectes i el seu fruit.

A partir d'aquests fets es va proposar al CEIB intervenir d'alguna manera per aconseguir que el temps que es dedica al treball de la convivència i la coeducació es vegi reflectit en les plantilles i dins els horaris per tal de no haver de fer les filigranes que s'han hagut de fer fins ara per incloure aquests valors, tant necessaris avui, dins la jornada escolar.