Retem comptes

Cerca en aquest blog

dilluns, 17 de gener de 2022

Exigim una conciliació familiar de veritat!

 


Avui, 17 de gener de 2022 ha tingut lloc la Mesa extraordinària d'educació, amb la presència, entre d’altres representants de la Conselleria d’Educació, de la Directora General de Personal Docent, Rafaela Sánchez,  amb l'ordre del dia següent:

    1. Esborrany de proposta d'Acord de Govern pel que s'estableixen mesures extraordinàries i transitòries per afavorir la conciliació laboral i familiar del personal docent no universitari al servei de l'Administració de la Comunitat autònoma de les Illes Balears.

La Conselleria volia plantejar aquest punt com a una simple pròrroga, però en exhaurir-se els terminis administratius, s’ha vist obligada a iniciar un nou procediment administratiu. La sra. Sánchez ha indicat, en tal sentit, que esperava que els sindicats mantinguessin l’antic sentit del seu vot.

Des d’UOB Ensenyament pensam, en canvi, que un nou procés implica una nova negociació. Consideram el permís de reducció de jornada per cura d’un menor en quarantena per Covid com a un dret adquirit. Reivindicam anar una passa més enllà perquè, si la reducció de jornada no és retribuïda, no es pot parlar de conciliació en sentit estricte, i la conciliació familiar és un element irrenunciable de l’Estat del Benestar. Per tant, exigim que els docents que necessitin adherir-se a aquest permís obtenguin la remuneració corresponent i completa. Recordem que la conciliació és una NECESSITAT, no un plaer.

A més, hem aprofitat aquesta Mesa extraordinària per demanar que Conselleria posi a l’abast de tots els docents un permís de conciliació que no estigui relacionat amb la covid. Són molts els docents que ens han fet arribar la proposta.

La Conselleria no ha donat resposta a cap de les dues peticions, i per això UOB Ensenyament ha votat NO a la proposta d’Acord de Govern. La retribució del permís és, per a UOB, una línia vermella al nou procés.

    2. Permís especial per quarantena.

En un primer moment la Conselleria ha obviat, per error, aquest punt de l’ordre del dia, sobre el qual, d’altra banda, no se’ns havia fet arribar cap documentació específica. Ha estat UOB qui ha hagut de recordar a l’Administració que és necessari el rigor administratiu –que la Conselleria sí que exigeix als docents– en recordar l’existència d’aquest punt de l’ordre del dia. La Directora General s’ha disculpat amablement i ha procedit a donar la informació.

Així, Conselleria ha dit tenir consciència que la setmana passada els docents es posaven en contacte amb infocovid i aquest estava saturat. Ningú els donava d’alta (ni de baixa). Ara, s’enviarà un escrit als centres per dir-lis com s’han de fer les coses, perquè als centres hi ha hagut molta confusió. Encara està una mica embullat. Seguirà fent falta una baixa i una alta mèdica. Ha de ser el metge de capçalera o Infocovid qui ho tramiti. Al cas d’Infocovid, el servei no tramita baixes directament, però avisa a Inspecció mèdica per a què ho faci. En el mateix moment es donarà la baixa i l’alta acompanyades d’unes instruccions. En teoria  es podrà fer el tràmit per Internet. Allò que és més important és que un docent positiu o amb símptomes compatibles amb la Covid ha d’avisar al director del centre i també a  Infocovid. El director informarà a Educovid i al Servei de Prevenció. Si el docent no té una baixa perquè no ha pogut localitzar  ningú, com a mínim ha d’avisar al director del seu centre, que suposadament estarà assabentat del procediment i l’orientarà. 

UOB Ensenyament ha assenyalat que és molt important informar als directors de forma clara i unívoca per a què sàpiguen com actuar. També hem recordat que Infocovid no tramita baixes directament, sinó que informa Inspecció mèdica, i que s’ha d’intentar no confondre els docents a aquest respecte. També hem pregat a la Directora General de Personal Docent que s’informi clarament als directors dels centres sobre la casuística, referida també a malalties que no són el Covid, de metges de capçalera que ja no tramiten les baixes mèdiques en paper, sinó via telemàtica i automàtica, per a què als docents no se’ls exigeixi una documentació de la que no disposen.

    3. Resolució de creació d’un grup de docents interins per a substitucions exprés per motiu de l’emergència sanitària.

La Conselleria informa que som front un greu problema per l’allau de baixes i que s’ha de seguir a Secundària un procés similar al de Primària: crear un grup de docents encarregat de cobrir baixes exprés. Això sí, el grup es crea amb caràcter trimestral, no anual. Als IES hi havia problemes per cobrir totes les especialitats, però el nou plantejament és que els substituts siguin docents d’àmbit socio-lingüísitic o científico-tècnic, perquè la idea és ajudar tot el centre, tot el claustre en general, més que concentrar-se en especialitats concretes. Tot i així, si s’ha de cobrir una plaça d’una especialitat molt concreta de manera urgent, es recorrerà al procediment extraordinari. Fins aquest moment han cobert tot el que han pogut i quan s’ha considerat adient i ha estat possible, s’han augmentat mitges jornades a jornades senceres. Però l’emergència ha convidat a crear una comissió dins Conselleria per donar resposta a les baixes Covid, i d’aquí la creació del grup de substituts exprés. Es procurarà minimitzar els desplaçaments a llarga distància dels substituts (sectorització), així com el canvi d’illa al sector d’Eivissa-Formentera.

UOB Ensenyament considera que, per molt que la Conselleria expliqui que ha fet tot allò que ha pogut, el fet és que la contractació de docents d’aquesta darrera setmana és evident que no ha estat suficient. La situació que està provocant aquesta sisena onada és crítica i excepcional. Amb els centres que UOB ha parlat, les baixes són moltes, i per tant és ben hora d’incrementar la quota de contractació sense escatimar en recursos personals. Molts de centres estan ofegats i per això UOB demana un augment de contractació de docents. Els recursos personals als centres mai són de més. Quan en aquesta onada davallin els casos, tots aquests docents contractats poden quedar als centres fent suport i activitats diverses. UOB ha afegit que amb aquestes contractacions s’ajuda els centres de forma general, però no només s’ha de prioritzar “cobrir forats”, sinó també donar una bona resposta als alumnes, donar-lis una bona qualitat educativa. 

Finalment, UOB ha aprofitat per demanar també si a Educació Infantil i Educació Primària, es preveu en qualque moment la substitució dels especialistes o només es farà la substitució dels tutors com fins ara. La Directora General respon que les baixes d’especialistes són de curta durada i prefereixen ajudar el centre concentrant-se en la substitució de tutors.

Tot i considerar que s’haurien de contractar encara més docents, UOB Ensenyament ha votat sí a l’esborrany de Resolució en considerar urgent impulsar mesures que puguin alleugerir l’actual situació d’emergència als centres, tot i que siguin imperfectes.


    4. (Punt de l’ordre del dia sobrevingut) Informació sobre causes d’exclusió als tribunals d’oposició.

La Conselleria ha inclòs un nou punt de l’ordre del dia, de manera sobrevinguda, sense avisar, i sense enviar documentació prèvia. La manca de documentació prèvia ha estat un error tècnic, segons ha explicat la Directora General de Personal Docent, però no ha donat explicacions sobre la inclusió sobrevinguda d’un nou punt a l’ordre el dia.

Respecte la qüestió en sí, UOB Ensenyament havia proposat l’exclusió del procés dels majors de 55 anys que ja haguessin estat membres de tribunal. Però la Conselleria ha respost que no vol deixar sense opcions els major de 55 anys que voldrien ser membres de tribunals i que, d’altra banda, el col·lectiu docent està prou envellit, de manera que excloure els majors de 55 anys seria perdre un percentatge massa gran d’eventuals candidats. Un dels canvis importants que han fet és que aquells docents que l'any passat van ser tribunals podran no ser-ho enguany. Es preveu, emperò, que a Eivissa i Menorca no serà possbile per la manca de docents. En tot cas, el sorteig de la lletra per definir l’elecció dels candidats es farà a Conselleria el 25 de gener.


Tot i no haver-hi un torn obert de paraula en sentit estricte, en tractar-se d’una Mesa extraordinària, els sindicats hem tengut l’opció de fer una darrera intervenció. UOB Ensenyament ha remarcat tres qüestionss:

1. Afegir sense avisar un punt de l’ordre del dia (sense documentació) i, a la vegada, botar en primera instància un altre punt de l’ordre del dia, del que tampoc hi havia documentació, desconcerta bastant. UOB considera que els sindicats hem de poder planificar les Meses Sectorials, i per això necessitam rigor per part de l’Administració. La Directora General s’ha disculpat amablement pels errors tècnics de caire organitzatiu.

2. Ens han fet arribar que hi ha centres on la direcció no els deixa encendre la calefacció. Estar amb les finestres obertes i amb la calefacció apagada fa que dins la classe s’estigui a temperatures mínimes. Sabem que les bombes de calor que no permeten la circulació de l’aire no es poden encendre, però la calefacció de radiadors hauria d’estar encesa. L’Administració no ens ha respost.

3. A l’esborrany de la Resolució de Substitucions, Conselleria ha afegit una referència explícita a “previ ’acord / negociació amb la Mesa Sectorial”. UOB Ensenyament ha demanat si aquesta explicitació de la necessitat d’acord / negociació és veritat o, per contra, un pur formalisme. Si no hi hagués hagut un acord majoritari, la Conselleria es comprometria a no aprovar la Resolució? En cas negatiu, per què ho posen? I en cas afirmatiu (cosa que aplaudiríem) aleshores per què no s’ha establert la mateixa salvetat a la proposta d’Acord de Govern sobre permisos per la cura de fills en quarantena (on hi ha el problema de les retribucions)? UOB Ensenyament exigeix que les Meses sectorials signifiquin “negociació –de veres–” i no “informació sense negociació”. L’Administració tampoc ha donat cap resposta a aquesta qüestió.