Retem comptes

Cerca en aquest blog

dimarts, 15 de març de 2022

Àmbits a ESO: els departaments decideixen!Des d'UOB Ensenyament som conscients que en qüestions d'educació no hi ha una recepta màgica que serveixi per a tots els grups, matèries i/o etapes educatives. 
Quant a la possibilitat de l'agrupació de matèries per àmbits que preveu la LOMLOE per als cursos de 1r a 3r, d'ESO aquesta innovació no es fonamenta en cap tipus d'estudis que demostrin que aquest ordenament curricular millori l'aprenentatge dels alumnes. Almenys no tenim constància que des del Ministerio o des de la Direcció General de Planificació i Centres de la Conselleria d'Educació i FP s'hagin preocupat de demostrar-ho amb dades objectives. 
Així les coses, ens trobam immersos en un debat que tant defensors com detractors dels àmbits es basen en impressions i no en dades. Davant aquesta disjuntiva i assumint que en una confrontació mancada de dades no es pot pressuposar que cap dels dos bàndols tengui més raó que l'altre des d'UOB Ensenyament consideram que el més assenyat és posar en valor el criteri i experiència dels docents dels departaments implicats a l'hora de decidir la seva implantació en un centre. 

Però què implica realment l'agrupació de matèries per àmbits? Allò que més sorprèn és que sigui una organització curricular que, a falta de conèixer la lletra menuda de l'esborrany de currículum d'ESO, vulnera el principi d'especialitat i condueix a l'alienació del professorat que hagi d'impartir àmbits en contra de la seva voluntat. D'aquesta manera el docent a qui li toqués impartir l'àmbit hauria d'impartir matèries per a les quals no estigués format acadèmicament ni tampoc habilitat segons l'especialitat de la qual és titular (funcionaris de carrera) o segons les funcions per les quals està habilitat d'acord amb la convocatòria d'interins. 
A manca d'un esborrany de currículum autonòmic d'ESO, el que sabem es que des de la Direcció General de Planificació i Centres han plantejat un doble model de distribució horària de les diferents matèries segons si es fan àmbits o no. Aquesta elecció no seria gratuïta, i aquí és on es veu el maquiavelisme de la proposta ja que el fet de triar àmbits aniria acompanyat del premi d'unes hores de lliure disposició que en anirien en detriment d'algunes assignatures. Tampoc sabem si la dedicació d'aquestes hores de lliure disposició anirà adscrita als departaments que han perdut hores per mor de la integració en àmbits o si quan el centre decideixi la implantació o no dels àmbits el claustre sabrà a què es dedicaran aquestes hores de lliure disposició o si serà un xec en blanc per als equips directius. 
Aquesta proposta de la DG de Planificació i Centres ens preocupa molt perquè consideram que sotmetre a a aquest xantatge als claustres no farà més que generar tensions i divisions que faran difícil la feina del dia a dia en els centres.

Davant la manca d'evidències, pels motius exposats i per tractar-se d'una decisió amb implicacions significatives en la pràctica docent i d'acord amb l'esperit del que es va tractar en assemblea, des d'UOB Ensenyament defensam que l'agrupació de matèries en àmbits ha de ser una decisió lliure dels companys i companyes que s'hi hauran d'aferrar, tot posant en valor el seu criteri fonamentat en l'experiència del dia a dia a l'aula. 

Així les coses, defensam:

1. Que no es plantegi un model amb hores de lliure disposició i un altre sense ja que d’aquesta manera es coacciona als claustres.  El fet de fer àmbits o no fer-ne no pot estar condicionat a aconseguir aquestes hores de lliure disposició per destinar a altres iniciatives. 

2. Que la realització o no d’àmbits la decideixin exclusivament els departaments de les matèries implicades que seran qui ho hauran de dur endavant. Aquesta decisió ha de ser unànime per consens entre els departaments implicats. Si no hi ha consens no tira endavant.

3. Que per definir el posicionament de cada departament es faci per consens entre el professorat que a final de curs tingui continuïtat al centre. Això inclou els funcionaris de carrera que ja tenen plaça definitiva en el centre i els funcionaris de carrera que hagin obtingut la destinació en el concurs de trasllats i s’hagin d’incorporar al centre el proper curs.

4. Que la Conselleria respecti el principi d’especialitat i per tant els àmbits s'imparteixin a partir de la codocència. D'aquesta manera es garanteix que sempre hi hagi el professor especialista de la matèria més un altre professor de l’àmbit. Que en cas que els departaments implicats decideixin per consens la integració en àmbits es doti d’hores de les matèries implicades perquè així sigui. 

5. Que es mantengui la pertinença del professorat que durà a terme l’àmbit a cada departament com a entitat acadèmica que garanteix la qualitat didàctica de l'ensenyament de la matèria en qüestió.

6. Que la realització d’àmbits dugui associada un procés de revisió amb objectius i nivells d’assoliment que s’hagi de sotmetre als departaments implicats cada dos cursos perquè decideixin la continuació o no dels àmbits. 

7. Que el fet de triar àmbits vagi dotada amb una hora de coordinació per cada matèria que s’integra dins l’àmbit perquè els professors es puguin trobar i acordar l’actuació conjunta.

Aquestes propostes han estat adreçades al Director General de Planificació i Centres el Sr. Antoni Morante via registre d'entrada amb la petició que es tenguin en compte de cara a la confecció de l'esborrany del currículum autonòmic LOMLOE de l'ESO. Des d'UOB Ensenyament ens mostram disposats a asseure'ns i parlar-ne amb l'objectiu que, en el cas que un centre opti per l'agrupació de matèries en àmbits aquesta decisió sigui 100% lliure i autònoma, sostinguda pels comapanys i companyes que ho hauran d'implantar. Perquè l'educació no es fa als despatxos ni als currículums, sinó en el dia a dia dins l'aula.