Retem comptes

Cerca en aquest blog

dimarts, 22 de març de 2022

Tornada a les meses presencials


Ahir, dilluns dia 21 de març, es va reunir la Mesa Sectorial d'Educació, i ho va fer, per primera vegada en més de dos anys, de manera presencial. UOB Ensenyament es congratula d’aquest fet i espera que, d’aquesta manera, les meses sectorials d’ensenyament recuperin el caire negociador i deixin de ser meses informatives, que és en el que han esdevingut en els darrers temps. Va comptar amb la participació, entre d'altres, de la Directora General de Personal Docent, Rafaela Sánchez, així com de l’altres membres de la Conselleria d’Educació i Formació Professional.

L'ordre del dia de la reunió va ser el següent:

  1. Lectura i aprovació de les actes de sis reunions anteriors.

  2. Proposta d’aprovació de la RLT del personal funcionari docent al servei de l’Administració de la CAIB.

  3. Proposta de modificació de la Resolució de trasllat per motius de salut de funcionaris docents.

  4. Proposta de Resolució de comissions de serveis per al curs 2022/2023.

  5. Torn obert de paraules.

Proposta d’aprovació de la RLT del personal funcionari docent al servei de l’Administració de la CAIB

Es presenta la relació de llocs de treball de caràcter permanent corresponent al personal funcionari docent al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. S'explica que el procediment ha estat el mateix que als anys anteriors i que properament es publicarà una resolució per harmonitzar-la amb la resolució de funció pública.

UOB Ensenyament va explicar que pel mes de novembre Conselleria va dir que apareixerien les places de camps d'aprenentatge. Conselleria va contestar que ja no varen sortir amb les plantilles orgàniques del mes de gener i es remet al mandat del Ministerio. Aquestes places sortiran en quatre anys (quan s'acabin les comissions de serveis iniciades aquest curs) i que, en acabar aquest termini, el govern de torn haurà de decidir si passaran a plantilla. En qualsevol cas, aquesta decisió s'ha pres a nivell intern sense consultar als sindicats i UOB Ensenyament demana que així consti en acta.

UOB Ensenyament es veu obligat a votar en contra de l'acord d'aprovació del RLT per la falta de transparència de la Conselleria d'Educació i Formació professional en la qüestió dels camps d'aprenentatge.


Proposta de modificació de la Resolució de trasllat per motius de salut de funcionaris docents

Les principals novetats són les següents:

Iniciació del procediment:

Amb la sol·licitud ha d’adjuntar un informe del Servei de Prevenció de Riscos Laborals adscrit a la Direcció General de Personal Docent expedit amb una antelació màxima de 3 mesos i en el qual s’indiqui, expressament, que l’adaptació de les condicions de treball resulten impossibles o que, malgrat les adaptacions realitzades, les condicions de treball influeixen negativament en la salut de la persona interessada, i que, a conseqüència de l’anterior, recomana un canvi de centre educatiu.

Comunicació de places vacants en el cas dels funcionaris de carrera:

Si no hi ha vacants de plantilla, si el funcionari no atorga el consentiment a què fa referència el punt anterior o si el funcionari ha obtingut una destinació definitiva en el concurs de trasllats per al proper curs, se li han de comunicar les places vacants de quota que corresponguin a les especialitats o funcions de les quals sigui titular.

Selecció de places pel funcionari de carrera:

En el cas que rebutgi la recomanació o que no contesti el requeriment en el termini atorgat, la directora general de Personal Docent ha de dictar una resolució per la qual es té per desistit al sol·licitant, amb la qual cosa el funcionari romandrà al centre des del qual sol·licita el trasllat almenys fins a la finalització del curs escolar excepte que concorrin noves circumstàncies que afectin la salut laboral del treballador.

Adjudicació de la plaça al funcionari de carrera i caràcter del trasllat:

Si el sol·licitant té destinació definitiva i la plaça adjudicada és una vacant de plantilla, se li ha d’adjudicar amb caràcter definitiu.
No obstant això, si el funcionari de carrera manifestàs expressament que no accepta la destinació com a definitiva, la plaça se li adjudicarà amb caràcter provisional fins al 31 d’agost del curs escolar en el qual se l’ha traslladat. El funcionari, si persisteixen els motius de salut al·legats, pot presentar una nova sol·licitud de trasllat per al curs escolar següent, i, si ho fa, estarà obligat a participar en el següent concurs de trasllats en què pugui participar i seleccionar totes les places a les que pugui optar, amb la finalitat d’obtenir una nova destinació definitiva. Aquesta manifestació només es pot fer una vegada.
La plaça també se li adjudicarà amb caràcter provisional fins el 31 d'agost si el funcionari ha obtingut una destinació definitiva diferent en el concurs de trasllats per al proper curs.

Si el sol·licitant té destinació definitiva i la plaça adjudicada és una vacant de quota, o en el cas que el sol·licitant no tingui una destinació definitiva -amb independència, en aquest darrer cas, que la plaça adjudicada sigui una vacant de plantilla o de quota- se li ha d’adjudicar amb caràcter provisional fins el 31 d'agost del curs escolar en el qual se l’ha traslladat.
Excepte que hagi obtingut una destinació definitiva diferent per concurs de trasllats, el funcionari pot presentar una nova sol·licitud de trasllat per al curs escolar següent si persisteixen els motius de salut al·legats, i, si ho fa, estarà obligat a participar en el següent concurs de trasllats en què pugui participar i seleccionar totes les places a les que pugui optar, amb la finalitat d’obtenir una nova destinació definitiva.

Funcionaris docents de carrera en comissió de serveis:

Si la plaça corresponent a la seva destinació definitiva està adjudicada a un funcionari de carrera o si el sol·licitant no té una destinació definitiva, se li adjudicarà un lloc de feina amb caràcter provisional d’acord amb les regles esmentades en les instruccions sisena a novena.

Funcionaris docents interins:

Cas que un funcionari interí tingui dret al trasllat que ha sol·licitat podrà optar entre:
  1. Renunciar a la plaça adjudicada i passar a la situació de disponible a la borsa. Aquesta renúncia ha de ser considerada com justificada i implica el cessament del funcionari.

  2. Romandre a la plaça que té adjudicada fins que obtingui una nova destinació.
En el cas que el funcionari interí renunciï a la plaça, tindrà preferència en l'adjudicació de places a partir del següent procediment, ordinari o extraordinari, d’adjudicació de substitucions a que pugui optar.

En el cas que el funcionari opti per romandre a la plaça, la Direcció General de Personal Docent li oferirà de manera extraordinària i preferent una plaça en el procés d’adjudicació de substitucions. El cessament d’aquest funcionari estarà vinculat a la nova destinació quan l’accepti.

UOB Ensenyament vota a favor de l'aprovació de la resolució.


Proposta de Resolució de comissions de serveis per al curs 2022/2023

La principal novetat és que, de cara al proper curs, els funcionaris de carrera podran sol·licitar comissió de serveis per conciliar la vida laboral i familiar sempre que el sol·licitant tingui un fill amb menys de dotze anys d'edat, quan anteriorment eren sis anys. Aquesta comissió es podrà atorgar sempre que la distància de la destinació definitiva del funcionari respecte el domicili habitual dels fills sigui superior a 25 km en l'illa de Mallorca i 20km en la resta d'illes.

UOB Ensenyament veu com un canvi molt positiu en les condicions sociolaborals dels treballadors d'aquesta Conselleria el fet que s'ampliï dels sis als dotze anys l'edat mínima dels fills dels funcionaris perquè puguin demanar aquestes comissions de serveis. Per una altra banda, UOB Ensenyament torna a a demanar que la distància de la destinació definitiva del funcionari respecte el domicili habitual dels fills sigui superior a 20 km en tots els casos, i no s'exclogui a Mallorca, cas en el que són 25 km. Conselleria es remet a la llei de funció pública.

L'altre novetat més destacable és que s'amplia la tipologia de centres als quals es podran sol·licitar destinació quedant exclosos, únicament els camps d’aprenentatge, l'Institut d’ensenyament a distància de les Illes Balears (IEDIB), l'Arxiu i el Museu de l’Educació de les Illes Balears. Es podran demanar a  centres com ara els Serveis d’assistència educativa domiciliària (SAED), Aules Hospitalàries, Equips d’alteració del comportament (EAC), Equips d’avaluació de les dificultats de socialització i comunicació (EADISOC), Centres d’acollida temporal (CAT), Equips d’atenció de la discapacitat visual (EADIVI), o l'Equip de comunicació, llenguatge i aprenentatge (ECLA).

Per una altra banda, UOB Ensenyament torna a demanar que des de el primer any de destinació definitiva es pugui demanar una comissió de serveis en cas d'haver de tenir cura d'un familiar depenent, rebent una resposta negativa per part de Conselleria que argumenta que aquest tipus d'excepcionalitat desfavoreix l'estabilitat dels projectes dels centres.

UOB Ensenyament s'absté en la votació d'aprovació d'aquesta resolució a causa del fet que considera discriminatori el fet que la comissió es pugui atorgar sempre que la distància de la destinació definitiva del funcionari respecte el domicili habitual dels fills sigui superior a 25 km en el cas de l'illa de Mallorca, i no 20km com en la resta d'illes, i perquè Conselleria no accepta afegir l'excepcionalitat de cura d'un familiar depenent.