Retem comptes

Cerca en aquest blog

Casos en què s'ha de substituir la baixa sense esperar els 10 dies lectius

1) Segons acord del Consell de Govern de 24 de juliol de 2015, aquests són els supòsits en què es faran les substitucions de baixes sense esperar els 10 dies lectius:
  • a) Als centres públics que imparteixen educació infantil i primària, les absències dels mestres de les escoles unitàries, dels tutors de les aules UEECO (unitat específica educativa de centre ordinari amb currículum propi), dels tutors d’educació infantil i d’educació primària, i dels mestres de suport.
  • b) Als centres públics que imparteixen educació secundària i formació professional, les absències dels professors amb més càrrega lectiva a la formació professional bàsica, dels professors de les especialitats en què només hi hagi un professor al centre d’una determinada assignatura, dels professors que imparteixen el quart curs d’educació secundària obligatòria, el segon curs de batxillerat o el segon curs dels cicles mitjà i superior de formació professional, dels tutors del primer cicle de l’ESO i del professorat adscrit al departament d’orientació.
  • c) Als centres públics d’educació especial, qualsevol professor absent.
  • d) Als centres públics d’educació d’adults, les absències dels professors que imparteixen cursos quadrimestrals d’ESPA (educació secundària per a persones adultes).
  • e) Aquells que puguin ocasionar greus disfuncions en el funcionament dels centres educatius.
De les peticions que es van fer durant la negociació, no s'hi van incorporar els casos dels mestres especialistes de Primària ni les baixes previstes amb antelació. 

Text de l'acord:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2015/10347/568440/acord-del-consell-de-govern-de-24-de-juliol-de-201

2) Circular de 27 d'agost de 2015 sobre el règim de substitucions:


http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2448983&coduo=38&lang=ca