Denúncia a Inspecció de Treball 21.4.15


El sindicat Unió Obrera Balear, Consell Sectorial d'Ensenyament, amb domicili postal a l'Apartat de correus 8004 (07008 Palma), i correu electrònic uob.ensenyament@gmail.com,

EXPOSA:

- Que des de 16 de setembre de 2013 hi ha una vaga indefinida convocada per l'Assemblea de Docents de les Illes Balears i els sindicats STEI i CCOO, amb la taula reivindicativa següent:

 • 1. Suspensió de tots els expedients sancionadors que s'iniciïn amb intenció clarament repressiva prèvia i durant la vaga.
 • 2. Retirada del decret de TIL.
 • 3. Retirada del projecte de decret de Convivència i la Llei de símbols.
 • 4. Beques de transport i menjador efectives i convocades en el temps i la forma adient. Dotació suficient i eficient perquè es pugui dur un bon pla de reutilització de llibres.
 • 5. Recuperació de les plantilles, del professorat d'Atenció a la Diversitat i de les ràtios anteriors a les retallades.
 • 6. Substitucions immediates de les baixes.
 • 7. Baixes 100% remunerades.
 • 8. Contractació dels interins durant els mesos de juliol i agost.
 • 9. Recuperació dels complements perduts i reconeixement de nous sexennis des de l'1 de juny de 2012 i acompliment de l'acord salarial de 2008 per l'escola concertada.
 • 10. Petició a la Conselleria d'Educació que insti al Govern Central a retirar la LOMCE.

- Que la Conselleria d'Educació ha convocat tres Meses Sectorials d'Educació amb punts dels ordres del dia que afecten aquesta taula, i que s'esmenten tot seguit:

 • 1) MSE de 9 de febrer de 2015: punts 3, 4 i 5 de l'ordre del dia.
 • 2) MSE de 2 de març de 2015: punts 2 al 7 de l'ordre del dia.
 • 3) MSE de 31 de març de 2015: punts 2a i 2c de l'ordre del dia.


- Que tal com consta a les actes d'aquestes Meses, que s'adjunten, els representants d'Unió Obrera Balear hem advertit d'aquest fet el President de la Mesa a l'inici de cada sessió.

- Que si bé a la Mesa de 9 de febrer el President de la Mesa ajornà els punts que afectaven la taula reivindicativa i anuncià que serien negociats amb els comitès de vaga, tal com consta a l'acta, es negà a fer-ho a les Meses de 2 de març i 31 de març.

- Que, tal com consta a les actes de les Meses de 9 de febrer i 2 de març, el director general va anunciar que convocaria els comitès de vaga.

- Que ha convocat els comitès de vaga una sola vegada, el 2 de març de 2015, per tractar la “suspensió del nomenament de nou personal funcionari interí” i “la contractació de personal laboral docent”.

- Que El Real Decreto Ley 17/1977 de 4 març, de las Relaciones del Trabajo, estableix que «Corresponde al comité de huelga participar en cuantas actuaciones sindicales, administrativas o judiciales se realicen para la solución del conflicto» (art. 5)


Per la qual cosa,

SOL·LICITA:

- Que aquesta Direcció General de Treball tingui per presentada la denúncia d'aquests fets, insti la Conselleria d'Educació a convocar els comitès de vaga i actuï en conseqüència en tot allò que estableixi la Llei.

Per UOB Ensenyament,

Palma, 21 d'abril de 2015