dimecres, 17 d’abril de 2019

La sentència del Suprem no invalida les reclamacions d'indemnització dels interins


Davant la notícia publicada a finals de març segons la qual el Tribunal Suprem ha dictaminat que "els interins poden ser acomiadats sense indemnització", des d'UOB volem puntualitzar que aquesta sentència és una més sobre aquest assumpte, i que no invalida les reclamacions d'indemnitzacions que puguin presentar els interins amb tres anys successius de serveis. Cal dir igualment que l'èxit de les reclamacions continua sense ser segur al 100%.

Després de tot el procés de qüestions llançades al Tribunal Europeu de Justícia (TJUE), que va començar amb el cas d'Ana De Diego Porras i ha tingut diverses variants en poc temps, el Tribunal Suprem dictamina que un treballador interí per substitució no té dret a cap indemnització en acabar el seu contracte per la reincorporació del treballador a qui venia substituint. Perquè es doni aquest cas han de tenir lloc una interinitat per substitució i la reincorporació de la persona substituïda. No entra a valorar que passa quan la contractació en forma interina es fa fraudulentament, o quan fan acabar la relació per altres motius que no siguin la reincorporació de la persona que tenia el lloc de feina reservat.

Per altra banda, en un futur es podria revisar la doctrina que ara es dictamina. En dos anys ja hi ha hagut canvis d’un extrem a l’altre amb aquest tema per tornar acabar allà mateix, i la sentència conté un vot particular contrari de dos magistrats, que si més endavant són ponents d'un cas semblant poden sentenciar en un sentit diferent.

També cal destacar que és una sentència de l’àmbit del dret laboral, aplicable als treballadors del règim general amb contracte laboral d’interinitat. En el cas de la docència, serien els treballadors temporals de les concertades i privades. No així els de la pública, ja que aquests queden sotmesos a la normativa contenciós-administrativa.

En resum, la sentència no anul·la les reclamacions d'indemnització que puguin presentar els interins de l'ensenyament públic, tan si són substituts com si ocupen vacants sense titular o places provisionals. El que fa és canviar la línia d'interpretació judicial de la norma, per ara i fins que no torni a canviar. Això no impedeix que un jutge dictamini de forma diferent, si veu motius clars que ho justifiquin, i cada cas concret té petits o grans detalls que el poden fer diferent.

divendres, 12 d’abril de 2019

Presentam recurs d'alçada per les tutories dels interins substituts


Circular 139/2019-3

Com que la Conselleria no ha contestat el nostre requeriment perquè pagui el complement de tutoria als docents interins substituts, i ha transcorregut el termini establert, hem presentat el corresponent recurs d'alçada. Igualment hem presentat reclamació en el mateix sentit per als interins a qui s'assigna el càrrec de cap de departament.

Recordam que la Resolució de 31 de juliol de 2007, que regula i ordena el pagament del complement per a la funció tutorial, no fa distincions entre funcionaris interins i de carrera, i que la Directiva 1999/70/CE, relativa a l’Acord Marc de la CES, la UNICE i el CEEP sobre treball de durada determinada, consagra, a la seva clàusula 4a, el principi d’igualtat i no discriminació entre l’ocupació temporal i la indefinida.

UOB demana explicacions a la Conselleria sobre els rumors d'externalització de les TIC


Circular 139/2019-1

Davant els rumors insistents sobre una possible externalització del servei TIC (Tecnologies d’Informació i Comunicació) als centres educatius, des d'Unió Obrera Balear hem presentat pregunta al registre, dirigida a la Direcció General d'Innovació i comunitat educativa, perquè ens diguin si això és cert, i si ho és, en quines condicions es duria a terme.

Vos mantindrem informats de qualsevol novetat al respecte, atès que un canvi com aquest afectaria directament als docents coordinadors TIC.

UOB reclama flexibilitat a les reduccions de jornada

Foto: paresinens.cat

Circular 139/2019-2

Com és sabut, actualment només podem demanar permís de reducció de jornada per a casos determinats i amb diferents duracions horàries, requisits i repercussions econòmiques. Els funcionaris de carrera, emperò, no poden optar a una plaça de mitja jornada, per exemple, si no entra dins algun dels supòsits establerts per la Conselleria, a diferència dels interins a l'hora de seleccionar plaça.

Per aquest motiu hem reclamat a Personal docent que els funcionaris de carrera puguin optar a la reducció de jornada en els percentatges que considerin oportuns (75, 50, 33, 25 %) i sense haver d’al·legar cap motiu en concret.

Aquesta reclamació s'afegeix a les que ja hem fet per recuperar les llicències per estudis i l'any sabàtic, i al requeriment que vam presentar fa dos anys perquè la Conselleria ens digui quina normativa aplica per exigir que les excedències per guarda legal siguin per trimestres, que no se'ns ha contestat.

dijous, 11 d’abril de 2019

CEIB: el Col·legi de Docents continua endavant i es torna a rebutjar la persecució política


Aquest dimarts 9/4/19 s'ha reunit el plenari del Consell Escolar de les IB (CEIB) i s'hi han aprovat els següents esborranys d'informes i resolució:

  •  Pel que fa a l'esborrany de la resolució, el CEIB reitera la condemna de la campanya de desprestigi de la tasca docent duta a terme per alguns líders polítics coincidint amb el començament de la precampanya electoral.
  • Al plenari també hi assistí la directora de l'Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar i presentà la memòria de l'Institut del curs 2017-18, destacant, entre altres, l'elaboració del Pla Autonòmic de Coeducació (l'esborrany del qual us farem arribar tot d'una que se'n remeti), la voluntat de revisar el Decret 121/2010 de drets i deures dels alumnes, i la xifra de 6.334 expulsions de centre realitzades durant aquest curs.

dilluns, 8 d’abril de 2019

Comissions de serveis: IEDIB i Serveis educatius especialitzats

Avui dematí s'ha fet la mesa sectorial sobre convocatòries de comissions de serveis a l'IEDIB i Serveis educatius especialitzats, amb els esborranys, que podeu veure aquí:
Els canvis que s'han introduït als textos són bàsicament formals i de correcció d'errades.
Pel que fa als Serveis educatius especialitzats, des d'UOB hem tornat a reclamar que les places siguin de plantilla orgànica i s'incentivin aquelles més difícils de cobrir (Es Pinaret, Tramuntana, Puig des Bous, etc).
Les places s'adjudicaran per un procediment de concurs amb dues fases:
  • Comprovació i valoració de mèrits
  • Projecte i entrevista
El compromís de la Conselleria ha estat de mantenir l'entrevista dins el procediment de concurs tot i que en principi volien suprimir-les  per manca de temps per dur-les a terme.
Les comissions de serveis tindran una durada de quatre cursos escolars i la novetat és que  l'avaluació als docents es farà durant el segon curs.

divendres, 5 d’abril de 2019

Grup de treball a la Conselleria sobre tutorització d'interins


Avui dematí hem assistit al grup de treball que va convocar Personal Docent el 29 de març per correu electrònic. Tot i que en resposta al correu vam demanar que se'ns fes arribar l'ordre del dia, atès que la Conselleria havia dit que els assumptes a tractar en aquest grup de treball poden ser diversos, i que vam insistir per telèfon, fins que ha començat la reunió no hem sabut que el tema a tractar era la tutorització d'interins. Des d'UOB hem expressat la nostra disconformitat amb aquesta manera de procedir.

Segons han dit els representants de l'Administració, l'objectiu de la trobada era fer una previsió de possibles canvis als criteris de la tutorització de cara a les noves bases generals, que haurien de publicar-se el setembre, i tot seguit s'ha produït un intercanvi d'impressions entre els representants sindicals i els de l'Administració.

Per part d'UOB hem informat dels acords presos a la darrera assemblea, pels quals defensarem a les meses sectorials la tutorització dels interins, tot i entenent que correspon al tutor desenvolupar una tasca d’ajuda i d’acompanyant del docent interí que comença a fer classes per primera vegada, i que per als interins que iniciïn la tasca docent fent substitucions i facin feina a més d’un centre en el període d’un mes, el còmput de dies sigui acumulatiu.

La propera reunió del grup de treball per continuar discutint aquest assumpte està prevista per a dilluns 15 d'abril.