Bústia Covid-19

dimarts, 12 de gener de 2021

Les Escoles d'adults de les Balears en perill

 


Circular 221/2021

COMUNICAT DE PREMSA

Dues lloses pesen damunt les Escoles d'adults de les Illes Balears: la retallada de places orgàniques de professorat i la semipresencialitat.

La primera, la retallada fulminant de places orgàniques, segons diu Conselleria, serà temporal, però la realitat és que s'han suprimit al voltant de 18 places que confronten alguns centres amb una plantilla fixa molt reduïda a canvi d'ofertar una contractació inestable. L'operació passa per no ofertar com a plantilles orgàniques ni les places derivades de jubilacions ni tampoc les de funcionaris desplaçats, un fet molt preocupant perquè s'està justificant la supressió de places en base a una normativa que encara no està feta (curs 21/22 ) i mentrestant els centres perden places cada curs per mor de les jubilacions. És un fet constatat fins a dia d'avui que són places que no es tornen a recuperar i que confronten els equips directius amb una lluita per la quota dels centres, els quals es troben amb places insuficients, per davall dels mínims amb els que es pot treballar. 

Per tot això, restam pendents del canvi de normativa que ha de regular els CEPAS, l'esborrany de la qual s'espera que ha de sortir ara, a principi d'any. S'haurà de vetllar perquè les Escoles d'Adults de les Illes Balears no perdin cap de les seves funcions ni la flexibilitat en l'oferta de cursos que ara disposen.

D' altra banda, pel que fa a la dotació de personal no docent, hem detectat que hi ha Escoles d'Adults que no disposen ni de la figura de conserge ni d'administrativa i això fa que el professorat tengui una sèrie d'atribucions com per exemple gestionar les matrícules del centre durant el mes de setembre que són funcions que no els pertoquen.

El segon punt té a veure amb la semipresencialitat. Demanam que es segueixin els mateixos criteris que regulen l'assistència tant a 3r i 4t d'ESO com a 2n de Batxillerat. Aquests nivells d'estudis poden ser totalment presencials si els centres tenen disponibilitat d'espai. A hores d'ara, ens trobam que Conselleria encara no ha atès la petició feta el passat mes de desembre des dels centres d'adults per tornar als estudis totalment presencials en aquells centres on sigui possible garantir les mesures sanitàries. 

Els motius que fan que sigui urgent donar sortida a la demanda de presencialitat, que ja hem reivindicat a les negociacions amb Conselleria en motiu de la creació de l'Institut a Distància (IEDIB), és que Conselleria no té en compte el perfil de l´alumnat que realitza estudis d'alfabetització, consolidació o els cursos de secundària:

 • Als ensenyaments inicials es tracta d'alumnat nouvingut d'altres països que normalment no coneix la llengua i es realitza una tasca important d'integració social 
 • Tant l'aspecte de socialització com el vincle amb el professorat en aquests estudis és molt important i, sovint, és on radica la clau de l'èxit de la superació dels estudis
 • Es tracta en molts casos de perfils d'abandonament escolar, sense hàbits d'estudi adquirits, per tant, és essencial la presencialitat per la reintegració formativa
 • Molt d'aquest alumnat no disposa d'equipament electrònics per poder-se connectar online
 • De fet, les avaluacions intermitges que es varen fer a les Escoles d'Adults el passat mes de desembre constaten que els resultats en situació de semipresencialitat han estat pitjors que quan eren totalment presencials.

Per tot això, es demana:

 • Que es recuperin les places orgàniques manllevades
 • Que s'homogeneïtzin els criteris que regulen la presencialitat als centres prenent com a referència les mesures preses a 3r, 4t d'ESO i 2n de Batxillerat per a que cada centre, en la mesura que la situació sanitària ho permeti, pugui adaptar la presencialitat als seus recursos.
 • Que es dotin els CEPAs de personal administratiu i conserges necessaris per a poder desenvolupar les funcions pertinents.


divendres, 8 de gener de 2021

UOB reclama que es passi a l'escenari d'ensenyament a distància


Circular 220/2021

COMUNICAT DE PREMSA

Davant les condicions meteorològiques que fa dies que persisteixen i que segons les previsions s'haurien de perllongar fins a mitjans de la propera setmana no s'entén com la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca no s'ha plantejat ajornar la tornada a les aules. Cal recordar que les pròpies mesures dictades conjuntament per la Conselleria d'Educació i la Conselleria de Salut en la resolució conjunta de dia 10 de novembre estableixen mesures de ventilació per prevenir la incidència de la Covid-19 que són del tot incompatibles amb la situació meteorològica actual.

A banda d'això, cal denunciar que encara hi ha molts centres que no disposen de mesuradors de CO2.

Si a això hi sumam les xifres d'afectació de la Covid-19 que estan completament desbocades, especialment a Mallorca i Eivissa, seguim sense entendre com així el conseller no mou fitxa i aposta per un ajornament en la incorporació a les aules i apostar per un escenari transitori d'ensenyament a distància fins que les xifres i les condicions meteorològiques millorin. Els companys dels claustres i equips directius varen estar treballant en aquest escenari per si s'havia d'implementar en qualque moment al llarg del curs i ara es veueun abocats a passar un fred mai vist dins les aules tot això en un moment de màxim risc epidemiològic.

El govern ha reforçat encara més les restriccions previstes per a la fase 4, el que suposa quasi un confinament "de facto", però ni una paraula de les escoles. Restriccions al comerç, a la restauració, a les reunions, als contactes socials, suspesos tots tipus d'actes i activitats... però podem anar a escola normalment, a l'escola no passa res si ens reunim molta gent en espais tancats i durant moltes hores!! Què hi diu Martí March? Cap paraula ni fet per defensar els docents als quals suposa que representa? 

Com en moltes d'altres situacions, Martí March torna a demostrar estar molt enfora de la realitat de les aules. Perquè se'n pugui fer una idea, adjuntam una sèrie d'evidències que ens han fet arribar els companys al llarg d'avui dematí amb unes temperatures clarament per sota de les marcades com a legals al R.D. 486/1997, de 14 d'abril que estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.

Exigim, per tant, que el govern decreti urgentment l'endarreriment de la tornada a les aules com una més de les mesures per a intentar controlar els contagis i fins que la situació sanitària millori i no ens aboqui a un augment de contagis més que previsible entre la comunitat educativa.

Algunes dates dels mesuradors de CO2 no estan configurades, no obstant això totes les fotos han estat fetes al llarg d'avui dematí

Palma, 8 de gener de 2021


dimarts, 22 de desembre de 2020

Ple del CEIB: una sessió poc rellevantAhir horabaixa, dia 21, es va dur a terme per videoconferència, el darrer Ple del CEIB d’aquest any, en el qual es varen comentar bàsicament les esmenes a l’Informe 4/2020 sobre l’Ordre que regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent. Encara que no es modifica gaire, entre d’altres coses es va acordar que:

 •  A les activitats a distància no s’hi podran dedicar més de 20 hores setmanals.
 • En el cas que una persona dugui a terme més d’una activitat a distància (100% a distància) que coincideixin total o parcialment en el temps, es reconeixeran les dues de major nombre d’hores que no sumin més de 50 hores.
 • Sobre les activitats de transferència de les formacions, davant una esmena que sol·licitava que no necessàriament haguessin d’anar dirigides als alumnes, ja que en alguns casos la formació té per objecte la gestió del centre i les famílies, entre altres. El secretari general, Tomeu Barceló, va animar a presentar reclamacions a la direcció general corresponent sobre aquest assumpte.

UOB entén que el CEIB ha de ser consultat sobre els plans de renovació i d’innovació educatives i els de formació permanent del professorat com marca la normativa però considera que, tenint en compte l’amplia composició d’aquest organisme i essent aquest un assumpte que afecta només a una part dels col·lectius implicats, s’hi hauria d’invertir un temps prudencial i dedicar més esforços i recursos a altres funcions que també li són encomanades com:

 • Les actuacions encaminades a millorar la qualitat de l’ensenyament no universitari i a millorar-ne l’adequació a la realitat de les Illes Balears, i les encaminades a compensar les desigualtats i les deficiències socials i individuals.
 • Les actuacions generals adreçades a assolir els objectius lingüístics definits per la legislació, corresponents a cada una de les etapes i modalitats de l’ensenyament.

dilluns, 21 de desembre de 2020

Servei de Prevenció de Riscos Laborals, molt camí per recórrer

El passat divendres dia 18 va tenir lloc la reunió de la Comissió Paritària de Riscos Laborals on es van tractar els següents punts: la presentació dels esborranys dels procediments del SPRL i de vigilància de la salut, la constitució del grup de treball sobre aquest darrer, una breu informació sobre la campanya de vacunació gripal i l'exposició de l'estructura actual del propi servei, així com també la previsió de dotació de recursos humans del Servei de Prevenció de Riscos Laborals: 

Sobre l’estructura actual de la previsió de recursos humans del SPRL se'ns va informar que:
 • Actualment hi ha dues persones tècniques a Palma i quatre més repartides a cada una de la resta de jurisdiccions: Inca, Manacor, Eivissa-Formentera i Menorca.
 • Palma és l'única delegació que té metge i infermers propis.
 • La resta de delegacions el servei es gestiona a través de la contractació d'una empresa externa: Previs.
Quant a la previsió de Conselleria per anar dotant les diferents delegacions és la següent:
 • En primer lloc, ampliar la dotació de Palma amb dos tècnics més per complir el coeficient de 4'9 que correspon. Es farà al llarg de 2021. També s'inclourà una logopeda.
 • A continuació, cercar local i dotar les jurisdiccions d'Inca i Manacor
 • Finalment, dotar les jurisdiccions de Menorca i Eivissa-Formentera

Alguns sindicats vam destacar que vèiem més adient dotar el nivell mèdic de cada una de les illes primer, però Conselleria va justificar aquest ordre d'actuació amb l'argument que la recerca de local és una tasca molt difícil que pot dur-los més d'un any i que per això han començat per la zona més propera. UOB va puntualitzar que a Menorca ja tenim local i que aquest era un argument més per prioritzar la constitució del nivell mèdic a cada illa. En concret, es disposa d'un espai de l'IBAVI al carrer de Borja Moll de Maó, que s'havia de remodelar, tal i com podeu veure anunciat aquí, previst des de maig de 2019. Conselleria però, va comunicar que aquest local s'ha perdut. UOB va demanar explicacions sobre aquest fet. Restam a l'espera que Conselleria verifiqui aquesta informació:


    - Conselleria va informar sobre els punts següents:
 • A finals de gener es rebrà l'aprovisionament de mascaretes pel segon trimestre. Aquest lliurament inclourà bates, mascaretes amb pantalla, mascaretes quirúrgiques i FFP2. Com a novetat, arribarà directament a cada centre.
 • Les mascaretes FFP2 només es donen al cicle d'infantil i al professorat que està en contacte amb alumnat d'altres nivells que per motius de salut no duu mascareta. Quan l'alumnat duu mascareta i es respecta la distància de seguretat el professorat rebrà mascaretes quirúrgiques.
 • S'ha d'informar a la Direcció General de centres en cas que el centre no aporti les mascaretes pertinents.

   - UOB va fer una sèrie de preguntes i aportacions:

 • Com conciliar el fet de fer feina amb les finestres i portes obertes amb la il·legalitat de no treballar per davall dels 17 graus? Sílvia M. Silva, cap de serveis de centres educatius va confirmar que, a l'espera de la nova regulació, ens regim per les pautes de 15 d'octubre, s'ha comprovat que amb les portes obertes i l'obertura de finestres cada 15 minuts n'hi hauria prou.
 • La falta de compromís entre el recompte oficial de positius per Covid19 i els números reals. Conselleria va argumentar que, en darrera instància, eren els centres que no traslladaven la informació, que si aquests no compleixen, ells no poden certificar. Conselleria explica que no informen dels contagis socials, sinó que només informen els casos COVID positius provocats per contactes intraescolars. Des de UOB volem destacar la inoperància d'aquesta dada, ja que no informa amb transparència de les dades reals de contagi.
 • Destacam també els greuges comparatius a nivell de seguretat detectats entre illes davant les proves PCR i els aïllaments preventius. Hem trobat diferències injustificades davant casos similars, per la qual cosa demanam transparència absoluta entre els caos i uniformització en el tractament.

        - Pel que fa al professorat que hagi donat positiu: interessa saber quants docents han donat positiu en Covid, amb la data i en quin centre i quants grups s'han hagut d'aïllar a causa d'aquest contacte. 

        - Respecte dels casos positius en alumnat, demanam saber quin número de professorat es fa la PCR i els resultats, així com també quants grups s'han aïllat.

 • Necessitat de mascaretes transparents per a casos especials com disminució auditiva, per exemple. Conselleria va respondre que no es contempla en la nova licitació de mascaretes per al segon trimestre aquest tipus de mascaretes i que es valorarà cada cas en concret.


D'altra banda, Conselleria va presentar els esborranys dels procediments del SPRL i del protocol de vigilància de la salut. Aquest darrer també comptarà amb un grup de treball en el qual UOB serà present. Els protocols s'estudiaran al llarg del mes de gener i hi haurà un termini per fer aportacions. 

Finalment, Conselleria va informar de la campanya de vacunació contra la Grip s'ha centrat amb el col·lectiu de professorat d'infantil. En concret, s'han vacunat 133 docents. Com que sobraven vacunes, n'han ofert al professorat de primària, s'han vacunat 63 docents. Sobretot els majors de 55 anys que es vulguin vacunar ho facin. 

Sobre la detecció de la COVID-19 s'explica que el proper mes de gener es començaran a fer unitats de vigilància amb proves generals i específiques al professorat. Sobre la vacuna COVID s'informa que SPRL haurà de col·laborar amb la COVID-19, ja que consideren que el professorat segurament serà considerat un grup prioritari. Des del sindicat d'Unió Obrera vetlarem perquè així sigui.

dimecres, 16 de desembre de 2020

Adéu a l'obligatorietat de seleccionar totes les places en el tràmit d'estiu?

Avui, 16/12/2020 hem assistit a la Mesa Sectorial sobre la borsa d’interins del curs 21-22. La Conselleria d’Educació no ha acceptat la majoria de les propostes i demandes sindicals presentades, per la qual cosa, UOB ha votat en contra de l'esborrany, i a l'espera que la convocatòria de borsa d'interins per al curs 21-22 es publiqui al BOIB aquests dies, sembla que els termes quedaran de la següent manera:  


TERMINI 

 • El termini per apuntar-se a la borsa del curs que ve s'obrirà el 19/1/21 i es tancarà el 23/3/21


TRÀMIT  

 • L’única novetat és que el tràmit serà totalment telemàtic. 
 • Els interins que ja han estat apuntats a la borsa del curs 19-20 (tant els admesos com els exclosos) no hauran de tornar a fer obligatòriament el tràmit per apuntar-se a la nova borsa sinó que hi quedaran inclosos d'ofici, de manera que només hauran d'apuntar-s'hi aquells aspirants que no siguin a la borsa actual del curs 19-20. 
 • Els que vulguin canviar opcions, esmenar causes d'exclusió, desapuntar-se de la borsa, actualitzar dades personals o presentar nova documentació, també hauran de fer el tràmit. 


 ADJUDICACIONS DE L'ESTIU  

 • Conselleria es compromet a introduir la tria de places i que deixi de ser obligatori seleccionar totes les places, amb les següents consideracions:
  • Compromís d’estudiar el procés i fer dos tràmits 
  • Tenir en compte els majors de 55 anys 


 MÈRITS 

 • Tot i que hem insistit en què es tenguin en compte els mèrits assolits fins al 23 de març de 2021, l'administració s'hi ha negat i només es baremaran els mèrits d'experiència i de formació permanent fins el 31 d’agost del 20. Els de formació acadèmica es tendran en compte fins el 23 de març del 21.


 FORMACIÓ PERMANENT

 • Unilateralment, la Conselleria ha canviat la valoració de les hores dels cursos formació permanent, passant a comptar 0’025/hora enlloc de 0’020 com fins ara. Això vol dir que per obtenir el total de punts per aquest concepte només es computaran 1200 hores i no 1500 com fins ara. 
 • UOB ha demanat mantenir el valor actual i, al mateix temps, reiterar la demanda que s'augmenti l'oferta de formació permanent fora dels centres i també a distància, i en horari laboral, oferida per l'Administració.  


ESCOLETES INFANTILS 0-3 

 • Tal i com UOB ve demanant des de fa 4 anys, s'inclou en el barem puntuar l’experiència a les escoletes infantils. Si més no, també hem demanat diferenciar puntuació entre escoletes de titularitat pública i de titularitat privada, amb els següents valors: 3,250 punts per any treballat a escoleta pública i 1,625 punts per any treballat a concertada / privada.  


MAJORS DE 55 i/o +10 ANYS EXPERIÈNCIA

 • Per què s’ha eliminat el dret preferent a l'adjudicació de substitucions d’aquests col·lectius respecte a convocatòries anteriors? Ens han dit que jurídicament acabava aquest curs i que a partir de gener sortirà un nou acord. 


 TUTORITZACIÓ 

 • UOB demana incloure un apartat considerant tutoritzats als que hagin superat la fase d’oposició i no el procediment selectiu. Ens diuen que la tutorització es negociarà al llarg de l’any. 


 ANNEX 4: Titulacions i funcions 

 • Demanem que es convoqui el grup de treball (via correu electrònic i amb ordre del dia), per a la revisió, l'anàlisi i l'establiment d'un diagnòstic sobre l'estat de l'Annex 4. Conselleria ens diu que és molt difícil fer-ho i que es va demanar a Madrid. Hi ha molts col·lectius amb interessos creuats. Revisió total és quasi impossible.  
 • Entrada de nova especialitat  de llengua japonesa a l’EOI de Palma. 


ALTRES REIVINDICACIONS DE UOB 

 • Demanam ampliar el període transitori de l’excepcionalitat de Formació Professional (que acaba el 30 d'abril de 2022) per acreditar una titulació acadèmica universitària. 
 • Tornam a demanar que els pdf d'admesos i exclosos de les diferents convocatòries de borsa siguin de consulta pública a la web i de manera retrospectiva com a mínim per un termini de quatre anys. 
 • Possibilitat de posar filtres a les places oferides en el tràmit de substitucions, opció que es va perdre i que ja reclamarem el curs passat. 
 • Demanam que es baremi la següent experiència: 
  • A escoles municipals de música. 
  • A universitats privades. 
 • En formació acadèmica que puntuin:
  • Titulacions d'Escoles d'Art
  • Titulacions de Formació Professional
  • Graus superiors del Conservatori
 • Quant a la formació no acadèmica o permanent, demanam que s’igualin els apartats valorats per oposicions i per interinitats, incloent, per exemple, publicacions, mèrits artístics...

divendres, 11 de desembre de 2020

UOB s'oposa a fer passes enrera en la capacitació del català

 


Dimecres dia 9 de desembre ha tingut lloc la Mesa per a la Modificació de l'ordre del 8 de març de 2018, la qual ja s'orientava a la supressió del FOLC i que rectifica aquella voluntat de Conselleria de suprimir-lo incorporant-hi modificacions. Vegeu el posicionament d'UOB aquí. En aquesta nova Mesa de negociació, Conselleria ha presentat una nova proposta que determina alguns canvis en el Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC), així com també la composició definitiva de la Comissió Tècnica d’Assessorament per a l’Ensenyament de i en Llengua Catalana amb la incorporació d'un funcionari del Servei de Formació Homologada i Capacitació.

Si bé UOB està totalment a favor de facilitar l'obtenció del FOLC al professorat amb mesures que incorpora Conselleria com l'obtenció de la capacitació a distància o la matrícula el darrer curs de carrera per tot aquell alumnat que estigui en possessió del C1 de llengua catalana, entén com un retrocés i un greuge comparatiu que un sector del professorat quedi exempt de conèixer el llenguatge terminològic específic o bé de l'etapa de primària o bé de l'etapa de secundària.

Com a solució, UOB ha demanat l'elaboració d'un curs pont que simplifiqui l'obtenció de la capacitació per aquest col·lectiu de professorat i que, en qualsevol cas, asseguri la igualtat de coneixements de català entre tots els docents. Pensam que en els casos concrets en el quals el professorat pot canviar d’etapa hauria de realitzar obligatòriament la part específica del cos al qual té accés per tal d'assolir els coneixements lingüístics específics. A més a més, es va recordar que UOB veu amb bons ulls el disseny d'un FOLC únic que serviria per a tot el professorat. És un mite que s’hagi de realitzar un FOLC de secundària específic. Se podria dissenyar perfectament un FOLC semblant al de primària. El sindicat posa de relleu que en aquest context actual de retrocés de la llengua catalana, vegeu aquí, rebaixar l'exigència del coneixement de la llengua és una passa enrere que no ens podem permetre.  

Per aquest fet insistim que no es tracta de fer pegats i de proposar anomalies en l'obtenció de la capacitació del català, sinó que aquesta capacitació ha de ser igual o equivalent per a tothom. Es per això que vam estar d'acord a demanar un informe de valoració a la Universitat sobre la pertinença del FOLC únic, a més d'encoratjar la tasca de dissenyar un FOLC que unifiqui els criteris de capacitació.

Per altra banda, UOB ha demanat alguns aclariments sobre l'Ordre que regula el FOLC: 
 •  Quins seran els altres espais i centres autoritzats per a organitzar la formació lingüística i cultural i les proves lliures? Sembla que si la universitat de les Illes Balears, amb qui es té el conveni per a la realització dels cursos, no s'encarrega del disseny dels cursos a distància ho farà l'IEDIB: l'Institut d'Estudis a Distància de les Balears.
 • Hem demanat en què es basa el règim específic aplicable en matèria de capacitació en llengua catalana als Ensenyaments Artístics Superiors que afecten concretament a la selecció del professorat del Conservatori Superior de Música i Dansa i de l’Escola d’Art Dramàtic de les Illes Balears. Conselleria ens ha respost que és un inici de regulació ja que fins ara no hi ha cap marc legal per aquests estudis en matèria de capacitació de llengua catalana i que serà equivalent al que es demana a secundària. 
 • Sobre quan es preveu que entri en vigor aquesta disposició addicional única no han sabut donar resposta, ja que es troba a l'inici del procés de regulació.
Finalment, volem recordar que UOB Ensenyament està en desacord amb totes les exempcions del català que preveu l'Ordre del 8 de març de 2018,  ja que impedeix l'assoliment d'un bon domini de la llengua pròpia de les Illes Balears.

dimecres, 9 de desembre de 2020

Resum Mesa Sectorial Inici de Curs

El passat divendres 4 de desembre, vàrem tenir Mesa Sectorial sobre l'inici de curs marcat per la pandèmia de la COVID-19. 

Unió Obrera Balear va començar la seva intervenció reconeixent la gran feina que fa tota la comunitat educativa

Vam fer incís en la necessitat d'unificar els criteris dels tècnics del SPRL a totes les illes ja que hi ha diferències injustificades davant casos similars. També, trobem necessari la transparència informativa cap al personal docent i les famílies. Cal una instrucció clara als equips directius per part de Conselleria d'Educació perquè es doni la informació pertinent sobre els casos COVID. El Conseller ens va dir que es tindria en compte però que de totes formes s'ha de respectar la protecció de dades. Ens va fer saber, que si sabem d'alguna irregularitat els ho diguem. 

En referència a la possibilitat d'incorporar els nivells de 2n d'ESO i 2n de Batxillerat amb presencialitat total, UOB va demanar amb quines mesures es duran a terme i insistir en què s'han de mantenir les ràtios establertes. Des de Planificació, Ordenació i Centres estan estudiant la manera de fer-ho amb la màxima seguretat i condicions sanitàries correctes. 

Amanda Fernández ens va informar que s'ha fet una primera dotació de mascaretes transparents per tot el professorat que atén a alumnes amb necessitats educatives. Li hem recordat també la necessitat d'incrementar la quota de PTs i ALs ja que els 25 especialistes proporcionats no són suficients per arribar a aquells alumnes que requereixen un procés d'ensenyament-aprenentatge més individual. 

El Conseller ens va informar que estan realitzant un Informe d'evolució de la pandèmia, el qual s'anirà actualitzant cada 14 dies. 

Finalment, també es va parlar de la necessitat de seure's a negociar l'augment salarial que no s'ha aplicat corresponent al 2020 i el corresponent al 2021.