Bústia Covid-19

dimarts, 21 d’abril de 2015

Contradiccions i punts foscos al darrer esborrany de la convocatòria d'interins

Avui dematí, 21 d'abril, s'han tractat en Mesa Sectorial les bases generals i la convocatòria de les borses d'interins. Al marge d'això, com ja hem explicat en un comunicat de premsa, UOB Ensenyament ha abandonat la Mesa en protesta per la marginació dels comitès de vaga i ha interposat denúncia a Inspecció de Treball contra la Conselleria per incompliment de la Llei de Relacions de Treball. Tot i així hem revisat a fons els darrers esborranys i les modificacions que s'hi han introduït, i hi hem detectat contradiccions, discriminacions i punts foscos. Per exemple: 
 • La prioritat dels filòlegs d'estrangeres davant altres titulacions.
 • El conflicte previsible dels interins de Pacte desplaçats.
 • La situació tercermundista provocada per la "reserva de plaça".
Caldrà veure com queda tot això als textos definitius. Pel que fa a l'esborrany de la convocatòria de comissions de serveis, que també era a l'ordre del dia, en parlarem properament.

Hem distribuït la informació en aquests capítols:
 1. Sobre les Bases Generals del procediment de selecció
 2. Sobre la convocatòria per al curs 2015-16
 3. Contradiccions entre el Pacte, la convocatòria i les bases generals
 4. Problemes del concepte "reserva de plaça",
a més del document final "Evolució dels requisits de titulacions d'idiomes".

Anem a pams perquè n'hi ha per mirar-s'ho amb calma.


1. Sobre les Bases Generals del procediment de selecció

-Es modifica el punt 1.c) de la base 10a de les normes generals.
S'hi afegeix la part subratllada:
«Els aspirants que no hagin obtingut una plaça en el procés d'adjudicació esmentat en la base novena restaran a les borses en situació de disponibles per cobrir substitucions, vacants sobrevingudes i vacants a mitja jornada.»
Significa això, tal com va dir Antoni Vera a la Mesa Sectorial de 15/04/15, que a les adjudicacions provisionals de juliol no s'oferiran les 1/2 jornades sinó que aquestes s'adjudicaran pel setembre?
Si és així, ha de quedar clar que aquestes 1/2 jornades no s'adjudicaran en el procés ordinari de substitucions sinó en un segon procés d'adjudicacions provisionals.
Recordem aquí que l'Administració no acceptà la proposta de doble adjudicació de provisionals aprovada per l'Assemblea de Docents el 10/02/15, de la qual UOB en presentà còpia escrita a la Mesa Tècnica de 26/03/15. S'ha de dir, també, que A. Vera, a la Mesa Sectorial de 15/04/15, semblava desconèixer l'existència d'aquesta proposta; és que no havia revisat la feina de la Mesa Tècnica?

-Base 10a bis. (novetat: interins de pacte)
S'hi afegeix aquesta nova base, sota el títol «Normes generals per a l'adjudicació de places als funcionaris interins de pacte.»
(Vegeu el capítol 3: Contradiccions entre el Pacte, la convocatòria i les bases generals)
A la Mesa Sectorial de 15/04/15, A. Vera intentà modificar les condicions del Pacte d'estabilitat de 3/07/14, per tal de solucionar les contradiccions sorgides a partir, entre altres, de la modificació actual d'aquestes bases. Al final, Vera opta irresponsablement per obviar l'existència d'aquestes contradiccions i esperar que arribin els problemes en l'adjudicació de destinacions provisionals.

-Base 10a bis, punt 1 (renúncia al pacte)
Sembla que, al segon paràgraf, hi ha una errata, faltaria la paraula indicada entre claudàtors:
«La renúncia al pacte [suposa/ provoca...] que l'aspirant serà ordenat d'acord amb els seus mèrits com la resta d'aspirants
Segons això, renunciar al pacte no tendria cap penalització, simplement quedaria en la seva posició en llistes.

-Base 10a bis, punt 6. (interins de pacte desplaçats)
Aquest punt és equivalent al punt 1.c) de la base 10a. No se li hauria de fer, doncs, la mateixa modificació? (Vegeu més amunt)

-Base 13a, punt 6. (novetat: reconeixement maternitat* interins)
S'hi afegeix aquest nou punt, en què es reconeix que:
-els interins amb nomenament fins 31/08/15 amb permís de maternitat*,
-i els interins a qui s'adjudiqui una vacant des de 1/09/15 i que es trobin:
 • en període que representaria permís per maternitat*
 • gaudint de prestació per risc durant l'embaràs
 • amb lactància natural,
poden acceptar el nomenament a la plaça adjudicada i ajornar la presa de possessió fins a la finalització de les circumstàncies.
(*S'entén maternitat, paternitat o acolliment permanent o preadoptiu)
Vegeu també el capítol 4: Problemes del concepte "Reserva de plaça".


2. Sobre la convocatòria per al curs 2015-16

ANNEX 1. BASES ESPECÍFIQUES
-Punt 3.1.5. Estar en possessió de les titulacions acadèmiques necessàries.
Per què continua sense especificar-se la titulació necessària per impartir matèries no lingüístiques en llengües estrangeres, si la LOMCE diu que s'ha d'usar una llengua estrangera per impartir matèries no lingüístiques?
Aquesta observació ja va ser feta per UOB a la Mesa Tècnica de 26/03/15 i, com es veu, no s'ha tengut en compte. Sembla que Vera opta una altra vegada per obviar cercar solució a un problema que es presentarà segur.

-Punt 3.1.5.4. Requisits excepcionals per ocupar places de francès, anglès i alemany a IES
Es canvien els requisits de nivell de titulació en idiomes i mínim de mesos de servei respecte a la convocatòria de 2014 i a l'anterior esborrany (31/03/15) de la convocatòria de 2015. Recordau que en aquest esborrany anterior, els requisits que es demanaven a un docent d'Humanitats que volgués accedir a una d'aquestes places eren:
 • C1
 • 27 mesos d'experiència en l'especialitat on vol accedir
 • haver format part de les borses en el curs 2013-14
 • haver prestat més d'un curs de servei en l'especialitat.
Segons l'esborrany de 21/04/15, en aquesta convocatòria, als d'humanitats que volguessin accedir a una plaça de les indicades, se'ls demanaria:
 • B2
 • 12 mesos d'experiència en l'especialitat on vol accedir
 • haver format part de les borses en el curs 2013-14
 • haver prestat servei en l'especialitat en el curs 2012-13 o el 2013-14
Vegeu també el document que trobareu al final, "Evolució dels requisits de titulacions d'idiomes"

-Punt 3.1.5.5. Requisits excepcionals per ocupar places de francès, anglès, alemany, àrab, rus, italià i xinès a EOI
Es canvien els requisits de nivell de titulació en idiomes i mínim de mesos de servei respecte a la convocatòria de 2014 i a l'anterior esborrany (31/03/15) de la convocatòria de 2015. Recordau que en aquest esborrany anterior, els requisits que es demanaven a un docent d'Humanitats que volgués accedir a una d'aquestes places eren:
 • C2
 • 27 mesos d'experiència en l'especialitat on vol accedir
 • haver format part de les borses en el curs 2013-14
 • haver prestat més d'un curs de servei en l'especialitat.
Segons l'esborrany de 21/04/15, en aquesta convocatòria, als docents d'Humanitats que volguessin accedir a una plaça de les indicades, se'ls demanaria:
 • C2
 • 12 mesos d'experiència en l'especialitat on vol accedir
 • haver format part de les borses en el curs 2013-14
 • haver prestat servei en l'especialitat en el curs 2012-13 o el 2013-14
Vegeu també el document que trobareu al final, "Evolució dels requisits de titulacions d'idiomes"

Respecte a aquests dos darrers apartats:
-Es rebaixa el nivell de titulació en idiomes per optar a plaça a IES però no a EOI, però no s'explica per què.
-Continua vigent el període de 4 anys per habilitar-se en titulacions lingüístiques que s'obrí a la convocatòria de 2014 i, per tant, queden 3 anys per aconseguir la titulació desitjada. Sobre aquest punt, queda pendent un programa de formació permanent del professorat adequat, que doni cabuda a aquells que quedin sense plaça d'alumne a l'EOI i mitjançant el qual es puguin aconseguir tots els nivells de titulació que ofereix l'EOI.

-Punt 4.5. Termini de presentació de sol·licituds.
Es retarda el termini.
A l'esborrany anterior s'establia de 27/03/15 a 7/05/15
Ara s'obriria de 4 a 15/05/15

-Punt 5. Normes específiques per a la selecció d'opcions en la sol·licitud.
-5.1. Com a novetat respecte de la convocatòria de 2014, s'especifica que «Els aspirants amb una plaça d'estabilitat, únicament podran ampliar opcions, mai minvar-ne»
-5.2. La selecció de places a 1/2 jornada i de places itinerants o d'especial dificultat, continua sent voluntària.
També continua igual el fet de poder seleccionar les illes en què s'està disposat a acceptar 1/2 jornades.
-5.3. A la convocatòria de 2014, l'aspirant estava obligat a «seleccionar com a mínim totes les places corresponents a les opcions elegides en la seva sol·licitud almenys a un dels grups» (menys les de perfils no obligatoris com ara les de centres d'especial dificultat)
A la convocatòria actual, aquesta obligació es modifica i quedaria de la següent manera: «els aspirants estan obligats almenys a sol·licitar una plaça d'alguna de les especialitats en les quals estan admesos» i «no estan obligats a seleccionar totes les places corresponents a les opcions elegides en la sol·licitud».
Respecte d'aquest mateix punt, però, depenent de si s'acaba aprovant el que A. Vera digué a la Mesa Sectorial de 15/04/15, i que sembla quedar recollit a l'esborrany actual de les Bases Generals del procediment de selecció d'interins, sobre el fet que a les adjudicacions provisionals de juliol no s'oferiran les 1/2 jornades, sinó que s'adjudicaran al setembre:
 • A la convocatòria de 2014, si a l'interí se li adjudicava 1/2 jornada en el procés d'adjudicacions provisionals de juliol, per tal de poder sol·licitar el complement de l'atur, era obligatori haver seleccionat primer totes les jornades completes abans que les mitges.
 • Ara, a l'esborrany actual, aquesta restricció desapareix i l'interí podrà ordenar les places de 1/2 jornada i de jornada completa mesclades sense que això suposi cap perjudici ni penalització.

-5.4. Sobre els interins de pacte. On diu que els interins de pacte no obtinguin plaça en aquesta adjudicació «restaran a les borses en situació de disponibles per cobrir substitucions i vacant sobrevingudes», no hi consta «i vacants a 1/2 jornada», si aquestes s'han d'adjudicar al setembre.
-5.7. S'afegeix aquest nou punt que especifica que els «interins de pacte podran renunciar a la seva condició en la sol·licitud i per motius sobrevinguts i excepcionals, que s'hauran d'acreditar documentalment en el període de presentació de sol·licituds»

-Punt 10. Ordre d'adjudicació de places.
Aquest punt és nou respecte de la convocatòria de 2014 i inclou dues novetats importants relacionades amb les titulacions lingüístiques:

-10.1. Ordre d'adjudicació segons els cossos.
El 2014, l'ordre a seguir fou:
 • 1r, cos de mestres
 • 2n, cos de professors de secundària
 • 3r, cos de professors de FP
 • 4t, cos de professors d'EOI, de música i arts escèniques, d'arts plàstiques i disseny i cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny
El 2015, aquest ordre es modifica de la següent manera:
 • les places d'EOI passen a adjudicar-se en 2n lloc
 • les places de professors de secundària es divideixen en dos grups i s'adjudiquen en 3r lloc les places d'especialitats lingüístiques i en 4t, la resta d'especialitats.
 • els altres cossos queden igual.
No queda clar per què és necessari fer aquests canvis ni com afavoririen o no als col·lectius de filòlegs i humanistes amb titulació lingüística.

-10.2. Sobre l'adjudicació de places lingüístiques a IES i EOI.
Aquest punt estableix que en l'adjudicació d'aquestes places, a diferència de totes les altres, s'aplicarà en primer lloc el criteri de nivell de titulació i no el criteri d'ordre de puntuació a les llistes. D'aquesta manera, els filòlegs passen davant els d'Humanitats amb titulació lingüística, creant així una discriminació entre el col·lectiu dels humanistes i la resta d'interins que aspiren a places no lingüístiques.
Vegeu també el capítol 3, Contradiccions entre el Pacte, la convocatòria i les bases generals.

-Punts 11 i 12. Decaïment i exclusió de les borses.
No hi ha canvis en les causes respecte de la convocatòria de 2014.

-Punt 14. Terminis excepcionals per esmenar determinades causes d'exclusió i per acreditar els coneixements d'idiomes.
Els interins d'Humanitats que vulguin ocupar places lingüístiques a IES o EOI, tendran fins al juliol per acreditar els certificats de C1 i C2 de l'EOI.
No s'especifica què passarà amb els que vulguin acreditar el certificat de B2, sobre tot si passen de demanar el C1 a demanar el B2 per accedir a places d'IES.

-Punt 15. Renúncia de plaça justificada i reserva de plaça oferta o adjudicada.
Ambdós casos es regeixen per la base 13a de les bases generals i no s'ha canviat cap supòsit respecte de la convocatòria de 2014.
Vegeu també el capítol 4, concepte de «reserva de plaça»

ANNEX 2. DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA
No hi ha canvis en la documentació justificativa dels requisits per presentar-se a a convocatòria.

ANNEX 3. BAREM DE VALORACIÓ DE MÈRITS

-Punt 1. Experiència docent.
-1.2. Experiència docent a centres públics en especialitats de grups distints al que s'opta.
Novetat: S'afegeix el següent paràgraf respecte de la convocatòria de 2014: «En el cas de places compartides entre dos grups, pels apartats 1.1. i 1.2. es valorarà l'experiència docent segons la funció principal a la qual correspon el nomenament.
-1.5. Experiència docent com a professor visitant a l'estranger.
Fins ara, aquesta experiència es baremava de la següent manera:
 • 1,800 punts / any
 • 0,150 punts / mes
 • 0,005 punts / dia
A l'esborrany actual, es modifica i s'augmenta la baremació passant-se a valorar aquesta experiència igual que l'experiència docent a centres públics d'ensenyament no universitari en especialitats del grup a què s'opta (punt 1.1. d'aquest annex), quedant així la valoració en:
 • 6,500 punts / any
 • 0,541 punts / mes
 • 0,018 punts / dia
D'aquesta manera, s'aconsegueix la reclamació sindical presentada a la Mesa Tècnica de 26/03/15.
Dins aquest annex, no es tenen en compte, però, les propostes de l'Assamblea de Docents sobre aspectes com augmentar la valoració de la formació o augmentar la valoració dels doctorats, ni la petició d'una sola baremació en una llista única.

ANNEX 4. TITULACIONS QUE CAPACITEN
PER IMPARTIR ESPECIALITATS O FUNCIONS.

-Es defineix una nova matèria: Teoria teatral, codi 0594459, i s'enumeren les titulacions que capaciten per impartir-la.
-S'incorporen noves titulacions per impartir:
 • Dibuix
 • Tecnologia
 • Construccions civils i edificació
 • Equips electrotècnics
 • Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i fluids
 • Oficina de projectes de construcció
 • Processos comercials
 • Ceràmica
 • Conservació i restauració d'obres pictòriques
 • Dibuix artístic i color
 • Dibuix tècnic
 • Disseny d'interiors
 • Disseny de moda
 • Disseny de producte
 • Disseny gràfic
 • Fotografia
 • Història de l'art
 • Materials i tecnologia: disseny
 • Mitjans informàtics
 • Volum
-De les titulacions que capaciten per impartir Navegació i instal·lacions marines, desapareixen la d'Enginyer aeronàutic i la d'Enginyer de camins, canals i ports.
A més, i també com a novetat, tots els titulats que puguin impartir aquesta matèria han d'estar «en possessió de la targeta professional de la Marina Mercant segons la normativa que regeix els centres homologats per la Direcció General de la Marina Mercant»

 
3. Contradiccions entre el Pacte, la convocatòria i les bases generals

El punt 10.2 de l'esborrany de la convocatòria diu que l'adjudicació de places de llengües estrangeres a IES i EOI es realitzarà «segons el nivell més alt de titulació d'idiomes».
El mateix s'especifica a la base 11a, punt 3, de l'esborrany de les bases generals del procediment de selecció d'interins.
D'aquesta manera, s'estableix com a criteri principal d'adjudicació d'aquestes places, la titulació i no la puntuació.
Segons això, s'adjudicaria primer a un filòleg de no pacte que a un de Humanitats + C1/C2 de pacte desplaçat, encara que el filòleg tengués menys puntuació.
Si es donàs aquest cas, no s'estaria respectant el Pacte d'Estabilitat quan aquest diu que als professors interins de pacte desplaçats, se'ls ha d'adjudicar «en funció de la seva puntuació a les llistes». I, a més, s'entraria en contradicció amb el nou punt 1 de la base 11a que s'afegeix a l'esborrany de les bases generals on també diu que, als aspirants interins de pacte desplaçat «se'ls adjudicaran les places en l'ordre que els correspongui en funció de la seva puntuació a les borses»
La priorització de la titulació enfront de la puntuació enfront de la puntuació també contradiuria el punt 1 de la base 10a bis quan diu: «La renúncia al pacte [suposa] que l'aspirant serà ordenat d'acord amb els seus mèrits com la resta d'aspirants» si es tractàs d'un filòleg.

Per altra part, si s'ha d'aplicar el compromís de la consellera Camps en Mesa Sectorial de 2/07/14 quan assumeix que «els interins de pacte desplaçats no passarien davant dels interins de no pacte amb més puntuació», tampoc es podria dur a terme l'altra part del punt 3 de la base 11a de l'esborrany de les bases generals quan diu que «Els aspirants a interins de pacte tenen preferència sobre la resta d'aspirants en l'oferiment i en l'elecció de places a l'efecte d'adjudicacions» ni el punt 6 de la base 10a bis quan diu que «Els aspirants a funcionaris interins de pacte que no obtinguin cap plaça en el procés d'adjudicació de destinacions provisionals (interins de pacte desplaçats) restaran a la borsa en situació de disponibles per cobrir substitucions i vacants sobrevingudes, en l'ordre que els correspongui i ...»

I un darrer apunt sobre el pacte, sabíeu que CCOO, que va assistir a la Mesa Sectorial de 2/07/14 en què es negociava el pacte que es publicaria l'endemà, va acabar per no signar el pacte perquè aquest no incloïa les places de TIL perfilades amb B2? És que CCOO no estava en contra del TIL?


4. Problemes del concepte de «reserva de plaça»

El concepte «reserva de plaça» és enganyós perquè la interpretació que en fan l'administració i l'interí són diferents:
 • L'interí interpreta que li reserven la plaça concreta que li han oferit fins que acaba la circumstància justificada i, entretant, la cobreix un substitut de l'interí.
 • L'administració interpreta que el que es reserva és la posició a les llistes i, per tant, aquesta plaça és adjudicada a un altre interí i el reservista queda simplement en estat de disponible (segons la seva puntuació) per a quan finalitzi la circumstància justificada.
Per altra part, si un interí disponible es troba en situació que suposaria baixa en cas que estàs en actiu, què ha de fer? Ha d'optar per la «reserva de plaça» o ha d'intentar prendre possessió per poc que la malaltia li ho permeti?

Si l'interí opta per prendre possessió, un cop nomenat estarà en situació d'alta i podrà demanar la baixa. Així, se li adjudicaria un substitut mentre duràs la baixa i, quan aquesta finalitzàs, l'interí prendria possessió «real». D'aquesta manera, l'interí hauria cotitzat, cobrat i puntuat per experiència durant tota la baixa i, a més, hauria «reservat plaça»
Si l'interí opta per «reservar plaça» en el sentit en què ho entén l'administració, ja no pren possessió de la plaça i, per tant, com que no arriba a estar d'alta, no pot gaudir dels beneficis de la baixa.

Segons això, la «reserva de plaça» en el sentit en què l'aplica l'administració perjudica l'interí, que es veu forçat a anar a prendre possessió en condicions físiques i de salut deficients, una situació tercermundista que UOB no pot acceptar de cap manera. 


Document: Evolució dels requisits de titulacions d'idiomes
Clicau AQUÍ