Bústia Covid-19

dimecres, 6 de maig de 2015

Explicam el procés telemàtic per participar a la convocatòria de borses d'interins

Ahir la Conselleria va fer una demostració del procés telemàtic que comença avui dia 6 de maig i acaba dia 15 i que permet als interins formar part de les borses per al curs 2015-16. 

Vos explicam el procés amb una indicació passa a passa de com s'ha de completar.
Convocatòria per formar part de les borses d'interins per al curs 2015-16
Instruccions pas a pas per a completar el tràmit.

OBSERVACIONS GENERALS
-Entre dimecres 6 i divendres 15 de maig de 2015, ambdós inclosos, es podrà realitzar el tràmit telemàtic que ha de permetre formar part de les borses d'interins per al curs que ve.

-Han de realitzar el tràmit totes les persones que vulguin formar part de la borsa tant si ja han fet feina alguna vegada com si no i independentment de si han format part de la borsa en cursos anteriors. Si no es realitza el tràmit, no es podrà ser considerant interí disponible per al curs 2015-16, encara que l'aspirant hagi format part de les borses en el curs actual.

Per accedir al tràmit, es pot fer des de la web de http://dgpdocen.caib.es o bé des del Portal de personal.


PASSES A SEGUIR PER A LA REALITZACIÓ DEL TRÀMIT

Primera pantalla
-És el mòdul d'autentificació que ens dóna pas al tràmit.
-Ens podem identificar de tres maneres:
a) amb certificat digital
b) amb usuari i contrasenya
c) anònimament.
-Si s'hi accedeix per a) o b), es passa directament a la segona pantalla, que ens mostra les nostres dades personals.
-Si els interessats han perdut el certificat digital o no recorden l'usuari o la contrasenya, també poden accedir al tràmit anònimament.
-Si l'aspirant no disposa de certificat digital ni d'usuari i contrasenya, haurà de realitzar el tràmit de manera anònima.
-Tots aquells que realitzin el tràmit anònimament, hauran de passar per Registre de la Conselleria (1r pis) amb la sol·licitud impresa i el Dni (original i còpia), dins el termini en què el tràmit és obert, màxim dia 15/5/15


Segona pantalla
-És la pantalla on apareixen les nostres dades personals.
-Si hi hem accedit via a) o b), ja apareixen les dades escrites. Si volem, podem modificar telèfon, adreça, etc.
-Si hi hem accedit anònimament, haurem d'indicar les dades que ens demanen.

Tercera pantalla
-Si no som interins de pacte, passarem directament a la quarta pantalla.
-Si som interins de pacte, en aquesta pantalla s'indica el centre on tenim la plaça d'estabilitat adjudicada i les funcions que tenim reconegudes.
-Just abaix d'aquesta informació, hi trobarem l'opció de clicar a «Present la meva renúncia expressa al pacte d'estabilitat». Si ens interessa renunciar al pacte i clicam sobre aquesta opció, haurem de presentar a Registre de la Conselleria (1r pis) un escrit explicant els motius de la renúncia que convendria acompanyar d'alguna documentació tipus certificat mèdic, certificat d'empadronament, etc.
-Les renúncies al pacte seran estudiades per la Conselleria i, si no són acceptades, es telefonarà a l'interí en qüestió per comunicar-li.

Quarta pantalla
-És la pantalla de les dades de la sol·licitud, que popularment coneixem com «les creuetes» i que ens permet triar si volem treballar a mitja jornada o no, a quines illes, etc.
-Si tenim pacte d'estabilitat, ens apareix a la part superior un requadre que ens ho recorda. En aquest cas, no podrem eliminar opcions que ja tenim seleccionades des de la convocatòria anterior i només les podrem ampliar.
-Si no tenim pacte, o si hi hem renunciat, podem posar i modificar les opcions que vulguem.
-Si tenim una habilitació d'idiomes que ens permet impartir matèries no lingüístiques en llengua estrangera (títols B2, C1, C2), també ens apareix un quadre que ho indica.

-Si voleu habilitar-vos per poder impartir matèries no lingüístiques en llengua estrangera, consultau el següent enllaç: http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=1983903&coduo=146960&lang=ca
Heu d'emplenar la sol·licitud d'habilitació i presentar-la al registre oficial de la conselleria d'Educació, Cultura i Universitats (c/Alfons el Magnànim) adreçada al Servei d'Ensenyament de Llengües Estrangeres i Programes Exteriors de la direcció general d'Ordenació, Innovació i Formació Professional. L'habilitació serà efectiva per a aquesta convocatòria si presentam la titulació exigida mentre estigui obert el tràmit, és a dir, abans de dia 15/5/15. Com sempre, és recomanable no deixar-ho per al darrer dia.

-El fet d'estar habilitat en idiomes, no implica que a les adjudicacions del juliol estiguem obligats a seleccionar places perfilades amb B2 o superiors.

Cinquena pantalla
-Apareix la nostra formació, amb els cursos que la Conselleria té registrats i se'ns dóna l'opció d'afegir nous cursos que no apareguin en pantalla. Si n'afegim, aquests només seran reconeguts després de presentar la documentació justificativa al Registre de Conselleria, abans que acabi el termini del tràmit (15/5/15)
-Si no hem treballat mai un mínim de 30 dies, no se'ns considera interins tutoritzats cosa que implica que no es té en compte la nostra formació permanent i, per tant, aquesta no apareixerà en pantalla ni la hi podrem introduir.
-Si ja hem estat tutoritzats, és a dir, hem treballat un mínim de 30 dies però no apareix la nostra formació, podrem introduir tots els cursos que tenguem però no es tendran en compte si, abans que finalitzi el termini (15/5/15) no presentam tota la documentació justificativa d'aquesta formació al Registre de la Conselleria (1r pis). Si complim els 30 dies dins el termini de la convocatòria, també serem considerats interins tutoritzats.
-Si volem acreditar experiència a centres concertats, hem d'anar a Inspecció Educativa (edifici de la Conselleria) per entregar-la.
-Si hem d'entregar documentació compulsada, convé passar primer pel segon pis de la Conselleria a compulsar-la, abans d'anar al Registre del primer pis.

Sisena pantalla
-Apareixen les nostres titulacions acadèmiques , la de coneixement de català i la de capacitació pedagògica.
-Si tenim noves titulacions, se'ns dóna l'oportunitat d'afegir-les i també s'hauran de presentar els documents justificatius al Registre de la Conselleria (1r pis)
-A la graella en què apareixen les nostres titulacions, només hem d'indicar la nota o puntuació a les titulacions que apareguin acompanyades d'un requadre per a tal anotació, com serà el cas de les noves titulacions que es puguin haver afegit.

Setena pantalla
-Apareixen dues columnes:
-A la columna de l'esquerra hi veureu les funcions que podem impartir. D'aquestes, haurem de seleccionar les que ens interessin i passar-les a la columna de la dreta.
-Si trobam que falta alguna funció que nosaltres podem impartir, tenim l'opció d'afegir-la.
-A la columna de la dreta, hi han de quedar les funcions que volem impartir. Si som interins de pacte, no en podrem eliminar, només afegir-n'hi. Si no som interins de pacte o hi hem renunciat, podem posar i llevar segons ens interessi.


Vuitena pantalla
-Aquesta pantalla només indica el coneixement de llengua catalana.

Novena pantalla
-S'especifica la nostra antiguitat detallant la nostra experiència docent.

Desena pantalla
-És la que fa referència a la política de privacitat de la Conselleria, que hem d'acceptar.

Onzena pantalla
-Si hem afegit cursos o titulacions, aquesta pantalla ens avisa que estam pendents d'entregar la documentació justificativa i la nostra sol·licitud queda com un preregistre pendent de validar un cop hàgim entregat la documentació.
-Si no hem afegit cursos o titulacions, només se'ns mostra un resum de la nostra sol·licitud.

Dotzena pantalla
-És el final del tràmit. Hem de clicar a «enviar» per a enviar la sol·licitud i finalitzar