Bústia Covid-19

dilluns, 22 de juny de 2015

Nova aprovació d'ajudes de la Comissió d'Acció Social


Divendres passat, 19 de juny, es reuní la Comissió d'Acció Social d'Educació. De 507 sol·licituds presentades se'n van denegar 34. El motiu més freqüent de les denegacions és el de sol·licitar ajudes per estudis no oficials.

La Comissió va constatar que el Decret que regula el sistema de prestacions, que data de 2002, s'ha d'actualitzar perquè només preveu la compra de llibres i actualment s'utilitzen altres materials que els substitueixen.

La propera reunió de la Comissió, en principi, tindria lloc el setembre.

Vos recordam que fins el 31 de desembre de 2015 continua obert el termini de peticions, en les següents modalitats:

 Fills en edat laboral: Heu d'acreditar documentalment, per poder-la percebre, que no tenen ingressos propis mitjançant presentació de certificat de la Seguretat Social referit als períodes de cotització dels fills afectats. Un cop reconeguda l’ajuda, quan el fill arribi a la majoria d’edat laboral, l’Administració requerirà d’ofici l’aportació del certificat de la Seguretat Social.
Model de sol·licitud: en els enllaços anteriors. El podeu presentar a qualsevol registre de la CAIB, dirigit al Director general de Funció Pública.

Quanties i terminis de presentació: Consultau-ho a l'apartat Taula resum ajudes AQUÍ .

La Comissió d'Acció Social d'Educació que revisa les sol·licituds d'ajudes es reuneix mensualment.

Les ajudes concedides es publiquen a la web i les denegades es notifiquen per carta.
Possibles motius de denegació:
-la persona discapacitada té ingressos propis per rendes de treball superiors al salari mínim interprofessional (SMI)
-el fill té ingressos superiors a 7/14 pagues del SMI
-tipus de personal no contemplat per percebre ajudes socials
-que els estudis siguin un cicle formatiu
-que els estudis no siguin oficials
-que el sol·licitant ja ha percebut l'ajuda amb anterioritat
-l'ajuda ja ha estat rebuda per l'altre progenitor
-matrícula corresponent a un curs anterior
Etc.
Cal recordar també que d'ençà de les retallades de 2012 continuen suspesos els següents ajuts:
  • Per viduïtat per als cònjuges del personal de l'administració autonòmica
  • Per orfandat
  • Bestretes ordinàries i extraordinàries
Enllaç a la pàgina principal de Fons Social AQUÍ.