Bústia Covid-19

dijous, 16 de juliol de 2015

Resum de la Mesa Sectorial de 15 de juliol: convocatòria d'adjudicacions, LOMCE i altresAquest dimecres s'ha duit a terme la primera Mesa Sectorial d'Educació amb la nova Directora General de Personal Docent, Rafaela Sánchez Benítez per tal de revisar i modificar, si n'era el cas, l'esborrany de la resolució de la convocatòria d'adjudicacions de places per al curs 2015-16 que deixà redactada el cessat Antoni Vera.

La Directora General ha presentat els que seran els sot-càrrecs del seu departament: Manuel Gacies, Cap de Departament de Personal; Miquel Bujosa, Cap de Servei de Primària; Albert Flores, Cap de Servei de Secundària; el Cap de Servei de Provisió queda, encara, pendent de nomenar.

Abans d'entrar en l'ordre del dia, hem presentat com a Prèvies la documentació que l'Assemblea de Docents feu arribar el passat 8/7/15 als cap de llista de PSOE, MES i PODEM, Armengol, Barceló i Jarabo, i al nou Conseller d'Educació Martí March; aquesta documentació inclou una proposta del contingut que podria tenir el Decret-llei que aturàs la LOMCE a les Illes Balears modificant-ne el desplegament, una proposta d'estructura i organització dels dos cursos de Batxillerat i una altra proposta d'organització de primer i tercer d'ESO. Aquesta documentació s'ha entregat a la Directora General i als representants de la resta de sindicats per tal que coneguin de primera mà les possibilitats d'aplaçament de la LOMCE que planteja l'Assemblea de Docents i que han estat ignorades pel nou Govern.

Convocatòria d'adjudicacions.
Un cop aprovada l'acta anterior, s'ha obert una roda d'intervencions per tal que els sindicats fessin les aportacions oportunes a l'esborrany de la convocatòria d'adjudicacions, que era el segon punt de l'ordre del dia. Aquestes esmenes les podem dividir en tres blocs depenent del tema: per una part, interins de pacte; priorització dels filòlegs i requisits per als d'humanitats amb titulació lingüística, per altra part, i aspectes diversos.

Pel que fa a aportacions sobre aspectes diversos, s'han fet les següents peticions en què coincideixen la majoria de sindicats:

-que el període de vacances proporcionals que han de gaudir els interins que cessen el 30/6 puntuïn com a experiència, cosa que suposaria acumular, de mitjana, entre 15 i 30 dies més d'experiència. La resposta de l'administració és que n'estudiaran la possibilitat

-que els interins que hagin treballat els nou mesos de curs, ja sia per haver realitzat una substitució d'aquesta durada o bé sia per haver encadenat diferents substitucions, puguin cobrar l'estiu igual que ho fan els interins que han accedit a una vacant. Segons R. Sánchez l'administració té la intenció d'aconseguir-ho però aquesta decisió formaria part d'un futur procés de revisió del Decret 5/2012 (el que establia el gran paquet de retallades)

-que el procés telemàtic de selecció de places de substitucions durant el curs no es dugui a terme de divendres a dilluns sinó en dos dies consecutius d'entre setmana per tal de no perdre la cotització del cap de setmana. No hi ha hagut resposta sobre aquest punt.

-que els tres dies de termini per incorporar-se a la plaça que es preveuen en les adjudicacions de substitucions si l'illa de residència és diferent a la de destinació, també es tenguin en compte en les adjudicacions de l'estiu per assegurar que, si aquestes adjudicacions es fan el 31/8, l'interí pugui prendre possessió amb seguretat. La resposta de l'administració és que la petició «té sentit» i, per tant, es podria incloure fàcilment.

-que no es perfilin places compartides entre cossos diferents; per exemple, que no hi hagi places compartides entre IES i FP o entre IES i EOI. En aquest aspecte, la Conselleria no s'ha pronunciat.

-que els funcionaris de carrera que vulguin optar a altres cossos mitjançant les llistes d'interins, no hagin de passar el procés de tutorització. Aquesta proposta ha estat directament acceptada i sembla que ja quedarà integrada en la redacció definitiva de la resolució.

-que es revisin les vacants d'anglès a primària ara que s'ha derogat el TIL ja que encara que en el Pacte d'Estabilitat no s'hi incloguessin places perfilades amb el B2, sí que hi havia places de l'especialitat d'anglès de primària. Pel que fa a aquest punt, segons la Directora General, «en aquesta convocatòria no hi haurà places amb B2 perquè el TIL ha estat eliminat»

Dins aquest bloc, UOB ha demanat, a més:
-que la nova Conselleria respecti el seu propi Acord de governabilitat en què presentava com a una de les «accions far de la legislatura» «la substitució immediata de les baixes dels docents» i elimini les ordres vigents que obliguen a esperar 10 dies lectius abans de substituir qualsevol baixa. Sobre aquest punt, Sánchez ha contestat que «s'hi està fent feina»

-que s'obri un nou termini per a presentar sol·licituds d'habilitació per impartir llengües estrangeres atès que, essent la primera vegada que no s'habilita d'ofici i que només es notificà via BOIB, un cert nombre d'interessats han quedat sense l'habilitació reconeguda. Segons l'administració, el termini s'establí i enuncià de manera correcta i, per tant, com a molt, es podria tenir en compte obrir un termini en cas que hi hagués d'haver una convocatòria extraordinària per obrir borses si aquestes, en un moment donat, quedassin sense reserva de professorat.

Quant a l'ordre d'adjudicació per cossos, la priorització dels filòlegs i les condicions necessàries que han de reunir els titulats en humanitats i ciències socials pel que fa a les places de llengües estrangeres:

-La Conselleria eliminarà de la resolució els paràgrafs que remetien a les Bases Generals en el seu punt 3 que és on s'especifica que l'adjudicació de places de llengües estrangeres a IES i EOI es farà en primer lloc per als filòlegs (és a dir, els que compleixen els requisits de titulació de l'Annex 4) i a continuació per a la resta d'aspirants segons el nivell més alt de titulació d'idiomes (els de humanitats i socials amb B2, per exemple). D'aquesta manera, en aquesta convocatòria, les places de llengües estrangeres a IES i EOI no s'adjudicaran per titulació sinó per estricte puntuació a les llistes, acceptant així la petició de UOB i altres sindicats.

-Pel que fa a l'ordre d'adjudicació de les places segons els cossos, la modificació que s'introduïa enguany si s'hagués donat la priorització dels filòlegs, queda també anul·lada i els cossos mantendran l'ordre de l'any passat en les adjudicacions, és a dir, el següent:
- Places del cos de mestres
- Places del cos de professors de secundària
- Places del cos de professors de FP
- Places del cos de professors d'EOI
- Places del cos de professors de música i arts escèniques, i els d'arts plàstiques i disseny.

-Sobre les condicions demanades als de humanitats i ciències socials amb titulació lingüística per impartir llengües estrangeres, els requisits es mantenen. Recordem quins són:
-B2 (per a IES) / el nivell més alt ofert per l'EOI (C) (per a places a EOI)
-mínim 12 mesos de servei prestat en l'especialitat a què es vol accedir
-haver format part de borses el curs 2013-14
-haver prestat servei en l'especialitat a què es vol accedir durant el curs 2013-14 o el curs 2014-15
Segons la Conselleria, aquests requisits es mantenen perquè modificar-los suposaria esmenar les Bases Generals en punts que afecten directament els criteris de selecció de personal interí i, si aquest fos el cas, aleshores s'hauria de tornar a repetir la selecció, cosa que significa tornar a obrir una convocatòria de bores, unes noves llistes provisionals i definitives... i això portaria un endarreriment que segons la Conselleria situaria les adjudicacions d'interins ja dins l'octubre, per falta de temps i de recursos personals.
No té les mateixes conseqüències l'eliminació de la priorització dels filòlegs perquè aquesta no afecta els criteris de selecció sinó només els d'adjudicació.
En tot cas, l'administració es compromet a revisar els requisits durant el curs que ve i deixa les portes obertes a modificar-los en cas que hi hagués d'haver una convocatòria extraordinària per falta de professorat de llengües estrangeres.


Respecte als interins de pacte:

-Segons paraules de la Directora General, «l'administració es compromet a complir el pacte». Per tant, tots els interins de pacte desplaçats hauran de tenir feina garantida sense tenir prioritat en l'adjudicació respecte dels interins sense pacte. Com ho complirà l'administració? No se sap.

-La pregunta de si es contempla una nova oportunitat per renunciar al pacte per part dels interins de pacte que esdevinguin desplaçats en no confirmar la permanència a la plaça si aquesta ha estat modificada per augment de funcions o perfil, no ha queda contestada per part de la conselleria.

-La proposta de UOB que els interins de pacte desplaçats puguin seleccionar les places sense restriccions d'ordre o, en tot cas, en l'ordre que s'especificava a la convocatòria anterior, no ha estat acceptada per l'administració amb l'argument que s'imposa aquest ordre per tal de garantir al màxim l'ocupació d'una plaça per part de l'interí desplaçat.
Així doncs, «els interins desplaçats estan obligats a seleccionar totes les places disponibles a què puguin optar, amb excepció de les places a mitja jornada, que seran de selecció voluntària, d'acord amb les especialitats o funcions i illes en què figurin admesos a les borses seguint l'ordre següent:
1. Totes les places de a mateixa especialitat i illa a jornada completa
2. Totes les places d'altres especialitats del mateix cos i de la mateixa illa a jornada completa
3. Totes les places d'altres especialitats del mateix grup i de la mateixa illa a jornada completa
4. Totes les places d'altres especialitats de distint grup i de la mateixa illa a jornada completa
5. Les places a mitja jornada de la mateixa illa (voluntàries)
6. Totes les places a altres illes a jornada completa
7. Les places a mitja jornada a altres illes (voluntàries)»

-UOB ha demanat, a més, que al mateix temps que es publiqui la llista d'interins de pacte no desplaçats, es publiqui també una segona llista amb els interins de pacte desplaçats. Aquesta proposta sí que ha estat acceptada i es publicaran ambdues el mateix dia (vegeu el calendari).

-Pel que fa als interins de pacte no desplaçats, aquests no hauran de participar del procés telemàtic de sol·licitud de plaça ja que, amb antelació a aquest tràmit i juntament amb els llistats de desplaçats i no desplaçats, ja es publicaran les places ocupades pels no desplaçats, per als quals també s'obrirà un període de reclamacions (vegeu el calendari)

Calendari d'adjudicacions curs 2015-16 (tercer punt de l'ordre del dia)
Queda de la següent manera:

24/7/15. Publicació de les llistes definitives dels col·lectius previs (funcionaris de carrera) i de les vacants que poden sol·licitar
27 i 28/7/15. Tràmit telemàtic de selecció de places per als col·lectius previs
29/7/15. Adjudicació dels col·lectius previs incloses les comissions de servei
30/7/15. Publicació de la llista provisional d'adjudicacions dels col·lectius previs i les comissions de servei
31/7/15 i 1 i 3/8/15. Termini de reclamacions dels col·lectius previs i les comissions de servei
5/8/15. Publicació de la llista definitiva d'adjudicacions dels col·lectius previs i les comissions de servei
11/8/15. Publicació de les llistes provisionals d'interins de pacte desplaçats i no desplaçats amb les adjudicacions d'aquests darrers.
12/8/15. Termini de reclamacions de les adjudicacions dels interins de pacte no desplaçats
13/8/15. Publicació de la llista definitiva d'adjudicacions a interins de pacte no desplaçats
14 a 18/8/15. Tràmit telemàtic de selecció de places per part de tots els interins manco els de pacte no desplaçats
19/8/15. Publicació de la llista provisional d'adjudicacions als interins
20 a 22/8/15. Termini de reclamacions a les adjudicacions provisionals d'interins.
24/8/15. Publicació de la llista definitiva d'adjudicacions a interins.

-Altres aspectes de calendari importants però no confirmats són:
-16 o 17 de juliol els centres rebran les quotes definitives
-21 o 23 de juliol es publicaria al Boib la modificació de les Bases Generals i la Resolució de convocatòria d'adjudicacions.Precs i preguntes: LOMCE, horaris i quotes.
Al darrer punt de l'ordre del dia, UOB ha presentat les següents peticions:
-que es convoquin oposicions a l'ensenyament públic per a l'any 2016
-que es convoquin al més aviat possible els comitès de vaga per negociar la taula reivindicativa
-adjudicar les places de matèries de secundària segons els horaris previs a la LOMCE. A tal efecte, instar el Govern a emetre un Decret-llei que ajorni els currículums de la LOMCE per al curs 2015-16 mentre aquests es refan, i apliqui provisionalment els currículums anteriors.

Com era d'esperar, la LOMCE ha estat el tema principal en aquesta darrera part de la Mesa.
UOB, entre altres forces sindicals, ha protestat per les instruccions que el Director General de Planificació, Antoni Morante, ha enviat als centres amb ordres d'aplicar els horaris LOMCE encara que no hagin estat aprovats pels claustres, instruccions de les quals n'hem tingut notícia per la premsa just abans de començar aquesta Mesa i que no han passat per cap Mesa Sectorial d'Educació com indica la normativa. UOB ha destacat també en aquest sentit que si el principi del curs 2015-16 no és normal, serà a causa del comportament de l'administració; que els sindicats s'assabentin d'aquestes instruccions per la premsa es considera una provocació.

Sobre el fet de la pèrdua d'hores i places provocada per l'aplicació de la LOMCE i com quedarà reflectida a les quotes, la Directora General ha informat que les quotes quedarien tancades avui mateix cosa que implica que tampoc passaran per MSE, com seria preceptiu.
A més, Rafaela Sánchez ha afirmat que no només amb els horaris LOMCE no es perden places sinó que fins i tot hi haurà centres en què se n'augmentaran. No cal dir que aquesta afirmació no s'avé en absolut amb les dades que arriben des dels centres, en la majoria dels quals es perden places i hores de les matèries més afectades per la LOMCE com són Plàstica, Música, Tecnologia i Filosofia.
UOB i la resta de sindicats han demanat, per tant, que la Direcció General de Personal Educatiu demostri les seves afirmacions amb la publicació de les quotes dels curs 2014-15 i del curs 2015-16 per tal de poder-les comparar.