Retem comptes

Cerca en aquest blog

dissabte, 8 d’agost de 2015

Català i normalització lingüística dependran de la Direcció General de Formació ProfessionalAvui s'ha publicat al BOIB el Decret que estableix les competències i l’estructura de les conselleries, que podeu consultar AQUÍ. Més avall reproduïm l'organigrama d'Educació i Universitats.

Crida l'atenció que ensenyament del català i normalització lingüística en l’àmbit escolar quedi relegat a una de les competències de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat. Caldrà veure si la directora general, Francisca Maria Alorda Villarrubias, posarà en marxa de forma efectiva la coordinació, impuls i suport a les Comissions de Normalització Lingüística dels centres, o si aquestes continuaran abandonades a la seva sort com en temps del PP de Bosch, Camps i Riera.

De moment, dins l'organigrama d'aquesta Direcció General no apareix el nom del responsable d'aquest Servei.

Cal recordar, així mateix, que a la reunió del conseller Martí March amb UOB el director general de Planificació, Antoni Morante, va anunciar que Inspecció Educativa s'implicaria en el suport a l'ensenyament en català.

De la nota de premsa del Govern:

  • Maria Francisca Alorda Vilarrubias és diplomada en Magisteri i professora de català. Des de setembre de 2012 és Professora de matemàtiques a l’IES Albuhaira (Muro) amb destí definitiu, i des de setembre del 2011 Professora del CEP d’Inca. Ha estat Cap del servei d’Innovació Educativa, i Cap de secció d’Escolarització en el servei d’escolarització de la Conselleria d’Educació i Cultura, i professora de català per a funcionaris de la CAIB, entre d’altres.

Organigrama de la Conselleria:

4. Conselleria d’Educació i Universitat

— Secretaria General
— Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres
— Direcció General de Personal Docent
— Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat
— Direcció General de Política Universitària i d’Ensenyament Superior
— Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa

Les direccions generals esmentades exerceixen les seves competències en els àmbits materials següents:

  • a. Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres: planificació educativa; coordinació de les infraestructures i dels serveis educatius; règim orgànic i funcionament dels centres docents; centres concertats i centres privats; educació a distància no universitària; gestió de títols acadèmics i convalidacions; escolarització; ordenació dels ensenyaments; avaluació del sistema educatiu; ensenyaments de règim especial; gestió del GESTIB; avaluació i qualitat del sistema educatiu.
  • b. Direcció General de Personal Docent: ordenació i gestió del personal docent; primària; secundària; provisió de places; retribucions; gestió de la nòmina i relacions amb els centres concertats.
  • c. Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat: formació professional i relació del sistema educatiu amb l’empresa; formació professional bàsica; educació de persones adultes; formació permanent del professorat; ensenyament del català i normalització lingüística en l’àmbit escolar; ensenyament en llengües estrangeres.
  • e. Direcció General de Política Universitària i d’Ensenyament Superior: ordenació i gestió del sistema universitari; infraestructures universitàries; relacions amb la comunitat universitària; foment de la recerca educativa; organització dels ensenyaments superiors no universitaris.
  • f. Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa: impuls i foment de la innovació educativa; família i participació, moviment associatiu (d’alumnes i de pares i mares); consells escolars (autonòmic, insulars, municipals i de centre); serveis i activitats complementaris; gestió de les beques i ajuts en l’àmbit educatiu no universitari; noves tecnologies aplicades a l’educació; materials didàctics i llibres de text; atenció a la diversitat; primera infància; convivència i èxit escolar.
Així mateix, s’integren en la Conselleria d’Educació i Universitat els òrgans següents:

— Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar
— Institut per a l’Educació de la Primera Infància (IEPI)
— Institut d’Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu (IAQSE)
— Institut de Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB)
— Delegació Territorial d’Educació d’Eivissa i Formentera
— Delegació Territorial d’Educació de Menorca

Les delegacions territorials d’Educació, sota la dependència directa de la persona titular de la Conselleria d’Educació i Universitat, exerceixen les funcions relatives a la coordinació administrativa dins l’àmbit educatiu, de les respectives illes, en coordinació amb totes les direccions generals de la conselleria.

La inspecció educativa serà exercida sota la dependència directa de la persona titular de la Conselleria d’Educació i Universitat.