Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

dijous, 13 d’agost de 2015

Convocades places de professors especialistes.


El dijous 13/8/15 s'ha publicat al BOIB la resolució signada per Rafaela Sánchez, Directora general de Personal Docent, per la qual es convoquen places de professors especialistes a centres públics no universitaris dependents de la Conselleria d'Educació.


Les places en concret són:
A l'Escola d'Arts i Superior de Disseny de Palma
  • Especialitat de disseny gràfic i disseny de producte
  • Especialitat de Diseeny de moda (estilisme)
  • Especialitat de Diseny de moda (patronatge)
Al Conservatori Professional de Música i Dansa de Palma
  • Especialitat de Dansa (anatomia apicada a la dansa)
A Formació Professional Específica
  • IES Politècnic. Especialitat de Prevenció de Riscos Laborals
  • CEPA Francesc de Borja Moll, d'Inca. Mòdul de Suport a la comunicació
Segons la resolució, aquestes places no han pogut ser cobertes amb funcionaris docents per la qual cosa, i de manera excepcional, atès el caràcter innovador i el nivell d'especialització que representen, seran cobertes de forma temporal amb professors especialistes, que seran considerats personal laboral.

Podeu consultar el document complet, perfil de les places, barem de valoració de mèrits, etc. al Boib núm 122 de 13/8/15 a la Subsecció II, el trobareu a l'enllaç
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2015/10357/seccio-ii-autoritats-i-personal/473

El termini per presentar les sol·licituds i la documentació és de tres dies hàbils comptadors a partir del 14/8/15 inclòs.
Pel que fa a la documentació a aportar, cal currículum i acreditació documental. No es tendran en compte els mèrits que no s'acreditin abans d'acabar el termini per presentar les sol·licituds ni els requisits que no es compleixin en la data final del termini.

Les sol·licituds seran examinades per una Comissió de Valoració formada per la cap del Servei d'Universitat (com a presidenta de la Comissió), la cap de Servei de Provisió i la cap dl Negociat XIII com a vocals i un funcionari del Servei d'Universitat coma secretari.

Un cop valorades les sol·licituds, es publicarà a la web http://dgpdocen.caib.es la llista provisional d'admesos i exclosos.
A partir de l'endemà d'aquesta publicació, s'obrirà un termini de tres dies hàbils per presentar al·legacions i esmenar els motius d'exclusió.
Posteriorment, es publicaran, a la mateixa web,  les llistes definitives de persones admeses i excloses, ordenades per puntuació i amb indicació de la causa d'exclusió si n'és el cas.