Retem comptes

Cerca en aquest blog

dilluns, 21 de setembre de 2015

Uns 115 centres quedaran sense auxiliar de conversa per manca de finançament


Només 265 d'uns 380 centres que ho havien sol·licitat comptaran amb els ajuts de la Conselleria per al Programa d’Auxiliars de Conversa. Segons la resolució del conseller, "atesa la disponibilitat pressupostària, només s’ha pogut sol·licitar al Ministeri la selecció de 265 auxiliars de conversa (250 d’anglès, 10 d’alemany i 5 de francès)"

La manca de finançament, per tant, també afectarà negativament a les Balears pel que fa a aquest suport a la millora de les competències comunicatives en llengües estrangeres i als programes amb metodologia AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua Estrangera).

La selecció dels auxiliars la duu a terme el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, el qual convoca les places a través de les conselleries d’educació de les ambaixades dels països amb els quals té convenis bilaterals de cooperació, mentre que la Conselleria d’Educació i Universitat es fa càrrec d’un ajut mensual per a cada auxiliar, en concepte d’allotjament i manutenció, i de la contractació d’una assegurança sanitària i repatriació.

Per al curs 2015-16, la despesa màxima prevista per als ajuts mensuals dels 265 auxiliars és de 1.484.000,00 euros, més 169.600,00 euros corresponents a l’assegurança de cobertura sanitària i repatriació.

Resolució de 9 de setembre:
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2015/10373/570334/resolucio-del-conseller-d-educacio-i-universitat-p