Retem comptes

Cerca en aquest blog

dimarts, 20 d’octubre de 2015

Constituïda la Comissió de Selecció de Becaris d'estudis postobligatoris i alumnes NESE


Constituïda la comissió de selecció de becaris que examinarà i seleccionarà les sol·licituds presentades per a estudis postobligatoris i alumnes NESE a les convocatòries de la Secretaria d’Estat d’Educació, Formació Professional i Universitats per al curs 15-16.

El termini de presentació de sol·licituds acabà el 30 de setembre.

La Comissió de Selecció de Becaris està formada pels membres següents:

President: el director general d’Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d’Educació i Universitat o la persona que delegui.

Secretari: la cap de negociat de Beques de la Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d’Educació i Universitat.

Vocals:
  • El director de l’Àrea Funcional de l’Alta Inspecció d’Educació de la Delegació del Govern a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o la persona que delegui.
  • Un tècnic de la Conselleria d’Educació i Universitat designat pel director general d’Innovació i Comunitat Educativa.
  • El cap de la Secció Beques de la Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa.
  • La cap del Servei d’Atenció a la diversitat o la persona que delegui.
  • El cap del Departament d’Inspecció Educativa o la persona que delegui.

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2015/10388/571610/resolucio-del-conseller-d-educacio-i-universitat-d