Retem comptes

Cerca en aquest blog

divendres, 9 d’octubre de 2015

Impulsen una petició per recuperar l'assignatura 'Història i Cultura de les Illes Balears'

La memòria històrica, un element indispensable per a l'educació integral de la ciutadania

Ens ha arribat aquesta iniciativa per recuperar l'assignatura Història i Cultura de les Illes Balears, la supressió de la qual ha estat un dels perjudicis pedagògics causats per la LOMCE. Podeu signar-la al formulari que trobareu en aquest enllaç:

https://docs.google.com/forms/d/1vSm6wU062tYxezGMxxnanWE3dMmnVKAPX6w1ag6wlkQ/viewform?c=0&w=1

Petició per la recuperació de l'assignatura 'Història i Cultura de les Illes Balears'

Els sotasignats,

ATÈS QUÈ

Amb data 17-2-2015 s’ha publicat el Projecte de decret pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears, el Projecte d’ordre de la Consellera d’Educació, Cultura i Universitats per la qual es desplega el currículum d’Educació Secundària Obligatòria a les Illes Balears, el Projecte de decret pel qual s’estableix el currículum del batxillerat a les Illes Balears, i el Projecte d’ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats per la qual es desplega el currículum de l’educació secundària a les Illes Balears, què suprimeix la matèria optativa de Batxillerat "Història i Cultura de les Illes Balears".

Aquesta assignatura s'imparteix des del curs 2002-2003 i és l'única amb contingut propi de les Balears a tot el sistema educatiu balear.

La LOMCE no impedeix que es mantengui aquesta matèria; al contrari, estableix que cada comunitat autònoma pot incorporar, a més de l'assignatura de llengua pròpia, d'altres assignatures de lliure configuració autonòmica. De fet la majoria de comunitats autònomes n'han proposades com per exemple a Aragó hi ha una "Aragón. Historia y Derecho" a 1r i 2n de Batxillerat, a Canàries una Historia de Canarias a 4rt d'ESO, entre d'altres.

Limitar l'oferta de lliure configuració autonòmica a l'assignatura de llengua catalana, com fa aquesta primera proposta de la Conselleria. no és la millor manera de promoure la cultura i la identitat pròpies.

En suprimir aquesta assignatura el sistema d'optatives al Batxillerat de Ciències Socials queda reduït a la mínima expressió; els alumnes només poden triar segon idioma o TIC.

CONSIDERAM

Que qualsevol llei de qualitat d’educació ha de tenir en compte els ensenyaments històrics, artístics i culturals, ja que contribueixen a la formació integral dels nostres alumnes. No es pot pretendre una educació integral sense un plantejament seriós de l’educació artística als ensenyaments de règim general.

Que les matèries històriques, artístiques i culturals contribueixen a l’adquisició de les competències bàsiques i a incorporar actituds de solidaritat i respecte amb les persones i col·lectivitats culturals, sigui per aquest motiu o per les diferències socio-econòmiques de la societat contemporània, i valorar, com a drets fonamentals de les persones, la pau, la convivència, la llibertat i la justícia social, procurant adoptar actituds crítiques, i alhora revisant comportaments i idees per tal de no caure en estereotips i idees preconcebudes sense la més mínima i contrastada informació.

Que una Comunitat Autònoma que fonamenta un percentatge molt important del seu Producte Interior Brut en les activitats turístiques i culturals i que encamina esforços de diferents administracions a presentar candidatures a ciutats Patrimoni de la Humanitat com les restes arqueològiques de Menorca, la vila d'Eivissa o la ciutat de Palma no pot entendre una generació d'estudiants que no cursin una assignatura específica relacionada amb el seu patrimoni històric, artístic i cultural.

Que entenen que aquesta pèrdua de matèries didàctiques va lligada a la pèrdua d'altres matèries que en conjunt son la base cultural de les properes generacions i de les quals caldria esperar tenir cura i difusió del passat històric i de les restes històric-artístiques i arqueològiques conservades.

Que no podem entendre la reflexió i l'interès per les relacions de tot tipus entre les Illes i entre aquestes i altres realitats històriques segons el moment (Roma, al-Àndalus, Corona d’Aragó, Catalunya, Espanya, Europa), i comparar i extreure les conseqüències que han tengut per a les Balears, superant visions uniformistes o localistes, amb una actitud dialogant i respectuosa amb el passat més remot i més actual per tal d’estendre-la, tant pel que fa als aspectes comuns, com a la diversitat i plurinacionalitat de l’Estat espanyol.

Que per Valorar positivament el patrimoni històric, cultural i artístic i lingüístic; gaudir-ne i assumir les responsabilitats col·lectives i individuals amb vista al seu manteniment, protecció i projecció cap al futur, per tal que serveixi de memòria de la col·lectivitat i de la seva identitat, com també l’aportació al patrimoni de la humanitat s'ha de garantir el currículum d'assignatures com Història i Cultura de les Illes Balears.

Que en la societat actual emprar el coneixement de la història i cultura de les Balears per tal de participar activament, democràticament i críticament en la cultura, societat civil i institucions democràtiques de la comunitat balear (associacions, ajuntaments, consells insulars, parlament i govern) amb la possibilitat del sentiment de pertànyer a més d’una identitat col·lectiva i com un pas més en institucions d’àmbit espanyol, europeu o mundial.

Que l’educació artística i cultural de les illes és la base de la propera generació de historiadors, historiadors de l'art, gestors culturals, guies, bibliotecaris, arxivers, artistes plàstics com els fonaments amb la qual la propera generació s’aproparà a la cultura.

Que a les dades estadístiques publicades pel MECD a l’anuari d’estadístiques culturals publicat l’any 2013 es pot observar una demanda creixent d’estudis postobligatoris (batxillerats, formació professional i estudis universitaris) relacionats amb ensenyaments culturals, històrics i artístics entre 2008 i 2013.

Que nombrosos estudis han demostrat que l’educació en el coneixement del patrimoni històric, artístic i cultural, millora el desenvolupament del coneixement del nostre entorn i facilita un respecte cap a l'entorn material i immaterial que ens envolta. El coneixement del nostre passat promou l’autonomia en l’aprenentatge, la iniciativa personal, contribueixen a la cohesió social dels grups, afavoreixen el treball cooperatiu ... i són matèries altament motivadores per a l’alumnat, totes aquestes dades ens assenyalen l’educació en el nostre passat per com una eina per a combatre el fracàs escolar, el coneixement de l'entorn i el respecte cap a les restes històriques, artístiques i culturals de les Balears, de la Mediterrània i dels entorns culturals que ens determinen.

Que atenen a l'enunciat de Article 2n punt 2, Competències social i cívica i consciencia i expressió cultural; trobam incongruent que es retalli la dotació horària de les assignatures d'Història del Món Contemporani de 1r de batxillerat, Geografia i Història de l'Art de 2n de batxillerat, ja que passen de 4 hores lectives, que és la dedicació actual a 3 hores setmanals. Al marge de l'efecte sobre els alumnes, que hauran d'assolir uns continguts i unes competències amb una reducció horària significativa; i que segons la nova normativa, aquestes assignatures seran objecte d'una avaluació final establerta uniformement per l'administració central (revàlida) significarà també un retall molt significatiu de les plantilles, en els departaments de Geografia i Història

Que la desaparició de la Història i Cultura de les Balears. Aquest fet afectarà greument, no solament el bagatge dels alumnes que no tendran accés a aquests coneixements, si no també els nombre d'hores a impartir pels departament de Geografia i Història, la qual cosa significarà una reducció de la seva plantilla que afecta per tant el professorat a efectes laborals; ja que pot donar lloc a la desaparició de places, desplaçaments involuntaris, etc.

Que la pràctica de l’art i dels coneixements culturals i històrics promou el pensament divergent i la creativitat, aspectes essencials en la formació d’una persona i de qualsevol professional.

Que el respecte i el foment de seves tradicions històric, artístiques, musicals, arqueològiques, etnogràfiques està lligat a la difusió del seu coneixement.

Consideram que aquests estudiants s’han d’enfrontar al seu futur amb garanties.
Per raó de tot l’exposat,

SOL·LICITEM

Es tenguin en compte les següents al·legacions:

1. Que l'actual esborrany de desplegament del decret de currículum del batxillerat a les Illes Balears es recuperi l’assignatura optativa d'Història i Cultura de les Illes Balears.

SOL·LICIT A MÉS

1. Que el procés d'elaboració dels currículums es faci amb transparència, publicitat i amb el consens de la comunitat educativa.

2. Que el document estigui obert a les esmenes de tota la comunitat educativa durant un període de temps que possibiliti la seva lectura i debat.


A/ Martí Xavier March i Cerdà, Conseller d'Educació i Universitat
A/ Antoni Morante Milla, DG Planificació, Ordenació i Centres