Retem comptes

Cerca en aquest blog

dijous, 29 d’octubre de 2015

Proposta de la Conselleria sobre criteris d'elaboració de plantilles


A la Mesa Tècnica de dimecres 28/10/15 la Conselleria presentà una proposta de Resolució per determinar els criteris específics per establir les plantilles orgàniques dels centres docents. Podeu veure l'esborrany AQUÍ.
Després de realitzar una comparativa entre la normativa anterior, des del curs 2002/03 fins al 2014/15, sobre aquest tema i l'esborrany presentat a la Mesa, hem enumerat algunes conclusions i reflexions. Quan el document passi a Mesa Sectorial, des d'UOB exigirem que els criteris per consolidar places retornin com a mínim a les condicions anteriors a les retallades.
Per altra banda, crida l'atenció la manca de criteris pel que fa a centres diferents dels IES i CEIP com ara les EOI, el Conservatori Professional de Música i Dansa, les Escoles d'Arts, els CEPA, els Centres amb ensenyaments de Règim Especial o els centres d'Educació Especial. Segons la Conselleria, és possible que els criteris d'aquests centres no pugin elaborar-se encara per al curs actual i hagin d'esperar un any més.

Quant als CEIP, l'administració considera que els criteris actuals (establerts el curs 2002/03 i revisats al curs 2008/09) són correctes i, per tant, els manté sense modificacions. Així doncs, la proposta presentada ahir parla només dels criteris de còmput que afecten els IES i així i tot les plantilles de Cicles Formatius queden encara sense haver tengut mai uns criteris d'elaboració.

Vegeu les conclusions i reflexions segons els tipus de centre:

IES
Sobre l'elaboració de plantilles segons els grups.
 • Queda reflectit l'augment de les ràtios passant de 20 a 25 alumnes mínim per grup a partir del curs 2012/13. Recordau que l'augment a 25 es feu oficial al BOIB 22/03/14 i que, a més, aquestes ràtios es poden veure augmentades en un 20% segons el BOE 21/03/12.
Sobre la creació de la 1a plaça d'una especialitat en plantilla.
 • Des del curs 2009/10 al 2015/16 s'ha augmentat en 7 el nombre d'hores lectives necessàries per a crear la 1a plaça.
Sobre com es consoliden les places en plantilla a partir de la 2a plaça.
 • Des del curs 2007/08 s'han anat augmentant les hores lectives necessàries per consolidar tant pel que fa a la plaça a consolidar (de 15 a 18 h) com pel que fa a les places anteriors ja consolidades (de 18 a 20 h). S'entén que l'augment de demanar 20 h lectives per les places ja consolidades és efecte directe de les retallades i ja es produí aquest augment en el curs 2012/13. Però a què es deu que també s'augmentin les hores de la plaça a consolidar de 15 a 18?
Sobre els còmputs d'hores per departaments.
 • S'entén que les optatives no es computin des dels departaments perquè no són matèries estables ni pel que fa a l'alumnat matriculat ni pel departament que les imparteix.
 • Els desdoblaments han patit diferents modificacions. Des del curs 2008/09 només es computava 1/2 h setmanal per grup; segons la nova proposta de l'administració ara es computaria 1 h sencera. Pel que fa a les assignatures de les quals es preveu desdoblament, també hi ha hagut canvis des d'aquell curs: primer es preveien desdoblaments a Anglès, Tecnologia i a les matèries de modalitat dels batxillerats; després, aquestes darreres deixaren de contemplar-se i foren substituïdes per l'assignatura de Ciències Naturals; ara desapareix també Ciències Naturals i es diferencia entre Biologia i Geologia per una part i Física i Química per l'altra. Potser nosaltres podríem demanar que també volem desdoblaments de Català.
 • L'amortització d'una plaça es produeix amb un professor a menys de 10 h lectives d'ençà de les retallades i la nova proposta ho manté. Abans s'amortitzava a 8 h lectives.
 • La principal novetat per al curs 2015/16 és la creació de la plaça d'Informàtica en centres amb 4 grups d'ESO i 4 de Batxillerat, com a mínim. És la primera referència que apareix sobre Informàtica.
Sobre el càlcul de la plantilla bàsica del Departament d'Orientació.
 • Abans del curs 2012/13, es contemplaven places d'ASL, ACT i professor d'àmbit pràctic (1 de cada) a tots els centres. Després de les retallades només es preveuen si el centre disposa de PMAR i o FPB. Si no és el cas, el centre només compta amb 1 plaça PT.
 • Les places AD han desaparegut també des del curs 2012/13 com a tal i les que quedin passaran a ser d'ACT o ASL
 • S'ha passat de 20 grups d'ESO a 30 per consolidar plaça d'orientació educativa.
Sobre la plantilla dels Cicles Formatius.
 • Els criteris no s'han definit mai.
Sobre la plantilla dels Mestres a FPB
 • No s'han definit mai completament i des del curs 2012/13 es preveia que aquestes places que quedassin vacants es convertirien en places d'ASL o ACT; la conseqüència per als mestres que ocupen aquestes places és, doncs, una reducció de la seva mobilitat si no volen deixar l'IES i tornar a un CEIP.

CEIP
Sobre C1, C2 i C3 (Centres d'1 línia, 2 o 3)
 • A partir del curs 2015/16 no es contempla la possibilitat que els C1 i C2 puguin consolidar una plaça més si aquesta està previst que s'habiliti i continuï almenys 5 anys.
 • Pel que fa a la plaça d'orientador educatiu als CEIP, només es preveu la possibilitat de consolidar-la en plantilla en el curs 2011/12; després, aquesta possibilitat despareix i no se'n torna a parlar quedant així aquest servei en mans dels EOEP que passen pel centre un dia a la setmana (potser dos) i no tenen un tracte directe i constant amb l'alumne.
 • En les plantilles de PT, AD i AL no es contempla tenir en compte l'entorn sociocultural del centre ni quantitat d'alumnat estranger o nese o nee.
 • Entre els cursos 2002/03 i 2008/09 s'augmentà entre 1 i 4 places el total de la plantilla depenent de les línies. Estaria bé saber quant augmentà l'alumnat en aquest període i quina proporció de professorat li correspon. Potser es podrien revisar aquestes dades i tornar a aplicar un augment proporcional si calgués o fos el cas.
 • En els criteris de plantilles dels IES es preveu i regula la consolidació de places però als CEIP no.
Sobre C0 (Centres Incomplets)
 • Crida l'atenció que els criteris per a aquest tipus de centre s'hagin anat reduint en lloc de tendir a la concreció. La proposta actual els deixa com a la modificació del curs 2012/13, amb dues simples indicacions: 1 mestre per unitat i la dotació d'especialistes, en funció de les necessitats.

EOI
 • No hi ha cap criteri elaborat

CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA I DANSA
 • Al curs 2002/03, l'Administració deia: «Un cop acabat el procés de funcionarització del personal laboral docent dels conservatoris, se'n negociarà la plantilla. En tot cas, L'Administració es compromet a convocar un mínim de 10 places anuals d'oferta d'ocupació pública del cos de professors de música i arts escèniques»
 • Caldrà esbrinar com es va negociar la plantilla i on són aquestes 10 places anuals des del 2003 ençà.
 • Els criteris d'elaboració de plantilla dels conservatoris, continuen sense establir-se dotze anys després.
ESCOLES D'ARTS
 • El curs 2002/03, l'Administració i els sindicats es comprometien a negociar els criteris de plantilla de les Escoles d'Arts; des d'aleshores, aquests criteris encara no s'han elaborat.

CEPA
 • Sobre els criteris de plantilla dels CEPA no se'n començà a parlar fins al curs 2008/09 i l'únic que se'n diu és que les places d'especialistes del cos de mestres que quedin vacants es passaran al cos de secundària i que de les places de secundària, les places d'àmbit s'aniran transformant en especialitats sempre que no estiguin ocupades.
 • Al nou esborrany presentat per la Conselleria, el redactat continua sent el mateix; és a dir, tampoc hi ha criteris definits.

EOEP (Equips d'Orientació Educativa i Psicopedagògica)
 • Dels EOEP tampoc se'n parla fins al curs 2008/09; en aquell moment només es plantejava un criteri sobre la consolidació de places d'Orientador Educatiu.
 • En cursos posteriors i a l'esborrany actual s'ha passat a una redacció genèrica pràcticament buida de significat: «Les direccions generals competents en la matèria revisaran les places de les especialitats en plantilla d'acord amb les necessitats del servei». Uns altres criteris sense definir, doncs.

EQUIPS D'ATENCIÓ PRIMERENCA
CENTRES AMB ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL
CENTRES D'EDUCACIÓ ESPECIAL
 • No apareixen a la normativa fins al curs 2009/10 o 2012/13 i el tractament és el mateix que per als EOEP. No hi ha criteris definits.