Retem comptes

Cerca en aquest blog

dilluns, 9 de novembre de 2015

Aprovada l'oferta pública d'ocupació 2015


L'oferta pública d'ocupació per a l'any 2015 puja a vuitanta-tres places, corresponents al 50% de la taxa de reposició. La xifra es calcula a partir de la relació de llocs de treball de caràcter permanent que es publicà l'abril passat (BOIB núm. 61, de 25 d’abril de 2015).

L'acord del Consell de Govern es basa en els requisits de la LOE i la LOMCE i es fa "tenint en compte l’alt nombre de funcionaris interins docents que ocupen temporalment llocs de treball vacants de caràcter permanent".

La taxa de reposició d’efectius és la diferència entre el nombre d’empleats fixos que, durant l’exercici pressupostari de 2014, varen deixar de prestar serveis (per jubilació, retir, mort, renúncia, declaració en situació d’excedència sense reserva de lloc de treball, pèrdua de la condició de funcionari de carrera, etc.) i el nombre d’empleats fixos que s’hi varen incorporar en l’exercici esmentat, per qualsevol causa, excepte els procedents d’oferta d’ocupació pública, o reingressats des de situacions que no duguin aparellada la reserva de llocs de treball.

Les places corresponents a l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2015 s'acumulen a les que puguin correspondre a exercicis posteriors.

Tota la informació:
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2015/10399/572479/acord-del-consell-de-govern-de-6-de-novembre-de-20