Retem comptes

Cerca en aquest blog

dilluns, 9 de novembre de 2015

Carrera professional a Sanitat aprovada i els sexennis al congelador


Divendres passat el Consell de Govern ratificà l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 28 d’octubre de 2015, pel qual es reactiva la carrera professional del personal estatutari del Servei de Salut.

L'acord es fa "dins els marges pressupostaris marcats per la precària situació de la Hisenda autonòmica" i "atesa la voluntat de garantir una atenció sanitària de qualitat, eficient i sostenible", reconeix "totes les retallades que han patit els professionals sanitaris en aquests darrers anys" i afirma que "només comptant amb la implicació de tots els professionals es pot garantir una atenció sanitària de qualitat, eficient i sostenible".

És evident que el text és igualment vàlid si es canvia "atenció sanitària" per "ensenyament" i "professionals sanitaris" per "docents", però el cas és que a Educació continuam venuts per l'acord marc signat per STEI-CCOO-ANPE.

Acord del Consell de Govern:
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2015/10399/572478/acord-del-consell-de-govern-de-6-de-novembre-de-20