Bústia Covid-19

dijous, 19 de novembre de 2015

No a la renovació automàtica de directors!Avui es publica al BOIB el procediment que permet als directors continuar en el càrrec, prèvia avaluació de l'Administració, un cop acabat el període pel qual estaven nomenats. La resolució afecta els directors de vint-i-dos CEIP, un centre d'Educació Infantil, vuit IES, una Escola d'art i un CEPA.

Des de la la LOCE d'Aznar de 2002, passant per la LOE de 2006 de Zapatero i arribant a la LOMCE de Wert i Rajoy, els directors ja no només han deixat de ser elegits pel Claustre i el Consell Escolar, sinó que poden renovar l'exercici del càrrec sense la intervenció dels òrgans democràtics del centre. Concretament la LOMCE estableix al seu article vuitanta-cinc que "El nombramiento de los directores podrá renovarse, por períodos de igual duración, previa evaluación positiva del trabajo desarrollado al final de los mismos."

Al mateix article, s'afegeix que "Las Administraciones educativas podrán fijar un límite máximo para la renovación de los mandatos". Des del 2010 el límit màxim establert a les Balears és de tres mandats consecutius (BOIB núm. 30, de 23 de febrer), i l'avaluació es competència d'Inspecció. El paper de la comunitat escolar es limita a l'obligació per part dels inspectors de recollir "La informació contrastada de tots els sectors de la comunitat educativa del centre de referència i l’anàlisi de la documentació pertinent."

A la pràctica, aquest procediment deixa en mans dels inspectors la renovació del càrrec i evita al director sotmetre la seva gestió al veredicte dels òrgans democràtics del centre. És a dir que s'impedeix el debat, la reflexió i l'autèntica avaluació de la tasca directiva. Un cop més, des d'UOB reivindicam el retorn a les votacions als Claustres i Consells Escolar per elegir els directors al final de cada mandat.