Bústia Covid-19

dimarts, 17 de novembre de 2015

Oferta del Màster en Pedagogia per a professorat tècnic d'FPDesprés d'haver signat un acord amb la Conselleria d'Educació, la UIB impartirà, a partir del gener del 2016 el nou Màster en Pedagogia per al professorat tècnic d'FP, segons se'ns informà a la MSE de divendres 13/11/15.

 Com tots sabem, un dels principals requisits per formar part de les borses d'interins docents és el fet d'estar en possessió de la formació pedagògica i didàctica. Així i tot, per manca de profesorat, en les darreres convocatòries per formar part de les borses, pel que fa a les especialitats i funcions dels cos de professors tècnics d'FP, aquesta exigència s'ha exceptuat a aquells interins que encara no comptaven amb la formació pedagògica exigida sempre i quan acreditassin dos anys d'experiència docent en la família professional corresponent i presentassin (abans del 15/6/16 o, com a màxim, el dia de la presa de possessió de la plaça adjudicada) el Màster en Pedagogia que havia de progamar i oferir cada comunitat autònoma.

La Conselleria d'Educació de l'anterior govern, però, no arribà mai ni a programar ni a oferir aquest Màster i esgotà el termini per fer-ho.

 Per solucionar el buit legal que aquesta deixadesa originà, l'actual Conselleria ha signat amb la UIB un acord per tal que aquesta obri una matrícula extraordinària per aquest gener i, a partir de l'any que ve, dins el Màster de formació pedagògica general, hi inclogui, ja de manera ordinària, el de l'especialitat d'FP.

A tal efecte, s'ha modificat la redacció de les convocatòries de borses i d'adjudicacions per al curs 2015/16 i, on s'indicava que l'interessat podia presentar el Màster esmentat abans del 15/6/16 o el dia de la presa de possessió, ara s'especificarà el següent:
      Els aspirants a ocupar una plaça "han de remetre per fax a la Direcció General de Personal Docent el compromís de matricular-se en el primer curs que, a aquest efecte, es convoqui a les Illes Balears per les institucions educatives que hagi determinat aquesta Conselleria (o en una altra comunitat autònoma), així com el compromís de finalitzar els estudis de forma satisfactòria i de presentar el corresponent certificat quan se'ls otorgui. La manca de presentació d'aquest compromís o el seu incompliment determinarà que el seu nomenament es deixarà sense efectes, que l'aspirant figurarà en la llista d'aspirants exclosos en les corresponents especialitats del cos de professors de formació professional i que la seva plaça s'adjudicarà en el procés d'adjudicació de substitucions corresponent."

A partir del curs que ve, quan el Màster ja s'hagi regularitzat i la seva oferta sigui ordinària:
     "Des del moment en què les institucions educatives estan en disposició de certificar aquesta formació pedagògica equivalent, els aspirants no podran fer servir el compromís esmentat per prendre possessió de la plaça durant aquest curs, sinó que hauran d'acreditar estar en possessió del certificat acreditatiu."

 És important incidir en què al Màster que s'oferirà aquest gener només s'hi podrà matricular el professorat afectat que ara estigui ocupant una plaça o el que, havent prestat servei en la funció amb anterioritat, aquest curs hagués quedat exclòs per no haver acreditat la formació pedagògica.


Aquests exclosos actuals en concret, a més, "han de tornar a la borsa com a admesos, de forma excepcional i transitòria, en les especialitats del cos de professors de formació professional en l'ordre que els correspongui."

Ara, de totes maneres, falta que aquestes modificacions es publiquin al B.o.i.b. i que es faci públic també el termini de matriculació al Màster i la programació que l'ha de coformar. Tot d'una que hi hagi novetats, us les farem arribar.