Bústia Covid-19

dilluns, 16 de novembre de 2015

Reducció de les causes de renúncia justificada en el procés telemàtic d'adjudicació de substitucions

Un dels punts tractats a la MSE del passat divendres 13/11/15 fou la modificació de les bases generals que regulen la selecció dels interins docents que han de cobrir vacants i substitucions pel que fa a causes de renúncia justificada que els interins podran al·legar en les adjudicacions de substitucions que es realitzen al llarg del curs.

Fins ara, l'interí a qui se li hagués adjudicat una plaça tenia 10 supòsits a què atenir-se per poder renunciar a aquesta plaça sense quedar exclòs de les llistes, tant si aquesta adjudicació havia tengut lloc en el procés d'adjudicacions provisionals (a l'estiu) com si s'havia produït en el procés d'adjudicació de substitucions (de setembre a juny). Aquestes 10 causes de renúncia justificada eren les següents:
 1. maternitat o paternitat
 2. tenir cura d'un familiar de fins a segon grau que no pugui valer-se per sí mateix ni dugui a terme cap activitat retribuïda
 3. estar en situació de serveis especials (per exemple, exercir un carrec polític)
 4. malaltia
 5. realitzar estudis, recerca o cursos d'idiomes a l'estranger o programes de cooperació internacional
 6. tenir un contracte laboral en un centre privat concertat
 7. treballar per l'administració pública
 8. tenir un contracte de treball amb una empresa privada o treballar com a autònom
 9. cursar estudis universitaris
 10. causa de força major o circumstància excepcional

 Per altra part, el fet de disposar d'un ventall tan ampli a l'hora de poder renunciar a les substitucions adjudicades, unit al caràcter voluntari de la participació en el procés telemàtic de substitucions i al fet que, en cas de participar, no sigui obligatori seleccionar totes les places, ha desembocat  en un augment de renúncies i de les substitucions que queden sense adjudicar en el procés setmanal, de manera que els centres han d'esperar com a mínim una setmana més per poder rebre un substitut, amb les conseqüents causes negatives sobre l'alumnat (que continua perdent classes) i la resta de professorat del centre (que ha de cobrir amb guàrdies les hores del professor absent)

Segons l'administració, des d'aquest setmebre fins ara, s'han generat unes 1300 substitucions, les quals han suposat realitzar gestions amb un total de 2000 interins. Aquesta diferència de 700 gestions de més, ve provocada per renúncies o exclusions distribuïdes, segons l'administració, de la següent manera:
 • renúncies justificades per maternitat = 50
 • renúncies justificades per contractes de treball = 400
 • renúncies no justificades = 190
 • exclosos per falta de capacitació = 70
 • exclosos per altres causes = 30

 Per tot això, l'administració proposà reduir les causes de renúncia justificada de cara al procés d'adjudicació de substitucions (no així en les adjudicacions de l'estiu, que es mantenen igual); així, la proposta fou que, en les substitucions, les causes justificades es reduirien a dues: maternitat o paternitat i malaltia.

 UOB proposà que també es permetés renunciar per causa de força major o circumstàncies excepcionals, proposta que la resta de sindicats acceptà i l'administració també però a l'espera de confirmar-ho en el text definitiu que es publicarà al B.o.i.b.

 Així doncs, des del moment de la publicació al B.o.i.b., les causes de renúncia justificada de plaça adjudicada en el procés d'adjudicació de substitucions, quedaran reduïdes a tres:
 1. Estar en període d'embaràs, de maternitat o de paternitat, d'adopció o d'acolliment permanent o preadoptiu, incloent-hi el període en què seria procedent concedir a un funcionari una excedència per tenir cura dels fills per qualsevol dels supòsits anteriors.
 2. Patir una malaltia o incapacitat temporal que impedeixi exercir la tasca docent
 3. Al·legar una causa de força major o circumstàncies excepcionals, que seran apreciades per la Direcció General de Palnificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans i de les quals s'informarà a la Mesa Sectorial d'Educació.