Retem comptes

Cerca en aquest blog

dimarts, 24 de novembre de 2015

UOB dóna suport a les al·legacions de CREA als currículums LOMCE


Des d'UOB Ensenyament volem manifestar el nostre suport a les al·legacions presentades per la Plataforma CREA als currículums LOMCE, en defensa de les matèries artístiques, que podeu consultar AQUÍ.

Tal com diu el text de CREA:

"Si volem alumnes creatius i expressius, entre altres premisses, els haurem de dotar d’espai-temps per a dur a terme aquests fets. La pintura, l’entorn cultural, l’escultura, el dibuix, la música, el llenguatge artístic i musical, els autors, l’expressió corporal, el teatre…., no tenen cabuda en una hora setmanal. Sense un accés real a l’Educació Artística no estem respectant les necessitats del nostre alumnat. L’artística és alhora, educació, varietat de disciplines, un llenguatge, cultura, intel·ligència i competència. Una Educació que es pretén holística i integral no pot agreujar comparativament l’Educació Artística."

Les al·legacions recorden que "l’Educació Artística a l’etapa de Primària ja perdé una sessió íntegra en l’aplicació de la darrera reforma educativa, reduint les 2,5h ja insuficients a tan sols 2h que englobarien Música i Plàstica", i consideren que "caldria garantir un mínim d’una hora per a cada una de les disciplines que conformen l’Educació Artística en l’actualitat (Educació Plàstica i Educació Musical) dins el còmput horari setmanal". Per aquest motiu proposen "un mínim de 2h setmanals per a tots els cursos de l’Educació Primària, el que es resumiria en 6 hores d’Educació Artística per a cada cicle".

Pel que fa a l'ESO, expliquen que "la modificació del decret només garanteix dues hores de cadascuna de les assignatures en tota l’educació secundària. Música i educació plàstica, visual i audiovisual només figuren com a obligatòries a primer curs", i que aquestes dues hores "resulten del tot insuficients per poder desenvolupar el currículum i per garantir la formació integral dels alumnes". Afegeixen que "el fet que desapareguin els tallers d’artesania, de música, cant coral... empobreixen encara més la formació artística dels alumnes", i per això reclamen l'obligatorietat de les matèries artístiques als cursos primer, segon i tercer d’ESO amb una càrrega lectiva d’almenys dues hores.

Observen també que en relació a altres comunitats autònomes "les Illes Balears estan a la coa pel que fa a presència obligatòria al primer cicle d’educació secundària obligatòria de música i educació plàstica, visual i audiovisual".

Destaquen igualment que l'organització del quart curs "no permet un itinerari artístic, que seria l’ideal per als alumnes que volen continuar els seus estudis al batxillerat artístic", i fan la seva proposta de troncals d'opció. Reivindiquen també desdoblaments així com la inclusió de Música als programes de millora de l'aprenentatge i del rendiment (PMAR).

A Batxillerat artístic, pel que fa a primer curs reclamen que entre les troncals d’opció s’hi afegeixin "dues assignatures, una de la via d’arts plàstiques i una de música (llenguatge i pràctica musical o anàlisi musical)", i que es trobi "la fórmula per poder crear assignatures optatives que mantenguin els tallers que tenim actualment donat que contribueixen a diversificar l’oferta i millorar la formació."

A segon, expliquen que "falta l’assignatura d’Anàlisi Musical II" per una errada no resolta, i que "s’introdueix l’assignatura d’història de la filosofia i es deixa de fer una específica", de manera que "un alumne que abans podia fer Història de la Música i la Dansa i Anàlisi Musical II ara només en pot fer una". Per tot plegat plantegen "la necessitat d’afegir dues assignatures al bloc de troncals d’opció, una de música i una de plàstica i afegir una específica més (que els alumnes n’hagin de triar dues)."

Finalment, quan a l'Ordre de desplegament, adverteixen que "les assignatures específiques, que són les més pràctiques i concretes de la formació artística, queden a tan sols tres hores mentre que les troncals d’opció (menys concretes i, en general més teòriques) queden a quatre hores", i que "com que desapareixen les tres hores de lliure disposició no tenim possibilitat als centres de pal·liar aquesta circumstància." En conseqüència, consideren que "les assignatures més específiques del Batxillerat d’Arts plàstiques i del Batxillerat d’Arts escèniques, Música i Dansa: Llenguatge musical, Anàlisi musical I i II, Història de la música i la dansa, Dibuix artístic, Volum… han d’anar necessàriament a quatre hores."