Retem comptes

Cerca en aquest blog

dimecres, 11 de novembre de 2015

UOB insta Inspecció a vetllar pel compliment del Decret de mínims


COMUNICAT DE PREMSA

UOB insta Inspecció a vetllar pel compliment del Decret de mínims


UOB Ensenyament ha instat el Departament d'Inspecció Educativa a verificar i fer efectiu el compliment dels projectes lingüístics de centre. Des del moment que el TIL ha quedat anul·lat pels tribunals, els projectes lingüístics s'han de basar en el Decret de mínims que estableix que s'ha d'impartir en català com a mínim la meitat del comput horari.

UOB recorda que entre les funcions que corresponen per llei a Inspecció Educativa hi ha la de “controlar el compliment adequat de la legislació que afecta el sistema educatiu”. En el cas de l'ensenyament en català i els projectes lingüístics, emperò, el pla quadriennal 2011-2015 (1) només parla de "contribuir al coneixement", "assessorar" i "fomentar", quan en realitat encara hi ha centres que incompleixen el Decret de mínims divuit anys després de la seva publicació, sense que l'Administració hagi emprès cap mesura al respecte.

Exigim, per tant, que el Departament d'Inspecció no defugi les seves obligacions legals i inclogui, dins el pla d'actuació quadriennal i el programa d'actuació anual, la verificació del compliment dels projectes lingüístics i l'aplicació de mesures per fer-lo efectiu, i que en reti compte a la Memòria Anual.

Palma, a 11 de novembre de 2015


(1) Pla d'actuació 2011-2015: http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST4ZI112771&id=112771


ANNEX

Sol·licitud presentada al registre de la Conselleria d'Educació:

El sindicat Unió Obrera Balear, Consell Sectorial d'Ensenyament, amb domicili postal a l'Apartat de correus 8004 (07008 Palma), i correu electrònic uob.ensenyament@gmail.com,

EXPOSA:

- Que el decret de Tractament Integrat de Llengües va quedar anul·lat definitivament el proppassat 7 de juliol després que el Tribunal Suprem va acceptar el desistiment del recurs de cassació que el defensava.

- Que la seva anul·lació suposa de fet el retorn del Decret de Mínims (Decret 92/1997, de 4 de juliol, que regula l'ús i l'ensenyament de i en llengua catalana, pròpia de les illes Balears, en els centres docents no universitaris de les illes balears), que estableix que s'ha d'impartir en català com a mínim la meitat del comput horari.

- Que segons l'article 3, apartat f, del Decret 36/2001, de 9 de març, pel qual es regula la Inspecció Educativa en l’àmbit de l’ensenyament no universitari, una de les funcions d'Inspecció Educativa és “Controlar el compliment adequat de la legislació que afecta el sistema educatiu.”

- Que igualment, l'Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 24 de març de 2011, per la qual es regula l’organització i el funcionament de la Inspecció Educativa, a l'article 4, apartat e, es disposa que una de les funcions d'Inspecció és “Vetllar pel compliment, en els centres educatius, de les lleis, els reglaments i altres disposicions vigents que afectin el sistema educatiu.”


Per la qual cosa,

SOL·LICITA:
 

- Que el Departament d'Inspecció Educativa inclogui, dins el pla d'actuació quadriennal i el programa d'actuació anual, la verificació del compliment dels projectes lingüístics de centre i l'aplicació de mesures per fer-lo efectiu, i que en reti compte a la Memòria Anual.

Per UOB Ensenyament,
 

(...)

Palma, 10 de novembre de 2015

Departament d'Inspecció Educativa
Conselleria d'Educació i Universitat