Retem comptes

Cerca en aquest blog

dijous, 12 de novembre de 2015

UOB presenta al·legacions als currículums LOMCE
A partir de propostes rebudes, i no cal dir que mantenint la nostra oposició frontal a la implantació de la LOMCE, des d'UOB Ensenyament hem presentat diverses al·legacions als projectes de decret de modificació dels currículums.

Pel que fa a l'horari de Llengua Catalana a ESO, hem sol·licitat que es mantinguin les quatre hores a primer i segon curs, per millorar el rendiment escolar en general atès el seu caràcter de llengua instrumental.

Demanam també que el decret reculli la possibilitat de fer desdoblaments a Català tal com es preveu per a l'Anglès, atesa la importància de la llengua oral, la dimensió comunicativa del llenguatge i els elevats percentatges d'immigració a les Illes. Concretament, demanam que s'assignin dos professors a Llengua i Literatura Catalanes i a primera llengua estrangera, a cada grup i en cadascun dels períodes lectius setmanals.

A Batxillerat sol·licitam que es retiri la reducció de mitja hora setmanal de Català a primer curs i es mantengui la distribució d'horari actual, de 3 hores a quart d'ESO i 3 hores a primer de Batxillerat.

Sobre l'atenció específica a alumnat nouvingut, sol·licitam que es dugui a terme mitjançant el Programa d'Acolliment Lingüístic i Cultural (PALIC), que el centre haurà dissenyat seguint l'Ordre de dia 14 de juny de 2002 que el regula. Demanam també que l'Administració garanteixi al centre la disponibilitat d'hores lectives del professorat assignat, així com els recursos materials necessaris, un horari setmanal suficient segons la normativa i orientacions abans esmentades, i una estabilitat en el professorat responsable d'executar el programa. Sol·licitam també que l'elaboració del programa sigui responsabilitat de l'equip educatiu i el departament de Llengua Catalana, del qual en dependran les hores lectives.

Pel que fa a les hores de lliure disposició a ESO, i a fi d'evitar enfrontaments entre departaments didàctics que acaben desvirtuant la seva finalitat, demanam que s'estableixi que, en el cas que un centre decideixi treballar àrees mitjançant projectes interdisciplinaris, ho hagi de notificar a la Conselleria i sigui responsabilitat d'aquesta cobrir les necessitats que se'n derivin. Així mateix, demanam que s'eliminin les hores de lliure disposició com a tals i sigui la Conselleria qui proposi una assignació de les tres hores a les matèries que consideri oportunes.