Bústia Covid-19

dijous, 10 de desembre de 2015

Interins: causes de renúncia justificada a la plaça adjudicada i màster de formació pedagògica per a professorat tècnic d'FP

El BOIB de dia 10/12/15 publica les modificacions realitzades a les bases generals del procediment de selecció de personal interí docent, a la convocatòria per formar part de les borses d'interins i a la convocatòria d'adjudicacions; modificacions que us anunciàvem ja el 16 de novembre i que fan referència a les renúncies justificades i al màster en pedagogia d'FP.

MODIFICACIÓ DE LES CAUSES DE RENÚNCIA JUSTIFICADA EN LES ADJUDICACIONS DE SUBSTITUCIONS.


A partir d'avui, les causes que els interins docents podran al·legar com a renúncia justifica si volen renunciar a la plaça adjudicada en el procés telemàtic d'adjudicació de substitucions que es duu a terme setmanalment, queden reduïdes a tres:
  1. Estar en període d'embaràs, de maternitat o de paternitat, d'adopció o d'acolliment permanent o preadoptiu, incloent-hi el període en què seria procedent concedir a un funcionari una excedència per tenir cura dels fills per qualsevol dels supòsits anteriors.
  2. Patir una malaltia o incapacitat temporal que impedeixi exercir la tasca docent
  3. Al·legar una causa de força major o circumstàncies excepcionals, que seran apreciades per la Direcció General de Palnificació, Infraestructures Educatives i REcursos Humans i de les quals s'informarà a la Mesa Sectorial d'Educació.

 Aquesta reducció ve motivada, segons explica l'administració al mateix BOIB pels motius següents: "Malgrat que la participació en el procés d’adjudicació ordinari de substitucions és voluntària per als aspirants a funcionaris interins, la pràctica ha demostrat que són nombroses les places que, una vegada adjudicades, són objecte de renúncies justificades (amb o sense reserva de plaça) o injustificades. L’elevat nombre de renúncies en aquest inici de curs als processos d’adjudicacions ha suposat, a més de l’augment de les càrregues administratives, que la plaça quedàs sense cobrir de forma temporal, fins que s’oferta i adjudica en un nou procés d’adjudicacions. Fet que suposa un temps durant el qual els centres no disposen del professor amb el consegüent perjudici per a l’organització del centre i, sobre tot, per al dret a l’educació de l’alumnat. Així doncs, ponderant els interessos en joc i tenint en compte el caràcter voluntari de la participació en el procés d’adjudicació ordinari de substitucions, és necessari limitar-hi les causes de renúncia justificada."


Podeu ampliar la informació consultant la notícia que publicàrem el mes passat en aquest mateix bloc o directament al BOIB

Sobre el procés telemàtic d'adjudicació de substitucions, recordau també que el pròxim tràmit d'adjudicacions s'obrirà el dimecres 30/12/15 i es tancarà el dilluns 4/1/16 a les 12.00, hora en què s'adjudicaran les substitucions.


 OFERTA DEL MÀSTER EN PEDAGOGIA PER AL PROFESSORAT TÈCNIC D'FP

Pel que fa a les especialitats i funcions dels cos de professors tècnics d'FP, l'exigència de comptar amb la titulació pedagògica i didàctica necessària com a requisit per a impartir la docència, s'ha exceptuat a aquells interins que encara no comptaven amb aquesta formació exigida sempre i quan acreditassin dos anys d'experiència docent en la família professional corresponent i presentassin (abans del 15/6/16 o, com a màxim, el dia de la presa de possessió de la plaça adjudicada) el Màster en Pedagogia que havia de progamar i oferir cada comunitat autònoma.


A la nostra comunitat, aquest màster s'impartirà a partir del gener de manera extraordinària per a aquells professors que ara es troben treballant, en llistes o que foren exclosos per no complir aquest requisit. A partir del curs que ve, s'impartirà ja de manera ordinària.

Així doncs, i segons el que publica avui el BOIB que modifica la convocatòria de borses i la convocatòria d'adjudicacions, els interins que ocupen o aspiren a ocupar una plaça de professor tècnic d'FP "han de remetre per fax a la Direcció General de Personal Docent el compromís de matricular-se en el primer curs que, a aquest efecte, es convoqui a les Illes Balears per les institucions educatives que hagi determinat aquesta Conselleria (o en una altra comunitat autònoma), així com el compromís de finalitzar els estudis de forma satisfactòria i de presentar el corresponent certificat quan se'ls otorgui. La manca de presentació d'aquest compromís o el seu incompliment determinarà que el seu nomenament es deixarà sense efectes, que l'aspirant figurarà en la llista d'aspirants exclosos en les corresponents especialitats del cos de professors de formació professional i que la seva plaça s'adjudicarà en el procés d'adjudicació de substitucions corresponent."

 Trobareu més informació addicional sobre aquest tema a l'article publicat al nostre bloc el mes passat.