Retem comptes

Cerca en aquest blog

dimarts, 12 de gener de 2016

La Conselleria proposa una oferta pública de 174 places docents


A la Mesa Sectorial de dijous que ve la Conselleria proposarà una oferta publica d'ocupació per a 2016 amb el 100% de la taxa de reposició, que suposa un total de 174 places fixes docents i 13 del cos d'inspectors.
Segons la Llei de funció pública de les Balears, “constitueix l’oferta pública d’ocupació anual el conjunt de places vacants de personal funcionari i de personal laboral, amb dotació pressupostària, la cobertura de les quals resulta necessària [...].”

La taxa de de reposició del 100% ve establerta per la Llei de pressupostos generals de l’Estat per l’any 2016 i, segons el redactat de la proposta, "tenint en compte l’alt nombre de funcionaris interins docents que ocupen temporalment llocs de treball vacants de caràcter permanent". Pel que fa al càlcul del nombre de places, es fa a partir dels "cessaments en la prestació de serveis per jubilació, retir, mort, renúncia, declaració en situació d’excedència sense reserva de lloc de treball, pèrdua de la condició de funcionari de carrera o l’extinció del contracte de treball o qualsevol altra situació administrativa que no suposi reserva del lloc de treball o la percepció de retribucions amb càrrec a l’Administració en la qual cessa."

Les places corresponents a l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2016 s'acumulen a aquelles que puguin correspondre a exercicis posteriors. D’acord amb la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, l’execució d’aquesta oferta ha de desenvolupar-se en un termini improrrogable de tres anys.

Vegeu AQUÍ la proposta d'acord.