Retem comptes

Cerca en aquest blog

divendres, 15 de gener de 2016

El pressupost de despeses de funcionament de centres puja un 0,87% segons la Conselleria


Arran de les notícies arribades des de diferents centres sobre el fet que el pressupost que els acaba d'assignar la Conselleria d'Educació ha disminuït respecte de l'any passat, els sindicats, en la Mesa Sectorial que tengué lloc aquest dijous 14/01/16, demanàrem a l'Administració el motiu d'aquestes reduccions.

Segons va explicar el cap de Departament de Planificació i Centres, Jaume March, la partida global de pressupost destinada al funcionament dels centres ha augmentat un 0,87% respecte al curs anterior, és a dir, s'ha passat dels 8.650.000 € del 2015 als 8.725.000 € per al 2016, dels quals 5.111.406 € es destinen als IES, cosa que suposa un augment del 2,47%, i 2.176.887 € als CEIP (aquí l'augment és del 0,59%). Recordem que el pressupost global d'Educació, atenent-nos a la informació que la Conselleria va publicar a la web, ha pujat un 5,36% respecte a 2015.

Pel que fa als centres de SECUNDÀRIA, es compta, aproximadament, amb un pressupost de 60.000 € anuals per centre. El curs 2015-16 compta amb dos centres nous. En aquests casos, se'ls dota d'una partida inicial extraordinària per a les despeses de posada en funcionament, que ja fou entregada al setembre passat i que, per tant, provenia dels pressuposts del 2015. A causa d'aquesta dotació inicial, la partida del 2016 destinada a aquests dos nous centres és limita a 63.000 € entre els dos.

El pressupost que rep cada centre varia en funció de les seves característiques i dels criteris que la Conselleria estableix, tant a l'hora de calcular-lo com pel que fa a la distribució interna que el centre n'ha de fer. Segons l'Administració, aquests criteris foren enviats a principis del desembre passat a cada centre per tal que les directives coneguessin els percentatges de repartiment.

UOB demanà que la Conselleria faci públics aquests criteris de cara a la transparència de la gestió i que els sindicats hi poguessin accedir de forma immediata. Ens han estat enviats avui i els podeu consultar en un enllaç al final d'aquest text.

En general, alguns dels criteris amb què es calcula i distribueix el pressupost d'un centre de secundària, segons explicà el cap del Departament de Planificació, són:

 • Un 35% del pressupost depèn del nombre d'alumnes que té el centre i, per tant, varia segons si la matrícula del curs vigent ha augmentat o disminuït, essent la dotació per alumne de 38,97 € anuals
 • Un 2,5% es destina a suport educatiu. El repartiment d'aquest percentatge ha sofert la següent redistribució:
  • abans, per cada AT, PT, etc, s'obtenien 300 € i per cada alumne NESE es rebien 40€
  • ara es deixa de tenir en compte la quantitat de professorat de suport i es focalitza l'atenció en l'alumnat de manera que es reben 40 € per alumne NEE i 17 € per alumne NESE.
Segons el cap de Departament de Planificació, s'ha fet així perquè, abans, els centres amb menys professorat de suport veien reduït el pressupost independentment del nombre d'alumnes amb necessitats que haguéssin d'atendre.
 • Un 20% del pressupost general dels 75 centres (uns 13.000€ per centre) es distribueix en funció de la superfície total de cada centre, que disposarà així de 1,37 €/m² edificat i de 0,06 €/m² de solar.
 • A més, els m² edificats del centre determinen també la partida per a despeses de llum i aigua. En els centres amb horari de matí i horabaixa aquesta partida es multiplica per 1,5. En cas que el centre de secundària tengui espais compartits amb EOI, ESPA, etc., se'ls augmenta un 0,4% (abans un 1%) la part destinada a cobrir aquestes despeses.
 • Si el centre es veu obligat a usar barracons, o el que l'administració anomena "aules modulars", rebrà un 0,2% addicional per a cada contenidor. 
 • Les Aules UEECO han vist augmentada la seva dotació que s'ha apujat a 958 €/aula quan abans era de 500€/aula.
 • Un 0,3% es destina als centres que funcionen amb Programa de Qualitat.
 • Per altra part, és la direcció General de Formació del Professorat qui s'encarrega de distribuir el 18,94% del pressupost total de centres que es deriva a FP.
Als centres que imparteixen FPB, CFGM o CFGS se'ls enviarà també, segons es va dir, els percentatges que correspon destinar a cada família professional sempre tenint en compte que la dotació per a FPB és inferior respecte a molts cicles, diferència que també s'observa entre els diferents cicles, ja sien de grau mitjà o superior, a causa, sobretot, que la despesa en material pot variar bastant d'un cicle a un altre.

Segons J. March, els criteris de ponderació de cada cicle es volen revisar de cara al curs que ve ja que cicles com ara el de Cuina no disposen de material per acabar el trimestre per falta de pressupost.

L'alumnat d'FP com a tal també intervé en la distribució pressupostària entre altres aspectes segons el cicle a què es troba matriculat o bé depenent de si ho està en la modalitat presencial o a distància. En aquest darrer cas, un alumne a distància computa 1/5 del que ho fa un alumne presencial.
Aproximadament un 0,3% del pressupost de tots els centres s'inclou en una partida anomenada Altres, on hi tenen cabuda casos específics com, per exemple, la bonificació que pot rebre un IES per ser un Centre Integrat de Música.
Jaume March, pel que fa a centres que poguessin trobar-se en dificultats especials, afirma que a partir d'un sondeig realitzat per l'administració, a dia d'avui, el centre amb menys saldo comptaria amb uns 38.000 € mentre que l'institut amb major saldo disposaria de 398.000 €, de manera que no considera que hi hagi cap IES amb dificultats.
En qualsevol cas, va indicar que una partida de 100.000 €, que abans es repartia per igual entre tots els centres, es distribuí el setembre passat entre els casos puntuals més urgents en partides d'entre 300 i 5.000 € destinades a obres, menjador, etc.
S'apuntà també la idea de recuperar per al 2017 la partida extraordinària d'entre 5.000 i 10.000 € que, abans de les retallades, es lliurava a cada centre per a petites inversions en obres i estructures.

Quant als centres de PRIMÀRIA, el Cap de Departament de Planificació no donà gaires explicacions i només comentà que:
 • La partida majoritària del centre, un 45%, va en funció del nombre d'alumnes suposant, aproximadament, uns 15 € per alumne.
 • La despesa d'aigua i llum sol oscil·lar entre els 4.000 € que podem trobar en un Centre Incomplet o els 20.000 € d'un CEIP de tres línies, tot i que d'aquestes, la Conselleria només en paga una part, ja que solen anar a càrrec dels ajuntaments.

Si us interessa estudiar amb més deteniment els criteris de les despeses de funcionament dels centres, clicau AQUÍ.