Bústia Covid-19

divendres, 12 de febrer de 2016

El Consell Escolar ens impedeix aportar esmenes al Decret de llengües


Avui dematí, un cop hem presentat al registre del Consell Escolar les nostres propostes d'esmenes al Decret de llengües estrangeres, hem rebut una notificació d'aquest organisme on se'ns diu que: 

"D​​’acord amb l’article 38.2 del Reglament del Consell Escolar del les Illes Balears, només poden fer aportacions als projectes legislatius els consellers del CEIB.
Si vol realitzar qualque suggeriment, ho pot fer a través d’alguns membres del CEIB."

Aquesta comunicació contrasta amb la que vam rebre el 22 de gener del Servei de Projectes lingüístics, que ens va remetre l'esborrany de Decret amb un escrit que deia:

"Us trametem adjunt l’esborrany, que està pendent de correcció gramatical i ortogràfica, per al vostre coneixement i efectes oportuns. Podeu fer les vostres aportacions i suggeriments a través del Consell Escolar de les Illes Balears."

Recordarem un cop més que si UOB no s'ha incorporat encara al CEIB és perquè ni aquest organisme, ni el conseller d'Educació, Martí March, no han instat els sindicats a presentar les seves propostes de representants perquè el conseller els nomeni en proporció a la nova representativitat sorgida de les eleccions de desembre de 2014. Ara aquesta discriminació flagrant i antidemocràtica es veu agreujada per la prohibició ja no tan sols de defensar les nostres esmenes dins el CEIB, sinó d'aportar-les perquè siguin tingudes en compte i, si s'escau, aprovades.

Davant això, hem sol·licitat al CEIB que sigui el mateix president d'aquest organisme, Pere Carrió, qui exposi i sotmeti a votació les nostres esmenes.

En resum, el que demanam amb les esmenes, que reproduïm al final d'aquest text, és el següent:

 • La integració del coordinador de llengües estrangeres dins la Comissió de Normalització Lingüística.
 • Una dotació de recursos suficients per a aquests ensenyaments, en especial pel que fa a les aules amb ràtios més elevades.
 • L'obligatorietat d'impartir en català les matèries que així ho estableix el Decret de mínims.
 • La inclusió de la traducció al català del vocabulari propi de la matèria com a contingut avaluable.
 • La intervenció dels departaments de la llengua estrangera i de la matèria a impartir en l'accés dels alumnes a aquests ensenyaments.
 • L'assessorament pedagògic de la Conselleria.
 • L'adjudicació d'hores complementàries per preparar les classes, com a les Seccions Europees.
 • L'adjudicació d'un auxiliar de conversa com a mínim a tots els centres.
 • La creació d'una Comissió tècnica de seguiment com hi havia en el programa de Seccions Europees.

Tot seguit les reproduïm íntegres per a coneixement de tothom:


PROPOSTES D'ESMENES

a l'esborrany del Decret per al desenvolupament de la competència comunicativa en llengües estrangeres en els centres educatius sostinguts amb fons públics a les Illes Balears:

1) A l'Article 2, Projecte Lingüístic de Centre, al punt 1, AFEGIR-HI AL FINAL:

«És competència del coordinador de la Comissió de Normalització Lingüística gestionar i dinamitzar el projecte lingüístic: redacció, modificació, actualització, objectius anuals i difusió.»


2) A l'Article 2, al punt 5 sobre avaluació del projecte lingüístic, AFEGIR-HI AL PRINCIPI:

«L'avaluació interna del projecte lingüístic és responsabilitat de la Comissió de Normalització lingüística i la direcció del centre.»


3) A l'Article 3, Ensenyament de llengües estrangeres, al punt 1, sobre la llengua vehicular que s'ha d'usar en l'ensenyament de llengües estrangeres, ALLÀ ON DIU:

«Excepcionalment es pot utilitzar la llengua vehicular del centre com a llengua de suport»

HAURIA DE DIR:

«Excepcionalment es pot utilitzar la llengua catalana com a llengua de suport»


4) A l'Article 3, Ensenyament de llengües estrangeres, CANVIAR EL PUNT 3, pel següent redactat:

«3. La Conselleria d'Educació i Universitat facilitarà la dotació de recursos que permetin desenvolupar els projectes lingüístics de cada centre, prioritzant aquells que comptin amb ràtios d'aula més elevades.»


5) A l'Article 4, Ensenyament d'àrees, assignatures o mòduls no lingüístics en llengües estrangeres, al punt 3, sobre les àrees a què es podrà aplicar l'ensenyament en llengua estrangera, AFEGIR-HI AL FINAL:

«A l'educació primària no es podrà aplicar a l'àrea del Coneixement del medi natural, social i cultural, i a l'educació secundària no es podrà aplicar a les àrees de Ciències socials, Geografia i història i Ciències de la naturalesa, que s'impartiran en llengua catalana tal com estableix el Decret 92/1997.»


6) A l'Article 4, al punt 6, sobre les programacions didàctiques de les matèries no lingüístiques que s'imparteixin en llengua estrangera, AFEGIR-HI AL FINAL:

«Dins les programacions s'inclourà i serà objecte d'avaluació la traducció del vocabulari propi de la matèria a la llengua catalana.»


7) A l'Article 5, Igualtat d'oportunitats i no discriminació, al punt 2, sobre el sistema d'accés de l'alumnat a aquests ensenyaments, ALLÀ ON DIU:

«2. Cada centre educatiu ha d'establir el sistema d'accés de l'alumnat a aquests ensenyaments, que haurà de comptar amb l'acord de les famílies o els representants legals.»,

AFEGIR-HI, de forma similar al programa les Seccions Europees:

«2. Cada centre educatiu ha d'establir el sistema d'accés de l'alumnat a aquests ensenyaments, que haurà de comptar amb un informe favorable previ, conjunt i individualitzat per a cada alumne, dels departaments de la llengua estrangera i de l'àrea o matèria objecte d'impartir-se en la llengua estrangera i amb l'acord de les famílies o els representants legals.»


8) A l'Article 5, Igualtat d'oportunitats i no discriminació, AFEGIR-HI UN PUNT 5:

«5. La Conselleria d'Educació i Universitat oferirà assessorament pedagògic, metodològic i didàctic al professorat implicat i a tots els alumnes, en especial als alumnes amb necessitats educatives derivades de l'ensenyament i aprenentatge de llengües.»


9) A l'Article 6, Professorat que imparteix ensenyament en llengües estrangeres, AFEGIR-HI UN PUNT 4, de forma similar al programa les Seccions Europees:

«4. El personal docent que imparteixi aquests ensenyaments disposarà d'un màxim de dues hores complementàries al seu horari personal per a la preparació de classes.»


10) A l'Article 7, Coordinació del professorat, al punt 3, AFEGIR AL FINAL:

«Aquest coordinador formarà part de la Comissió de Normalització Lingüística.»


11) A l'Article 9, Auxiliars de conversa, CANVIAR EL PUNT 2 per aquest redactat:

«2. Els centres disposaran com a mínim d'un auxiliar de conversa en llengua estrangera en les condicions que es determinin.»


12) AFEGIR UN ARTICLE 11, sobre Comissió tècnica de seguiment, anàloga a la de l'article 7 del programa de Seccions Europees:

«Article 10. Comissió tècnica de seguiment

1.El seguiment de l'ensenyament de matèries en llengües estrangeres es farà per una comissió tècnica formada per les persones següents:

 • La persona titular de la Direcció General de la qual depengui el servei de Projectes Lingüístics, o persona en qui delegui, que presidirà la comissió.
 • Un representant del Departament d’Inspecció Educativa.
 • Un assessor o assessora de llengües estrangeres d’un Centre de Professorat, designat per la persona titular de la Direcció General de Formació del Professorat.
 • Un representant del Servei de Projectes Lingüístics que actuarà com a secretari o secretària.

2. Aquesta comissió emetrà un dictamen de l’activitat desenvolupada i resultats obtinguts en finalitzar el curs escolar. Per a la realització d’aquesta valoració final, la comissió comptarà amb l’assessorament d’un funcionari o funcionària del Servei d’Ensenyament del Català.»


D. Pere Carrió Villalonga
President del Consell Escolar de les Illes Balears
Conselleria d'Educació i Universitats