Bústia Covid-19

dilluns, 15 de febrer de 2016

Inspecció diu que contribuirà a potenciar el castellà

Els inspectors d'Educació reunits amb el conseller Martí March i amb el cap d'Inspecció, Antoni Arbós (a la seva esquerra). Foto: CAIB 7.10.15
El Pla quadriennal d'Inspecció 2015-2019, aprovat pel conseller Martí March el passat 2 de febrer, es proposa "Contribuir a potenciar l’ús i aprenentatge de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, i de la llengua castellana i a fomentar la competència en llengües estrangeres." Aquesta directriu contravé el Decret de mínims, que recorda que és la normalització del català la que ha de ser "un objectiu dels poders públics", tal com diu l'Estatut d'autonomia, i no la potenciació del castellà, una llengua que de potència en va més que sobrada a la nostra terra. De fet és molt preocupant que entre la normativa citada al Pla quadriennal no s'esmenti en cap moment el Decret de mínims.

La directriu cinquena, desenvolupada a l'Annex 2, també atorga al castellà la categoria d'"element de cohesió social", "acolliment" i "integració" de l'alumnat nouvingut (objectiu 3):

"DIRECTRIU 5

Contribuir a potenciar l’ús i aprenentatge de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, i de la llengua castellana i fomentar la competència en llengües estrangeres.

Objectius:

1. Assessorar i revisar els projectes lingüístics dels centres i supervisar la seva aplicació.
2. Assessorar els centres i la comunitat educativa en matèria d’ensenyament i l’aprenentatge de llengües.
3. Controlar que les llengües oficials, com a elements de cohesió social, siguin un element essencial per a l’acolliment i la integració de l’alumnat nouvingut.
4. Fomentar les bones pràctiques docents i d’hàbits lingüístics als centres, tot afavorint actituds positives entre tots els membres de la comunitat educativa.
5. Fomentar el tractament pedagògic de la cultura de les Illes Balears com a element constitutiu de la societat illenca en el marc d’una societat multicultural."


Aquest objectiu també passa per alt l'Ordre de 14 de juny de 2002 que regula el Programa d’acolliment lingüístic i cultural (PALIC), que estableix que la llengua d'integració ha de ser la catalana: 
  • "Els centres han de possibilitar que els alumnes accedeixin a la llengua catalana, que els ha de permetre comunicar-se i seguir els aprenentatges escolars, és a dir, integrar-se en la comunitat escolar, i els ha de servir, com a llengua pròpia de les Illes Balears, de vehicle de comunicació i d’integració en la societat que els acull."
Com es pot veure a l'objectiu 5, la cultura de les Illes Balears tampoc no és per a Inspecció un element de cohesió social, acolliment i integració, sinó simplement un "element constitutiu de la societat illenca en el marc d'una societat multicultural".

Després d'aquesta declaració d'intencions tan decebedora haurem de veure en què queda, a l'hora de la veritat, la supervisió de l'aplicació dels Projectes lingüístics de centre, que, aquests sí, s'han d'ajustar al Decret de mínims.

Tampoc no hem trobat, ni dins el Pla quadriennal 2015-2019 ni al Programa d'actuació 2015-2016, cap referència a la detecció de deficiències i necessitats dels centres en qüestió d'espais, recursos humans, infraestructures, etc. degudes sovint a l'incompliment de la normativa per part de l'Administració, ni la tasca de transmetre-les a la Conselleria.

Malament comença Inspecció aquest quadrienni, per tant, si realment vol contribuir a la millora de la qualitat de l'aprenentatge i complir amb les seves obligacions.

Vegeu AQUÍ el Pla quadriennal 2015-2019 i el Programa d'actuació 2015-2016 d'Inspecció Educativa.

Nota de premsa del Govern:
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2559690&coduo=7&lang=ca