Bústia Covid-19

divendres, 12 de febrer de 2016

Decret de llengües: la Conselleria convocarà una mesa tècnica de normalització lingüística


La directora general de Formació del Professorat i FP, Maria Francisca Alorda, va anunciar a la Mesa sectorial d'ahir dematí que es constituirà una "mesa tècnica o grup de treball" sobre normalització lingüística i model lingüístic als centres educatius. Han hagut de passar sis mesos d'ençà del nomenament del conseller Martí March, i ha fet falta molta pressió a força de reivindicacions i denúncies perquè la Conselleria s'hagi decidit a fer aquesta passa. Us tindrem informats de totes les novetats que es produeixin al respecte.

Pel que fa a la Mesa, que oficialment s'havia convocat per a la "Ratificació de l'esborrany del Decret per al desenvolupament de la competència comunicativa en llengües estrangeres en els centres educatius, previ a l'informe del Consell Escolar de les Illes Balears, una vegada valorades, i si s'escau incorporades les aportacions de les organitzacions sindicals", va servir perquè la directora general de Formació del Professorat informàs de les modificacions que la pròpia Conselleria introduirà al primer esborrany, i que aportarà com a esmenes al document que envià al Consell Escolar. No hi va haver, per tant, tal ratificació, i tot queda pendent del dictamen del Consell Escolar i una nova Mesa sectorial.

Aquí teniu un resum de les modificacions explicades per la directora general, que no se'ns donaren per escrit:
  • S'eliminaran al preàmbul les referències a la llengua catalana, per considerar que el Decret no és el lloc adient on tractar aquesta qüestió. En aquest punt la directora general anuncià la constitució de la mesa tècnica de normalització lingüística.
  • A l'article 2, sobre projectes lingüístics, s'eliminaran les referències a l'aprovació per part del Claustre i Consell Escolar i s'hi especificarà que el PLC s'ha d'atendre "al Decret de mínims i altres normatives". Segons la directora general, es parla d'"altres normatives" perquè el Reglament Orgànic de Centre serà reformat properament. Caldrà vigilar que el Claustre no perdi poder de decisió sobre el PLC. Recordem que el Decret de mínims estableix a l'article 10 que "El Projecte lingüístic, inserit en el Projecte educatiu, serà elaborat per l’equip directiu o per les persones docents en qui delegui, que tendran en compte les aportacions del claustre de professors i dels altres representants de la comunitat educativa, i haurà de ser aprovat per majoria qualificada del consell escolar del centre.", però no fa cap referència a la PGA. Pel que fa a l'actual ROC, article 24, el claustre "eleva propostes" per al projecte educatiu i "aprova" els aspectes docents de la PGA. El primer esborrany del nou Decret de llengües sí que establia que el PLC s'ha d'incloure dins la PGA, caldrà veure com queda el definitiu.
  • A l'article 3 s'eliminarà la referència a poder fer servir "la llengua vehicular del centre" com a llengua de suport.
  • A l'article 4 s'eliminarà la possibilitat d'aplicar l'ensenyament en llengua estrangera, total o parcialment, a una àrea d'educació infantil. La llengua estrangera es podrà continuar treballant a infantil de forma puntual per altres vies.
  • A l'article 5 s'eliminarà l'aprovació de les famílies, degut a què a Primària l'aprovació és fa via Consell Escolar, i es farà "d'acord amb els criteris generals que determini la Conselleria." Els criteris possiblement es concretaran amb unes instruccions.
  • A l'article 6, pel que fa a titulacions dels docents, a l'acreditació del nivell B2, C1, etc. s'hi afegirà "o estar-ne habilitat." A FP la titulació mínima continua essent B2 en aplicació de la normativa específica.
  • Als articles 7, Coordinació del professorat; 8, Formació del professorat; 9, Auxiliars de conversa; i 10, Altres actuacions de la Conselleria, la directora general digué que no es modificarien "perquè no és el moment".
  • S'eliminarà la Disposició addicional segona, sobre el British Council, i de la primera, sobre programes específics, també se n'eliminarà la referència que s'hi fa.
  • A la Transitòria segona, sobre requisits transitoris del professorat, es passarà de cinc a sis anys per acreditar el C1 "a partir del curs immediatament posterior a l'entrada en vigor del Decret". S'eliminarà la referència a FP perquè segons normativa específica només se'ls demana el B2.
Per part d'UOB ens ratificàrem la nostra postura de no oposar-nos als ensenyaments en llengües estrangeres, mentre es dotin dels recursos necessaris i es respecti el Decret de mínims. Vam insistir que el nou Decret de llengües hauria de recordar que, segons el Decret de mínims, determinades matèries de Primària i Secundària s'han d'impartir en català, i que les excepcions que concedeix la Conselleria no es poden convertir en norma. Vam demanar que la coordinació de llengües s'incorporàs a la Comissió de Normalització Lingüística, en lloc de funcionar en paral·lel, i vam advertir que continuam veient poca concreció normativa que reforci la normalització del català, en contraposició a la redacció d'aquest decret de llengües estrangeres. S'haurà de veure el recorregut que tindrà la mesa tècnica anunciada per la Directora General.

Per altra banda explicàrem que presentam al Consell Escolar una dotzena d'esmenes a l'esborrany, tal com el Servei de Projectes Lingüístics ens va comunicar que podíem fer. D'aquestes esmenes n'informam en una altra entrada d'aquest blog.