Bústia Covid-19

dissabte, 6 de febrer de 2016

Mesa sectorial d'educació de 5/06/16: RÀTIOS

Aquest divendres es dugué a terme una breu MSE sobre ràtios amb l'objectiu principal de preparar la creació d'una Comissió de ràtios que treballarà en l'anàlisi de la situació actual dels centres i en les actuacions que la Conselleria es comprometé a dur a terme per reduir la problemàtica.
Aquesta comissió estarà formada per tres representants de l'Administració i un representant de cada sindicat i es constituirà formalment en la primera reunió de treball que serà el proper divendres 19/02/16 i en què es començaran a analitzar les ràtios d'infantil i primària per illes i centre a centre. S'ha plantejat la possibilitat de crear una comissió a cada illa tot i que aquest punt no està acabat de decidir.

El Director general de Planificació, Ordenació i Centres, A. Morante, ha indicat que el mateix dia 19 informarà de totes les mesures que la Conselleria ha pres fins a dia d'avui per pal·liar les ràtios més elevades a cada centre en què s'hagi donat el cas.
Sobre les mesures a venir, Morante ha afirmat que se centraran en primer lloc en infantil i primària ja que a secundària, en general, no hi ha problemes.
Des de UOB consideram que el fet que a infantil i primària la situació estigui desbordada no significa que secundària es trobi en les millors condicions.

Recordem que després dels decrets de retallades, tant de nivell estatal com autonòmic, que aparegueren a final del curs 2011-12, anam ja pel quart curs en què es permeten i es donen ràtios de 30 alumnes a infantil i primària, de 36 a secundària i de 42 a batxillerat, enfront de les ràtios de 25 alumnes a infantil i primària, 30 a eso i 35 a batxillerat que preveu la LOE. Aquestes ampliació de ràtios, però, deixa de ser vigent a final del curs 2015-16 cosa que no acaba de quadrar amb la poca concreció de l'Acord Marc quan, per al curs 2016-17 només fa una previsió de "pal·liar situacions de ràtios elevades"

A la pregunta de UOB de si la Conselleria preveu comptabilitzar els alumnes amb necessitats educatives especials com a 1,5 places, tal i com es feia a causa de la superior dedicació que necessiten, el Director general de Planificació ha respost que no, que un alumne NEE o NESE computarà com una sola plaça ja que l'atenció que necessita també va relacionada amb les accions de suport. Segons Morante, l'Administració creu que les ràtios han de ser generalitzades i que si un centre té més alumnes NEE o NESE, el que s'ha de fer és dotar-lo de més recursos.
Haurem de veure si aquests recursos arriben aviat i en quantitat suficient o si la "disponibilitat pressupostària" no ho permetrà.

Sobre la possibilitat d'augmentar els desdoblaments, A. Morante ha informat que s'ha demanat als centres si tenen espais disponibles però que encara en falten 68 per contestar i que en aquells casos que no sigui possible augmentar els desdoblaments per falta d'espai, "es dotaria o s'hauria de dotar de suports"
Des de UOB consideram qeu l'ús del condicional no sembla garantia suficient que els centres rebin el suport necessari.
El Director general ha admès que hi ha casos, sobretot de municipis costaners, en què l'unica solució possible és la construcció de nous centres i s'ha d'estudiar la possibilitat d'arribar a convenis econòmics amb els ajuntaments respectius.

UOB ha demanat també quines accions preveu la Conselleria per solucionar la incompatibilitat entre unes ràtios elevades i les superfícies mínimes de què ha de disposar un alumne segons la normativa, que marca 2,5 m² per alumne a educació infantil de 0 a 1 any, 2 m² per alumne a la resta d'educació infantil i 1,5 m² per alumne a primària, secundària i batxillerat. L'incompliment d'aquesta normativa, a part de ser una il·legalitat, suposa no només perjudicis en el rendiment escolar sinó també un augment dels riscos laborals. Hem recordat també que, segons un informe de la Federació d'Associacions de Directors de Secundària (FADESIB), el 51,4% dels IES no compleixen la superfície mínima per alumne.
Segons A. Morante, el problema de l'espai físic va relacionat amb el mapa escolar (sobre l'actualització del qual ha comentat que està més o menys acabada) i amb el fet que la planta dels centres té, majoritàriament, una antiguitat d'entre 30 i 40 anys, és a dir, les construccions es dugueren a terme abans d'aquesta normativa, cosa que fa que, tot i ser una qüestió que l'Administració té present, el problema sigui de difícil solució.

Pel que fa a la recuperació de professorat, fet que repercutiria directament en una disminució de ràtios, Morante afirma que, segons les dades suministrades per la Conselleria d'Hisenda sobre pagament de nòmines, les despesa en professorat és la mateixa que abans de les retallades i que la Conselleria té la intenció d'augmentar el professorat en els dos següents cursos.
Sobre aquest aspecte, volem recordar que UOB encara no ha rebut resposta a la petició presentada el 17/06/15 de les dades sobre les quotes docents als centres dels darrers cinc cursos, així com del curs actual, per tal de poder-ne avaluar l'evolució.

Es parlà també del problema del transport escolar a Eivissa, que Morante ha qualificat de "majúscul i caòtic" però que "depèn de la direcció general d'Innovació, va directament relacionat amb el tema de l'escolarització i presenta moltes dificultats".

És evident, doncs, que la nova Comissió de ràtios té molta feina per fer; us en farem arribar tota la informació a mesura que es vagin produïnt les sessions de treball.