Bústia Covid-19

dimecres, 17 de febrer de 2016

Nova adjudicació d'ajudes de fons social


Ahir dimarts es va reunir la Comissió d'acció social d'Educació, on es va informar de les sol·licituds concedides el mes de gener i el que duim de febrer. En total s'han presentat 398 sol·licituds (116 el gener i 282 el febrer), de les quals se n'han denegades 36 per motius diversos.

Pràcticament totes les sol·licituds són d'ajudes per als fills menors de 18 anys i ajudes d'estudis al personal i fills de la comunitat autònoma.

Hi ha un petit increment de les quantitats corresponents a cada tipus d'ajuda, que podeu consultar a la web del Fons Social. També s'han actualitzat els models de sol·licitud.

Els representants de l'Administració explicaren que els serveis jurídics han dictaminat que les ajudes d'estudis per als fills només es poden concedir a un dels dos progenitors si els dos fan feina a l'Administració o una empresa pública. A tal efecte basta presentar una declaració jurada. En cas de separació, l'ajut només es pot concedir al funcionari si aquest té la guàrdia i custòdia del menor.

Es va demanar un cop més l'actualització del Decret 128/2002 pel que fa a l'Ajuda d'estudis, que es limita per a l'adquisició de llibres de text sense tenir en compte altres tipus de material (informàtic, belles arts, etc.).

Els pressuposts de 2016 prorroguen la suspensió dels ajuts retallats des de 2012:

  • Per viduïtat per als cònjuges del personal de l'administració autonòmica
  • Per orfandat
  • Bestretes ordinàries i extraordinàries
Hem fet constar en acta que ens oposam a aquesta pròrroga i reclamam que es retornin el 2017.