Bústia Covid-19

dilluns, 8 de febrer de 2016

Pla de formació del professorat 2016-2020


Avui dematí s'ha reunit al CEP de Palma la Comissió de Formació Permanent del Professorat de les Illes Balears, on s'ha presentat un informe sobre detecció de necessitats de formació, l'avaluació del Pla Quadriennal de la Formació Permanent del Professorat 2012-2016 i l'esborrany del Pla 2016-2020. Hi han estat presents la directora general de Formació Professional, Maria Francisca Alorda, el cap del Servei de Formació del Professorat, Bartomeu Barceló, i l'assessor del Servei Ferran Juan. La Comissió s'havia reunit per darrera vegada el novembre de 2013.

Els representants de l'Administració han explicat que l'esborrany de Pla quadriennal s'ha redactat a partir d'unes jornades amb docents, que han rebut la primera versió per poder-hi fer més aportacions, tot seguit s'ha passat a les diferents Direccions Generals i finalment s'ha remès a la Comissió i al Consell Escolar.

Al mateix temps s'està treballant en la modificació del Decret de formació de 2001, que també serà remesa al Consell Escolar.

La directora general ha exposat els apartats al seu parer més destacables de l'esborrany, entre d'altres:
  • Formació del professorat amb les mateixes metodologies de participació i interactuació que llavors es volen aplicar a l'aula.
  • Potenciació dels projectes educatius.
  • Formació per a la millora de la convivència dins l'aula i l'atenció a la diversitat.
  • Aprenentatge de llengües com a eina de comunicació i actualització de projectes lingüístics.
  • Noves tecnologies de comunicació i informació.
  • Actualització científica i didàctica, etc.
  • Possibilitat de formació en aspectes més concrets, puntuals i específics.
  • Centres en xarxa.
  • Diferents vies de formació: a través de jornades, CEP, dissenyada per centres, EBAP, UIB (màsters, etc), entitats, empreses, etc.
També s'ha referit a la necessitat que la formació del professorat sigui aplicable als centres i es tradueixi en una millora de l'aprenentatge, la satisfacció de la feina dins l'aula i la millora dels resultats acadèmics, i ha incidit en les dificultats per aplicar mètodes innovadors i donar-los continuïtat si la resta de docents no s'hi impliquen.

Dins el torn obert de paraula, des d'UOB hem exposat que la dificultat per aplicar els nous mètodes, estratègies i coneixements dins l'aula és deguda sobre tot a les mancances d'espai i recursos tecnològics i les ràtios elevades. Per altra banda, hem demanat que el Pla prengui mesures per millorar les competències en Tradició i cultura popular de les Illes Balears, que són les pitjor valorades dins l'Avaluació del Pla 2012-2016.

A l'esborrany de Pla de formació 2016-2020, de 35 pàgines, i dins l'apartat 3.5, titulat "La formació per a la millora dels processos d’aprenentatge en llengües, des de l’actualització pedagògica i didàctica, en metodologies que vinculin l’aprenentatge a les situacions de la vida quotidiana i a partir dels projectes lingüístics de cada centre.", hi ha un sol paràgraf que hi fa referència:

"- Formació en l’elaboració de recursos i en la pràctica metodològica per incidir en la normalització lingüística i cultural de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, a l’àmbit escolar."

El cap de Servei ha contestat que cal recuperar aquests anys de retrocés i ha informat que trauran una convocatòria específica per a foment i normalització del català el mes de maig.