Bústia Covid-19

dilluns, 15 de febrer de 2016

Riscos laborals registra 182 accidents entre els docents el 2015


El Servei de prevenció de riscos laborals (SPRL) ha publicat la Memòria corresponent a 2015, que podeu consultar al final d'aquest text. Tot seguit explicam diversos apartats referents a l'àmbit docent.

Segons l'Informe de sinistrat laboral l'any passat es produïren 100 accidents amb baixa, 34 sense baixa i 48 in itinere, amb una plantilla mitjana de 11988 docents i 20.956.318 hores treballades. Això va suposar un total 3969 jornades laborals perdudes.

L'Informe publica taules i gràfics amb els índex de freqüència, incidència i gravetat, tot a partir d'aquesta distribució de la plantilla:
Pel que fa a la distribució dels accidents segons la categoria professional, els professionals de l'ensenyament infantil, primari, secundari i altres suposen el 33,3% del total.

Durant l’any 2015 s’han rebut 13 sol·licituds d’investigació de possibles malalties professionals. El tipus de patologies es distribueixen en dos grups:
 • Tipificades com a malalties provocades per postures forçades i moviments repetitius en el treball en la categoria de netejadora.
 • Nòduls de les cordes vocals a causa dels esforços sostinguts de la veu per motius professionals en els docents.


Els accidents es classifiquen a l'informe de la següent manera, en funció de les causes relacionades amb els riscs laborals:

 • Els accidents en jornada: Aquell accident que hagi ocorregut durant la realització de les tasques encomanades per l'empresari, o realitzades de forma espontània pel treballador/a en interès del bon funcionament de l'empresa, encara que aquestes siguin diferents de les de la seva categoria professional. Accidents soferts en el lloc i durant el temps de treball.
 • Els accidents in itinere: són els accidents de treball que tenen lloc en el trajecte d’anada i tornada del lloc de treball.
 • Els accidents in missio: són els accidents de treball que es produeixen en el trajecte que s’ha de fer per complir una missió encomanada per l’Administració.
 • Causes relatives a postures de treball (forçades): són els accidents causats per certes feines que exigeixen unes determinades postures de treball, que obliguen que una o unes quantes regions anatòmiques deixin d’estar en una posició natural per passar a una posició ergonòmicament incompatible amb la persona accidentada.
 • Causes relatives a manipulació manual de càrregues: són els accidents causats per qualsevol operació de transport o subjecció d’una càrrega per part d’un o més treballadors, que per les seves característiques o condicions ergonòmiques inadequades comporti una lesió dorsolumbar.
 • Caigudes (al mateix o distint nivell): són causades per relliscades, desnivells o pels desperfectes existents en els llocs de treball.
 • Moviments repetitius: els accidents causats per moviments continus i similars durant una feina que implica l’acció conjunta del mateix grup osteomuscular i realitzat en un cicle predeterminat.
 • Causes relatives a cops (agressions, fuetades, eines…): estan relacionades amb cops que reben els empleats públics, sigui per un objecte que cau, un usuari que és atès o qualsevol altra causa aliena.
 • Causes relatives al disseny del lloc de feina (espai, superfície, altura, il·luminació, condicions inadequades, vibracions...).
 • Causes relatives a equips (eines, estris de feina, pes, eines inadequades, mal estat…): són els accidentes que tenen a veure amb l'ús de màquines, eines i equips en general.
 • Causes relatives al treballador (treballador/a sensible, embaràs, imprudència…).
 • Causes relatives al treball en PVD (taula, cadira, pantalla, espai insuficient, enlluernaments, càrrega postural…): són els accidents causats per l'ús continuat de les pantalles de visualització de dades.
 • Causes relatives a agents biològics, químics o físics (animals, incendis, contactes elèctrics,...): és tota lesió corporal que pateix la persona a conseqüència del treball per compte d’altri en el qual implica l’exposició a agents biològics, químics o físics
 • Altres tipus de causes.
L'Informe indica entre altres conclusions que "Del total del tipus d’accidents de treball a l’Administració del Govern de les Illes Balears, continuen destacant les lesions musculoesquelètiques relacionades amb la manipulació de càrregues i els sobreesforços. Les dislocacions, subluxacions, esquinçaments i torçades suposen un 52,4% del total dels accidents. Aquest percentatge és el mateix de 2014."

Dins la Memòria d'activitats del SPRL, l'apartat dels Expedients administratius de canvi/adaptació del lloc de feina, registra cinc sol·licituds avaluacions extraordinàries de personal docent, tres de les quals resoltes, una desestimada i una pendent.

No hi consta la relació de revisions de centres educatius, de les quals el Servei de prevenció va informant puntualment els sindicats. Després de cada una d'aquestes revisions es fa una sessió de prevenció de riscos amb el claustre de professors.

El passat 5 de febrer assistírem com a convidats a la Comissió paritària de Prevenció de Riscos Laborals, a la qual de moment no podem pertànyer perquè l'Acord del Consell de Govern de l'any 2000, que s'ha vingut renovant periòdicament, limita la participació als sindicats CCOO, UGT, CSI-CSIF, STEI-i, USO i CEMSATSE. En principi se'ns hi inclourà a la propera actualització, però també queda per veure si serà necessari en cas que Educació acabi disposant del seu propi Servei de Prevenció. Recordam que la Conselleria n'està elaborant l'esborrany de Decret.

A l'esmentada comissió de dia 5, el president Rigoberto Pons (CCOO) cessà en el càrrec i fou substituït pel director general de Funció Pública, Pedro Jiménez Ramírez.


Documents de la Memòria del SPRL 2015: