Retem comptes

Cerca en aquest blog

dimecres, 16 de març de 2016

Acta de l'Assemblea de Docents Interins de 10 de març de 2016

Acta de l'Assemblea d'interins elaborada per la Coordinadora de l'Assemblea de Docents:


ACTA DE L'ASSEMBLEA D'INTERINS DE 10 DE MARÇ DE 2016

IES JOSEP SUREDA I BLANES (PALMA)

Ordre del dia: 


1 - Constitució de la mesa.

2 - Informació sobre l'esborrany de la resolució de les bases sobre el procediment de selecció de docents interins pels pròxims tres cursos.

3 - Tractament oposicions.

4 - Baremació

a- Limitació barem formació.

b- Llista única baremació.

c- Baremació grup S

5- Pacte d'interins.

6- Torn obert de paraula.

Es comença l'acte explicant la recent desconvocatòria de vaga i fent una crida als interins per tal que s'impliquin en el procés de relleu de col·laboradors de l'Assemblea.

Estan presents representants dels sindicats UOB i Alternativa, que recorden el seu compromís de traslladar a les meses sectorials els acords establerts en les assemblees de la AD i d'interins. Aquests dos sindicats formen part, juntament amb quatre més, de les negociacions que es duen a terme amb la Conselleria en referència a la redacció dels nous documents que regiran el procés d'adjudicació d'interins, marc dins el qual la Conselleria ha presentat recentment un segon esborrany de les bases d'interinitat.

Antònia Font, d'UOB, informa sobre els documents que regeixen els processos d'interins, i explicita que a la propera mesa de dia 11 de març, només es negociarà sobre el document de les bases generals. Explica també com es prioritzen actualment les adjudicacions.

Miquel Àngel, d'Alternativa, explica que les modificacions que en aquest sentit proposa la Conselleria són en principi per tres anys, aplicables a partir del tercer.

Es proposa començar per el punt 4b de l'ordre del dia, donada la mesa que tendrà lloc l'endemà d'aquesta assemblea.

Punt 4b. Baremació i llista única.

A la darrera assemblea d'interins s'acordà defensar la llista única per al procés d'adjudicació de places, la qual cosa, tal com es recorda des d'UOB, afecta tant el document de les bases com el de baremació (en conseqüència). S'informa que a la darrera mesa varen sortir distints models de borses diferents, i que en tot cas la Conselleria proposa fer la borsa d'interins per cossos. Es manifesta la necessitat de ratificar l'acord de defensar la llista única en la present assemblea, abans d'anar a la mesa.
  • Torn de paraula:
Durant el torn de paraula es manifesten distintes opinions al respecte de la llista única, essent el sentir majoritari a favor de la mateixa.

Opinions en contra argumenten la conveniència que es valori més l'especialitat pròpia, ja que d'altre forma es pot afavorir més uns grups d'interins en detriment dels altres, a més de contribuir a desestabilitzar els centres.

A favor es comenta que la llista única permet que la gent pugui accedir a qualsevol de les places a què pot optar, independentment de la baremació, que ve després, i que, sobretot, afavoreix que es respecti l'ordre de preferència triat per l'interí.

Es comenta com a possible alternativa per solucionar la problemàtica que suposen cossos més petits fer llista única però amb la possibilitat de perfilar els llocs més específics.

En aquest torn de paraula també surt el tema de la concertada. Es vol saber si la llista única inclouria d'alguna forma l'ensenyament a concertada. S'aclareix des de distintes veus que aquest és, en tot cas, un tema de baremació, ja que l'entrada a l'ensenyament concertat no està regulat públicament, per tant, seria del tot injust considerar-ho una especialitat, grup o cos com els altres.

  • Acord:
Es tanca el torn de paraula i es vota a mà alçada. Per àmplia majoria s'acorda ratificar l'acord, pres en anterior assemblea, de demanar la llista única.


Punt 4c. Baremació.

S'introdueix el punt amb una explicació de com està estructurat en l'actualitat l'apartat de baremació: camps, ítems, etc. Més endavant els sindicats presents també informen de quina és la postura de la Conselleria a la mesa: es limitarà la puntuació de tots els camps baremables, essent aquest un punt “no negociable”. Sí estan en disposició de negociar la puntuació màxima de cada camp o el valor dels ítems, tot i que volen que hi hagi un equilibri entre els camps.

D'altra banda, també s'informa de com s'està tractant a les meses el tema que proposa la Conselleria de la possible vinculació de les oposicions a les llistes d'inerins; s'han comentat les opcions de tractar-les com a mèrit, o bé d'obrir un llistat independent a partir del resultat de les mateixes. En tot cas, encara no s'ha discutit si s'accepta o no la vinculació.

Per tant, pensant en la mesa vinent, es requereix decidir la postura envers 3 qüestions:

A qui s'ha de baremar, què s'ha de baremar i com s'ha de baremar.

  • Torn de paraula:
En referència a la primera pregunta, se comenta que s'ha de tenir en compte que si es barema tothom, sense experiència o no, també s'han d'incloure per imperatiu legal altres col·lectius més nombrosos, com ara el personal de la resta de comunitats autònomes, cosa que actualment no passa (és una barrera d'entrada).

D'altra banda, es manifesten veus en favor del col·lectiu de persones sense experiència (interins S) que duen a les llistes anys i que no arriben a accedir mai a una plaça d'interinitat, degut a com està actualment organitzat. Es proposa (Alternativa) incloure canvis en aquest sentit, com per exemple afegir factors diferencials però igualitaris de desempat dins aquest col·lectiu S.

En relació a la intervenció anterior, s'informa que la Conselleria ha manifestat el seu desig de fer desaparèixer el col·lectiu S, per la voluntat de baremar-los la formació i altres aspectes. S'apuntat també la possibilitat de valorar la implicació dels interins en el projecte de centre, per exemple.

La tercera qüestió plantejada genera moltes intervencions; diverses en relació al problema que pot suposar el fet que experiència i formació puntuïn igual, així com el fet què es limiti l'experiència, perquè esdevendria en empats.

En aquest sentit s'apunten alternatives, com ara que el límit dels camps sigui relatiu, amb un percentatge variable i vinculat entre formació i experiència, que impediria l'empat entre ambdós camps.

D'altra banda, s'intervé en reiterades ocasions per manifestar la necessitat de regular els cursos de formació externs, que suposen un mercat de compra-venda de punts on qui més paga més té, sense que això impliqui un major grau de formació de qualitat.

S'obri un debat sobre el pes que se li dóna actualment a l'experiència en front de la formació de qualitat. Hi ha opinions oposades, però són majoritàries les intervencions que defensen que l'experiència és un grau i ha d'implicar un reconeixement. També es planteja que s'ha de considerar que els estudis actuals i els d'abans no tenen la mateixa durada, per tal que no es produeixin greuges.

En relació a la vinculació de les oposicions al procés d'interinitat, durant el torn de paraula es manifesten distints dubtes i opinions:

  • el greuge que pot suposar per a les persones que no han pogut optar a oposicions perquè no n'hi ha de la seva especialitat;
  • en cas que es considerin com a mèrit, hauria de ser dins el bloc de formació o d'experiència? Es planteja opció d'incloure-ho dins formació, per compensar puntuacions.
La postura general manifestada és que les oposicions s'han de considerar com a mèrit.


Punt 5. Pacte d'interins.

Des de UOB s'explica com està l'actual pacte d'interins; a l'estiu es comença la segona fase del pacte, una nova repartició de places (1350), tothom amb les mateixes opcions.

Expliquen també una opció que contemplà la Conselleria al primer esborrany i que ha desaparegut al segon, que és l'opció de nomenament “sine die” *. L'argument que donava la Conselleria en el seu favor era el d'estabilitat dels centres, però des dels sindicats presents a l'assemblea es considera que pot esdevenir fàcilment en situacions injustes. És necessari tenir una postura clara i definida al voltant d'aquest tema, per si la Conselleria ho torna a treure com a opció.

Des d'Alternativa es comenta que s'ha demanat que les places que es treguin a pacte siguin realment de difícil cobertura, i no es faci amb elles “clientelisme polític”. També s'ha de tenir present que és incompatible que hi hagi un gran nombre de places de pacte amb el fet que es treguin moltes places a oposició.

No hi ha torn de paraula perquè són les 20 hores. Per tant, Macu procedeix a fer una recapitulació dels aspectes acordats:

  • Ratificació de la llista única.
  • Les oposicions s'han de baremar com a mèrit, i no generar una llista independent.
Properes assemblees:
Davant del fet manifest de la necessitat d'estar ben informats del què s'està negociant a les meses i de debatre i prendre-hi postura, s'acorda la realització de futures assemblees a curt termini. Es parla de la setmana vinent però, donat que cau enmig de les avaluacions, es proposa celebrar la següent assemblea en tornar de les vacances de pasqua. Es fa novament una crida a la participació.