Retem comptes

Cerca en aquest blog

dimecres, 23 de març de 2016

El Govern balear demana prorrogar la Selectivitat al curs 2016-17


Nota de premsa de la Conselleria d'Educació:

Balears s'afegeix a la petició de la CRUE d'una moratòria en el canvi de proves d'accés a la Universitat que preveu la LOMQE

Darrera actualització: 22/03/2016

El Govern de les Illes Balears, a través de la Conselleria d’Educació i Universitat, s’afegeix a la petició de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles CRUE d’aplicar una moratòria d’un curs en el calendari d’implantació de la LOMQE, en el cas de l’Avaluació Final de Batxillerat. La CRUE considera que la falta de definició d’aquesta prova suposa la impossibilitat de complir amb el manament legal de que les universitats aprovin els criteris d’admissió basats en el nou model LOMQE abans de la finalització del curs actual. Per això es demana la pròrroga de l’actual prova d’accés, la Selectivitat tal i com la coneixem actualment, al curs 2016/17.

Cal recordar que la LOMQE estableix una prova final de Batxillerat i que el títol s’obté aprovant totes les assignatures i superant aquesta prova. Mentre que l’admissió a la universitat estarà regulada per les mateixes universitats. En el seu possible barem d’admissió hauran de tenir en compte que al manco el 60% serà la nota de Batxillerat encara que també poden decidir que el 100% del barem sigui aquesta nota. Les universitats seran les encarregades d’aprovar els procediments que s’hagin d’aplicar per a l’admissió als diferents ensenyaments universitaris oficials de grau, el seu contingut, regles de funcionament i les dates de realització dels mateixos, així com els criteris de valoració i la seva ponderació i barems, i les regles per establir l’ordre de prelació en l’adjudicació de places que vagin a aplicar, amb al menys un curs acadèmic d’antelació.

Degut a la manca de desenvolupament normatiu necessari per a l’Avaluació Final de Batxillerat, la CRUE constata la necessitat d’establir un marc d’admissió transitori per a 2017 que resolgui la incertesa generada en centenars de milers d’estudiants que estan en condicions d’accedir a la universitat en 2017 i, especialment, els que actualment cursen primer de batxillerat.

Per això la CRUE sol·licita al Ministeri que en el curs 2016/17 es faci una prova d’accés i admissió a la universitat amb una estructura i organització semblant a l’actual PAU, realitzant les adaptacions necessàries en les fases general i específica en relació a les matèries troncals generals i d’opció, de manera que es pugui determinar la nota d’admissió a les universitats amb un model similar a l’establert en el Real Decret 1892/2008, que ofereixi seguretat jurídica al conjunt dels estudiants que actualment està estudiant primer de batxillerat.

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2579115&coduo=7&lang=ca