Bústia Covid-19

dilluns, 7 de març de 2016

Revisió de les bases generals de selecció d'interins

Dijous 3/3/16 tengué lloc la primera mesa de revisió de normativa d'interins i la Conselleria presentà el primer esborrany per a les noves bases generals de selecció de personal interí.

Recordem, abans d'entrar en detall, que els processos o documents que afecten els interins són tres:
 • Les bases generals. Són un document independent que se sol publicar al Boib el mes de març en forma de resolució i inclou els aspectes més importants i bàsics sobre els que es regiran les futures convocatòries de borses i adjudicacions.
 • Les convocatòries per formar part de les borses. Al mes de març o abril sol publicar-se i obrir la convocatòria anual que permet als aspirants formar part de les borses d'interins per tal de poder participar de les següents adjudicacions. Aquesta convocatòria desenvolupa aspectes tan importants com el barem de mèrits que ha de determinar l'ordre del interins a les borses o les titulacions que permeten accedir a cada funció, és a dir, a impartir cada assignatura. En aquest apartat també s'hi inclouen les convocatòries extraordinàries que poden obrir-se durant el curs quan la borsa d'alguna especialitat queda buida i sense reserva de professorat substitut.
 • La convocatòria d'adjudicacions. Sol publicar-se al juny o al juliol i regeix les normes a seguir tant en les adjudicacions de destinacions provisionals que es realitzen a l'estiu com les adjudicacions setmanals de substitucions que es duen a terme al llarg de tot el curs.

En aquests moments ens trobam en plena revisió del primer d'aquests tres documents, les bases generals, i els aspectes més important que la Conselleria pretén modificar o introduir són:
     -el procediment contradictori
     -la previsió de reestructuració del barem de mèrits
     -la modificació de la tutorització
     -nomenaments i cessaments
     -causes de renúncia justificada
     -eliminació del decaïment i augment de les causes d'exclusió de les borses.

Anem per parts:
 • PROCEDIMENT CONTRADICTORI
Segons l'esborrany que se'ns va presentar, aquest procediment serviria per determinar si un funcionari interí mostra una manca d'idoneïtat o de competència per a la tasca docent, s'iniciaria a proposta del director del centre i avaluaria aspectes com la planificació i el desenvolupament de l'activitat docent, l'avaluació del alumnes, la gestió de l'aula i la participació en les activitats del centre. En cas que es declaràs la manca d'idoneïtat o competència de l'interí, el seu nomenament quedaria sense efecte i se l'exclouria de les borses durant el mateix curs escolar i el següent. La Conselleria, com ja ha apuntat des del principi, afirma que afectaria a uns 14 o 15 casos recurrents i identificats.

A la pregunta de com es garantirà l'objectivitat de la causa del procediment, el cap d'Inspecció comentà que la Conselleria desitja que l'aplicació del procediment sigui el més restrictiva possible i es faci amb unes garanties absolutes tant de causa com de transparència, per la qual cosa es mostra obert a la creació d'una comissió tècnica que inclouria els sindicats i a la qual Inspecció Educativa presentaria a estudi els informes recollits referents al cas, abans de les seves resolucions.

Per altra banda, els representants de l'Administració recolliren la proposta de condicionar l'inici del procediment a un acord col·legiat, que podria ser per part del Departament de la matèria, el Consell Escolar, etc., a fi de garantir l'objectivitat de la decisió.

Queda pendent de veure, per tant, la nova proposta de la Conselleria.
 • MODIFICACIÓ DEL BAREM DE MÈRITS
La Conselleria té clara la voluntat de modificar la puntuació del mèrits que determinen l'ordre dels interins a les borses en dos aspectes clau: l'experiència docent i la formació. Aquests canvis es començarien a introduir escalonadament el curs següent i quedarien del tot definits de cara al curs 2017-18.
La idea plantejada per l'administració és limitar la puntuació de l'experiència, que ara no té cap màxim d'acumulació de punts, per limitar-la com a molt a un 55% de la puntuació total, a més d'augmentar la puntuació per formació que ara pot representar com a màxim el 25% de la puntuació d'un interí.
Segons els Cap de Servei de Primària i Secundària, l'actual barem està desequilibrat pel que fa a aquests dos aspectes ja que no és habitual que hi hagi camps, com ara l'experiència, que no tenguin la puntuació màxima limitada a més del fet que la meitat dels actuals interins superen la puntuació màxima de formació i s'ha de donar reconeixement a aquest esforç formatiu que ara queda sense baremar.
La Conselleria es mostra oberta a negociar en quins percentatges ha de quedar limitat cada camp però no contempla  deixar cap àrea de baremació sense un límit màxim de puntuació.

L'altra novetat realment important pel que fa al barem de mèrits de cara al curs 2018-19 és considerar com a mèrits la superació d'una part o de tots els exercicis d'una oposició.
Aquest punt es mostra més conflictiu ja que, segons l'esborrany, la Conselleria també estaria contemplant la possibilitat de crear borses diferents per aquells interins que, havent aprovat unes oposicions, haguessin quedat sense plaça. Aquesta possibilitat, però, xoca frontalment amb la reivindicació d'una borsa única acordada el 2015 en assemblea general d'interins, cosa que recordàrem a l'administració, juntament amb l'acord de la mateixa assemblea de demanar que a tots els interins se'ls baremin tots els mèrits independentment d'haver treballat mai o no.
Pel que fa aquest darrer aspecte, els representants de la Conselleria afirmaren que contemplen aquesta possibilitat de cara al curs 2016-17, tal com es pot deduir de l'esborrany actual.
En qualsevol cas, la baremació s'ha d'anar negociant en futures meses i no quedarà tancada fins a la redacció definitiva de la convocatòria de borses.

 • MODIFICACIÓ DE LA TUTORITZACIÓ
La tutorització ha patit canvis en les dues darreres legislatures i s'havia anat simplificant fins arribar a les condicions vigents segons les quals un interí queda tutoritzat després d'haver acumulat un total de 30 dies treballats independentment de si són consecutius o no i del nombre de centres en què s'han duit a terme.
La nova proposta de la Conselleria no queda aclarida en aquest esborrany de les borses generals sinó que es preveu desenvolupar-la en una resolució independent que dictarà la Directora General de Personal Docent. De moment, l'únic que s'especifica és que "seran declarats aptes aquells docents que, durant el mateix curs i en un mateix centre, hagin realitzat 60 dies de treball efectiu i no hagin estat objecte d'un informe desfavorable del director del centre".
La regularització de la tutorització queda, doncs, pendent de veure com acabarà definida a l'espera que la Conselleria presenti l'esborrany d'aquesta nova resolució.
La raó que els representants de l'administració presentaren a favor de modificar la tutorització vigent és que l'actual sistema no garanteix l'avaluació de la idoneïtat de l'interí per a la tasca docent i que amb les noves condicions s'acotarien encara més els casos susceptibles de passar pel nou procediment contradictori.

 • NOMENAMENTS "SINE DIE"
Una altra de les propostes que crida més l'atenció i que no s'acaba de desenvolupar diu que "a partir del curs 2017-18, els nomenaments del personal funcionari interí que ocupi una vacant s'han d'estendre fins al moment que la plaça sigui ocupada de forma provisional o definitiva per un funcionari de carrera o fins que la plaça desaparegui per raons de planificació educativa"
És a dir, que si a un interí se li adjudicàs una vacant sense titular, l'interí ocuparia aquesta plaça de manera indefinida mentre la plaça no fos ocupada per un funcionari de carrera mitjançant concurs de trasllat o comissió de serveis o la plaça fos suprimida.
Segons els Caps de Servei de Primària i Secundària, la raó d'aquesta proposta és garantir l'estabilitat als centres.
La minsa redacció presentada sembla del tot insuficient en comparació a la importància de les implicacions i deixa molts interrogants a l'aire que s'hauran d'anar aclarint en les següents meses.

 • CAUSES DE RENÚNCIA JUSTIFICADA
Segons la Conselleria, el cobriment de places en les adjudicacions, tant de vacants com de substitucions, continua presentant moltes dificultats i deixant un excés de places sense cobrir a causa del fet que s'han contemplat massa supòsits de causes de renúncia justificada i, per tant, és necessari reduir-los.
La situació actual és que existeixen 10 causes que permeten renunciar de manera justificada a la plaça adjudicada en els mesos d'estiu en els adjudicacions de destinacions provisionals, 3 causes de renúncia justificada per a les adjudicacions de substitucions mitjançant el procediment telemàtic setmanal i cap possibilitat de renunciar justificadament a una substitució ofertada telefònicament mitjançant el procediment extraordinari.
La nova proposta reduccionista de la Conselleria consisteix en contemplar només 3 causes de renúncia justificada generals per als tres procediments d'adjudicació, que quedarien limitades a:
 1. Estar en període d'embaràs, de maternitat o de paternitat, d'adopció o d'acolliment permanent o preadoptiu, incloent-hi el període en què seria procedent concedir a un funcionari una excedència per tenir cura dels fills per qualsevol dels supòsits anteriors.
 2. Patir una malaltia o incapacitat temporal que impedeixi exercir la tasca docent.
 3. Al·legar una causa de força major o circumstàncies excepcionals, que seran apreciades per la Direcció General de Personal Docent i de les quals s'informarà a la Mesa Sectorial d'Educació.

 • DESAPAREIX EL DECAÏMENT, S'AUGMENTEN LES CAUSES D'EXCLUSIÓ I S'AMPLIA EL CONCEPTE DE NO-DISPONIBLE
A les bases generals vigents, el decaïment d'un aspirant determina que aquest perdi la puntuació i l'ordre que tenia a totes les borses, fet que ve provocat per les tres causes següents:
 1. haver renunciat injustificadament a la plaça adjudicada en les adjudicacions de destinacions provisionals
 2. haver rebutjat de forma injustificada la plaça oferta o adjudicada en l'adjudicació de substitucions
 3. haver estat sancionat per falta greu o molt greu mitjançant un procediment disciplinari
Per altra part, la situació d'un interí com a no-disponible, actualment es deu als fets que:
 1. l'interí estigui ocupant una plaça
 2. l'interí hagués renunciat a la plaça de manera justificada
 3. no haver acreditat els coneixements de català
 4. no haver acreditat la formació pedagògica
 5. no haver participat de les adjudicacions de destinacions provisionals
En darrer lloc, les causes d'exclusió actuals són:
 1. falsejar documentació
 2. no prendre possessió o no incorporar-se a la plaça en els terminis establerts i sense causa justificada
 3. renunciar a la plaça un cop presa la possessió sense renúncia justificada
Amb el nou esborrany de les bases, la Conselleria introdueix canvis importants:
 • En primer lloc proposa que, per pal·liar la reducció de causes de renúncia justificada, l'interí admès a borses pugui declarar-se per voluntat pròpia en situació de no-disponible en qualsevol moment sense necessitat d'al·legar cap causa justificada sempre que no se li hagi adjudicat plaça, no hagi participat de l'adjudicació setmanal de substitucions i no se li acabi d'oferir una substitució per la via extraordinària (telefònicament). Aquesta situació voluntària de no-disponible seria per a tot un trimestre i, en un termini de deu dies abans d'acabar aquest trimestres, l'interí hauria de notificar que vol tornar  a situar-se en posició de disponible, si és el cas.
 • Quant a l'exclusió de les borses, a partir d'ara, s'afegirien als supòsits vigents els casos que ara són causa de decaïment a més d'un supòsit nou que seria haver estat declarat amb manca d'idoneïtat per resolució del procediment contradictori. El temps d'exclusió variaria entre un i quatre cursos en funció de la gravetat de la causa.

Queda clar, doncs, que la revisió de la normativa sobre interins no serà superficial. Si teniu propostes, comentaris, dubtes o suggeriments a aportar, els podeu fer arribar al nostre correu electrònic: uob.ensenyament@gmail.com

Es preveu que la propera mesa sobre interins es durà a terme la setmana que ve, entre els dies 14 i 18 de març.
Us continuarem informant.