Bústia Covid-19

divendres, 1 d’abril de 2016

Borses d'interins: mesa sectorial de 31 de març de 2016El dijous 31/3/16 tengué lloc la segona mesa sobre la convocatòria de borses, en la qual es treballà a partir del segon esborrany.

Entre les decisions anunciades per la conselleria a la mesa podem destacar les següents:
 • Es manté la puntuació màxima de 30 punts per formació i titulacions.
 • Puntuació diferent per docència a universitat pública o privada.
 • No a la llista única.
 • Baremació ampliada interins sense experiència (llista S) per al curs 18/19.
 • No s'accepten canvis a l'annex de titulacions.
 • Es canvia el requisit de no haver desenvolupat una activitat "laboral" per "docent" a la baremació de professors associats.
Ja que el matí no donà més de sí i no es pogueren acabar de revisar tots els punts, entre els quals l'apartat sancionador per faltes lleus, greus i molt greus, que es podria eliminar atès que aquestes faltes ja comporten el seu propi expedient disciplinari, la mesa continuarà aquest dilluns 4/4/16.

A continuació passam a explicar més detingudament els aspectes més rellevants que es revisaren.

BAREM DE MÈRITS
Canvis en el segon esborrany:
 •  La puntuació màxima del camp de la formació queda a 30 punts.
Des d'UOB tornàrem a defensar l'acord pres a l'assemblea d'interins del 21/3/16 i demanàrem que l'augment sigui més gradual (la primera apujada com a molt a 27 punts) i no comenci a aplicar-se fins al curs 2017-18.

Reclamàrem també que la Conselleria ofereixi un formació de qualitat, deslligada dels sindicats i a la que també ha de poder accedir el professorat interí no actiu.

La Conselleria respongué que mantindrà el límit a 30 punts per al curs 2016-17 ja que aquest augment afavoreix el 60% dels interins.

 • Experiència docent a universitats.
Encara que no aparegui al segon esborrany, la Conselleria s'avingué a:

-Diferenciar la puntuació per experiència docent entre universitats públiques i universitats privades.

-Les categories contractuals universitàries que s'indiquin seran les mateixes que apareixen a la Llei Orgànica d'Universitats (LOU)

-Pel que fa a quins casos es valorarà aquesta experiència en el cas dels professors associats, un cop detectada la contradicció del redactat d'aquest esborrany amb la LOU quant a desenvolupar simultàniament una altra activitat professional, quedaria amb el següent redactat:
     "En el cas dels professors associats només es valorarà aquesta experiència sempre que acrediti que durant el mateix període no hagi desenvolupat una altra activitat docent"

 • Titulacions universitàries de primer cicle.
 El segon esborrany de la convocatòria de borses afegeix els següents paràgrafs:
     "Els primers cicles que hagin estat vehiculars per aconseguir una llicenciatura o viceversa, no es tenen en compte"
     "No es consideren titulacions universitàries de primer cicle, a efectes de mèrits, els tres primers cursos complets d'estudis conduents a l'obtenció de qualsevol títol oficial de llicenciat, arquitecte o enginyer si no suposen l'obtenció d'un títol universitari de primer cicle, ni tan sols amb un certificat d'equivalència al títol de diplomat universitari..."

Segons l'Administració, aquestes equivalències només són vàlides en unes oposicions a efectes d'accés, no de mèrits, tal com disposa la Llei 3084/1984

 • Puntuació per títols de l'EOI
Aquesta puntuació no varia respecte al primer esborrany i manté l'augment en comparació a la convocatòria del 2015, a més de la novetat que, a partir d'ara, la puntuació de cada títol no serà acumulativa sinó que "només es considera la [titulació] de nivell superior del mateix idioma que presenta l'aspirant"
A la nostra pregunta de per què aquest canvi si realment pot suposar una pèrdua de punts des del moment en què la suma de cada nivell permetia arribar a 7 punts però ara com a molt se'n podran aconseguir 5, l'Administració respongué que es deu al fet que pel temps d'estudi necessari, s'entén que un C2 equival a una titulació universitària de grau, per la qual cosa reben la mateixa puntuació.

 • Puntuació per català.
Sobre la diferència de puntuació entre un C2 de català emès per l'EOI (5 punts) i un C2 de català emès per la Junta Avaluadora, la Direcció General de Política Lingüística, la Direcció General de Cultura i Joventut, l'EBAP o l'IEB (2,5 punts), la Conselleria es remeté a l'Ordre de 21 de febrer de 2013 (Boib 12/3/13), segons la qual el B2 d'EOI es correspon al C2 de les altres entitats.
A la  pregunta de per què no es barema també el nivell E de català (llenguatge administratiu), la resposta fou que només es valora per al funcionariat de l'Administració de la CAIB.

 • Interins S
Pel que fa a l'acord pres per l'assemblea d'interins del 21/3/16 sobre trobar una solució per a aquest col·lectiu, la Directora General afirmà que seran baremats a partir del curs 2018-19. Per conèixer més detalls de la notícia, encara haurem d'esperar.


HABILITACIÓ DE TITULACIONS LINGÜÍSTIQUES

A la pregunta d'UOB de com, on i quan s'ha de dur a terme l'habilitació d'aquestes titulacions, la Conselleria respongué que les persones interessades a habilitar-se ho han de fer abans de dia 29/4/16 usant el model de sol·licitud el qual, un cop emplenat, s'ha d'entrar al Registre de la Conselleria dirigit a la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat.
En tot cas, rebrem més informació la setmana que ve, probablement el dimecres 6/4/16


EXCEPCIONS ALS REQUISITS DE TITULACIÓ
 • Pel que fa a l'excepció que permet accedir a especialitats del cos de professors tècnics d'FP sense tenir la titulació indicada a l'Annex IV però complint un seguit de requisits, el primer esborrany de la convocatòria de borses introduïa un període transitori de 4 anys per acreditar una de les titulacions de l'Annex IV, després del qual aquesta excepcionalitat desapareixerà. Al segon esborrany, aquest període transitori s'amplia a 6 anys.
 • Quant a l'excepció que permetia accedir a qualsevol especialitat manco a les lingüístiques si es complien un seguit de requisits i que fou eliminada tant del primer com del segon esborrany, després de les reiterades peticions sindicals que aquesta excepció no sigui eliminada, la Conselleria explicà que reincorporarà l'excepció amb un nou redactat que inclogui la motivació justificativa a fi que si algun dels interins que usen l'excepció per treballar, en les pròximes adjudicacions, després d'esgotar absolutament totes les altres opcions a què pot accedir per titulació, quedi sense feina, la Conselleria s'assegurarà que aquesta persona en concret tengui feina usant aquesta excepcionalitat i respectant-se-li la seva disponibilitat per illes. En qualsevol cas, aquest punt s'ha d'acabar de tractar a la mesa de dilluns 4/4/16

REQUISITS DE FORMACIÓ PEDAGÒGICA PER A FP

Els aspirants que volen ocupar places del cos d'FP però no poden accedir per manca de titulació al Màster de Formació Pedagògica i Didàctica ni tenen aquesta formació convalidada per l'experiència, estan cursant en aquests moments el Curs Oficial de Formació Pedagògica i Didàctica que no haurà acabat quan s'obri el termini per apuntar-se a borses.

Aquests interins podran apuntar-se a borses i se'ls permetrà entregar la documentació del curs fins dia 8/7/16, data en què la UIB creu que tots tendran l'acreditació, cosa que els permetrà participar a l'adjudicació de l'estiu de destinacions provisionals.

Si la UIB s'endarrereix, podran entregar l'acreditació entre l'1/9/16 i el dia abans en què es publiqui la convocatòria a borses per al curs 2017-18. Si fos així, perdrien l'oportunitat de participar a l'adjudicació de l'estiu però podrien fer-ho a la primera de setembre.


CONSEQÜÈNCIES DE L'EXCLUSIÓ

Tant el primer com el segon esborrany de convocatòria a borses diferencien entre el fet que la causa d'exclusió sigui per falta disciplinària o sigui per qualsevol de les altres causes a l'hora d'establir quant de temps s'ha d'estat exclòs de les borses.

El cas general és que l'exclusió es produeix sempre durant tot el curs següent i, en el curs en què es dóna l'exclusió, a partir del moment en què l'interí és cessat perquè acaba la substitució o el contracte per vacant.

En canvi, el que preveuen el primer i segon esborrany de borses és que quan l'exclusió véngui determinada per una falta disciplinària, la seva durada sigui per als dos cursos següents en cas de falta greu o per als quatre cursos següents en cas de falta molt greu.

La petició general dels sindicats fou que no s'estableixi aquesta diferenciació de la durada d'exclusió en funció de la causa i que no s'agreugi la penalització per una falta disciplinària que ja ha estat sancionada pel procediment disciplinari en sí.

Aquesta petició quedà pendent de resoldre i es tractarà a la següent mesa.


TITULACIONS (Annex IV)

A la mesa 22/3/16, la Conselleria ens digué que ens donarien hora per respondre'ns les preguntes de caire general sobre l'Annex IV (com les equivalències entre titulacions antigues, graus actuals i nivells europeus) i que presentem per escrit les preguntes sobre casos concrets o particulars. Tot i així, insistírem una vegada més reiterant algunes de les preguntes i tornant a demanar la creació d'una comissió per tal de revisar i actualitzar l'Annex IV en profunditat.

La resposta per part de l'Administració fou la mateixa que a la mesa anterior i que prenen nota de la possibilitat de crear la comissió de revisió.


CERTIFICAT PENAL

Respecte a la Certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals que, per normativa estatal, s'estableix com a requisit, el segon esborrany de la convocatòria per formar part de les borses diu:
"Els aspirants poden, en la sol·licitud de participació, autoritzar la Conselleria perquè sol·liciti aquesta certificació. Cas que l'aspirant no ho autoritzi, haurà de presentar la certificació negativa esmentada en la forma i els terminis que indiqui la Resolució que convoqui, per al curs 2016-17, el procés d'adjudicació de destinacions provisionals, i que aprovi les instruccions que l'han de regir, així com també les instruccions que han de regir, per al curs 2016-17, el procés d'adjudicació de substitucions"


TUTORITZACIÓ

Sobre com serà el procediment de tutorització en general i a partir del curs 2016-17, no hi ha novetats. De moment, continuam a l'espera de la Resolució que la reguli i que encara ha de passar per mesa i després s'ha de publicar al Boib.

El que sí s'especifica sobre el tema a l'esborrany de borses és quins interins es consideraran tutoritzats a efectes de ser puntuats per ordenar-los a borses, i seran:

     a) aquells qui hagin estat declarats aptes en el procés de tutorització
     b) aquells qui hagin format part de la llista d'admesos a la borsa en el curs 2013-14 i hagin acreditat, entre l'1/9/08 i el 30/5/14 almenys 30 dies de servei
     c) aquells qui hagin acreditat almenys 30 dies de servei durant el curs 2014-15 o durant el curs 2015-16 si no han estat sancionats mitjançant procediment disciplinari per falta greu o molt greu.

A aquells que es trobin treballant o comencin a fer-ho dins el termini en què es trobi oberta la convocatòria a borses (si no hi ha canvis, entre l'11 i el 29/4/16) i que no hagin pogut completar els 30 dies de tutorització abans que es tanqui aquesta convocatòria (29/4/16) però es prevegi que la completaran abans de final de curs, o d'una altra data encara no determinada, la Conselleria sí que els considerarà tutoritzats.


ORDRE D'ADJUDICACIÓ DE LES PLACES

Una vegada més insistírem en què, ja que no aconseguírem una llista única en lloc de les borses per cossos, com a mínim es respecti l'ordre de preferència en què l'interí selecciona les places a què pot optar a l'adjudicació de destinacions provisionals de l'estiu.

La resposta de la Conselleria fou la mateixa que a la mesa anterior: no disposen dels mitjans suficients.

Sí que ens cridà l'atenció el comentari d'un representant de l'Administració segons el qual seria factible deixar d'organitzar les borses per cossos i fer una llista única si tots els sindicats ho demanassin, tot i que s'hauria d'estudiar aquesta possibilitat més a fons per establir prèviament i amb claredat els efectes que produiria.

Continuarem informant.