Retem comptes

Cerca en aquest blog

divendres, 1 d’abril de 2016

El Consell Escolar ja du setze mesos sense respectar la representació sindical


Segons la nota de premsa de la Conselleria d'Educació, que reproduïm més avall, "El Consell de Govern ha aprovat avui el Projecte de llei de modificació del Text refós de la Llei de consells escolars de les Illes Balears, el que suposa que el Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB) torna a tenir 50 membres, la mateixa composició que tenia en el moment de la seva creació, l’any 1998."

Ara el Projecte de llei s'ha de publicar al BOIB i després s'ha de tramitar al Parlament.

Recordam que des d'UOB hem denunciat que els nous sindicats, sorgits de les eleccions de 4 de desembre de 2014, continuam sense estar representats dins el Consell Escolar, mentre s'han anat renovant diversos membres d'altres sectors i càrrecs. Continuam reclamant que es nomeni els nous representants sindicals de forma immediata, sense esperar a la renovació bianual que tindrà lloc el mes de setembre. Si el conseller Martí March espera fins aquesta data, el Consell Escolar haurà estat un any i nou mesos sense respectar la voluntat democràtica dels docents.

Nota de premsa de la Conselleria d'Educació: 

Aprovat el Projecte de llei que recupera la composició inicial dels consells escolars de les Illes Balears 

Darrera actualització: 01/04/2016 

El Consell de Govern ha aprovat avui el Projecte de llei de modificació del Text refós de la Llei de consells escolars de les Illes Balears, el que suposa que el Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB) torna a tenir 50 membres, la mateixa composició que tenia en el moment de la seva creació, l’any 1998.

Des del Govern de les Illes Balears es considera que esdevé necessari garantir la participació adequada dels sectors afectats en la programació de l’ensenyament i per això avui s’aprova aquest Projecte de llei que a més de recuperar la composició del Consell Escolar, també contempla una modificació que permet incorporar al representant del Consell de Formentera, que substituirà, a més, al de l’Ajuntament d’aquesta illa, de manera que no s’incrementarà pel moment, el nombre total de components del CEIB.

El Consell Escolar de les Illes Balears és el màxim òrgan consultiu en matèria d'ensenyament no universitari dins l'àmbit territorial de les Illes Balears i organisme superior de representació en aquesta matèria dels sectors afectats. Els drets i les responsabilitats que li són atribuïts es refereixen a aspectes globals relatius a l'àmbit de les Illes Balears, vinculats directament a la programació general de l'ensenyament no universitari i amb efectes sobre la totalitat del territori. La seva composició, en concordança amb les seves funcions, suposa una àmplia representació ponderada dels interessos socials i professionals de les Illes Balears en el camp de l'educació. Actualment està presidit per Pere Carrió.

Aquest òrgan va veure reduïda la seva composició l’any 2012, a través del Decret 5/2012. En concret, es va modificar l’apartat 1 de l’article 9 del Text refós de la Llei de consells escolars, reduïnt-lo en 14 persones, amb l’argument de baixar la despesa pública, tot i que els representants que integren el CEIB només tenen dret a una indemnització per assistència a reunions i no tenen cap retribució fixa. Dels 50 membres del Consell Escolar es va passar a 36.

Recuperar la composició del CEIB esdevé una primera passa en la línia marcada aquesta legislatura per part de la Conselleria d’Educació i Universitat de dotar el Consell Escolar de les Illes Balears de les eines necessàries per iniciar un procés de reestructuració que amplii les seves funcions i millori la seva representativitat.  L’objectiu és que aquesta reforma es faci pels mateixos integrants del Consell Escolar amb el suport de la Conselleria. D’aquesta manera es pretén que sigui, de nou, un organisme allunyat de la confrontació  i amb independència,  un veritable Parlament Educatiu de les Illes Balears.

Composició del Consell Escolar que recupera el Projecte de llei:

a) Deu persones en representació dels professors dels nivells educatius de l’ensenyament no universitari de les Illes Balears, proposades per les associacions i organitzacions sindicals d’ensenyants en proporció a la seva representativitat i entre els sectors públic i privat de l’ensenyament. Set d’aquestes persones han de correspondre a l’ensenyament públic i tres, a l’ensenyament concertat. Actualment n’hi ha 6.

b) Set pares o mares d’alumnes, proposats per les confederacions o federacions d’associacions de pares i mares d’alumnes en proporció a la seva representativitat. Quatre han de pertànyer a centres públics i tres, a centres concertats. Actualment n’hi ha 5.

c)  Tres alumnes de l’ensenyament no universitari, proposats per les confederacions o federacions d’associacions d’alumnes d’acord amb els seus nivells i especialitats i en proporció a la seva representativitat. Dos han de ser alumnes de centres públics i un, d’un centre concertat. Actualment n’hi ha 2.

d) Dues persones en representació del personal d’administració i serveis dels centres educatius, proposades per les centrals i associacions sindicals en proporció a la seva representativitat. Actualment n’hi ha 1.

 e)  Dues persones en representació dels titulars de centres privats, proposades per les organitzacions corresponents en proporció a la seva representativitat. Actualment n’hi ha 1.

 f ) Dues persones proposades per les diferents centrals i organitzacions sindicals. Actualment n’hi ha 1.
 g)  Dues persones proposades per les diferents organitzacions patronals. Es manté el nombre actual.
 h) Tres persones en representació de la conselleria competent en matèria d’educació, designades pel conseller. Actualment n’hi ha 2.

 i)  Els quatre presidents dels consells escolars insulars. És manté el nombre actual.

 j)  Quatre persones en representació de l’Administració local, tres de les quals proposades per les entitats representatives dels interessos dels ens locals ¾una pels de Mallorca, una altra pels de Menorca i una altra pels d’Eivissa¾ i una en representació de l’Ajuntament de Palma. Actualment n’hi ha 3.

 k)  Quatre persones en representació dels consells insulars, proposades pels presidents de les institucions respectives. És manté el nombre actual.

 l)  Una persona en representació de la Universitat de les Illes Balears, proposada pel rector d’aquesta institució. És manté el nombre actual.

 m)   Quatre personalitats de prestigi reconegut en el camp de l’educació, designades pel conseller competent en matèria d’educació, alguna de les quals ha de pertànyer a un moviment de renovació pedagògica o a una institució reconeguda en l’àmbit educatiu. Actualment n’hi ha 2.

 n) Una persona en representació del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats de les Illes Balears. És manté el nombre actual.

 o) Una persona en representació del sector de cooperatives de l’ensenyament de treball associat de les Illes Balears. És manté el nombre actual.

 Una vegada publicat al BOIB el Projecte de Llei es tramitarà al Parlament de les Illes Balears.