Retem comptes

Cerca en aquest blog

dijous, 7 d’abril de 2016

Els nous representants dels docents, un cop més marginats al Consell Escolar


Segons la Conselleria ahir el Consell Escolar va votar "per unanimitat" el projecte de Decret de llengües estrangeres, i així ho destaca en negreta la nota de premsa.

Aquesta "unanimitat" és una fal·làcia des del moment que encara no es permet participar al Consell Escolar com a membre de ple dret els nous representants dels docents, sorgits de les eleccions sindicals de desembre de 2014. Un cop més no hem pogut presentar propostes ni hem tingut veu ni vot al debat del plenari.

Aquesta marginació, setze mesos després de les eleccions sindicals, és un escàndol antidemocràtic i un motiu més perquè ens refermem en la reclamació que s'ajorni l'aprovació d'aquest Decret fins que la comissió d'experts emeti el seu informe sobre el model lingüístic.


Nota de premsa de la Conselleria:

El Consell Escolar de les Illes Balears aprova per unanimitat l'informe sobre el projecte de Decret en llengües estrangeres

Darrera actualització: 06/04/2016
El ple del Consell Escolar de les Illes Balears va aprovar ahir, dimarts 5 d’abril, per unanimitat l’informe sobre el projecte de Decret per al desenvolupament de la competència comunicativa en llengües estrangeres en els centres educatius sostinguts amb fons públics.

La Conselleria d’Educació i Universitat agraeix al Consell Escolar de les Illes Balears la tasca feta per les aportacions i suggeriments que s’han realitzat i que milloren el text inicialment presentant. En aquest sentit, la Conselleria assumirà totes les esmenes presentades a l’esborrany de decret ja que compten amb l’aprovació del conjunt de la comunitat educativa representada en el Consell Escolar.

Cal recordar que l’objectiu d’aquesta normativa és el de donar seguretat jurídica als centres educatius que actualment viuen realitats lingüístiques diverses. El Decret per al desenvolupament de la competència comunicativa en llengües estrangeres en els centres educatius sostinguts amb fons públics a les Illes Balears derogarà la normativa que fins ara regula aquestes iniciatives i posarà en marxa un model aplicable a tots els centres sostinguts amb fons públics a les Illes Balears. A més completa un àmbit que no preveu el Decret de Mínims ja que aquesta normativa no contempla l’ensenyament de matèries no lingüístiques en llengua estrangera.
Una vegada escoltades les recomanacions del Consell Escolar, ara es trametrà al Consell Consultiu i posteriorment serà aprovat al Consell de Govern.

Amb aquest decret s’atorga autonomia als centres educatius per a l’organització de les llengües d’ensenyament del centre, a partir dels continguts mínims establerts a la normativa vigent per mitjà del projecte lingüístic que ha de ser elaborat d’acord amb el Decret 92/1997 (Decret de mínims).

Els centres podran incorporar total o parcialment i de manera voluntària una assignatura en llengua estrangera a partir dels primers cursos de l’educació primària sense afectar les competències en lectoescriptura de les llengües. A partir de quart de primària podran sol·licitar la incorporació d’una segona àrea presentant un informe pedagògic adaptat al context i als recursos del centre.

L’ensenyament de matèries no lingüístiques en llengües estrangeres s’ha de basar en els principis d’igualtat d’oportunitats i no discriminació. Així mateix, aquesta modalitat ha d’incloure situacions d’aprenentatge i activitats en llengües estrangeres amb la finalitat de potenciar-ne la competència lingüística.

El professorat que imparteixi aquestes àrees, a més de tenir la titulació requerida en relació als nivells que s’estableixen del MECR ha d’estar format en metodologies d’aprenentatge de llengües estrangeres contrastades amb evidències pedagògiques científiques a nivell internacional.

Per això, la Conselleria d’Educació i Universitat oferirà, a partir del proper curs escolar, formació gratuïta al professorat tant pel que fa referència als nivells requerits del MECR, com per a l’acreditació de la formació en les metodologies d’aprenentatge de i en llengües estrangeres