Retem comptes

Cerca en aquest blog

dilluns, 4 d’abril de 2016

La renovació de directors, un cop més al marge dels claustres i consells escolars

Antoni Morante, director general de Planificació i Centres
Una vegada més els directors que han completat el mandat de quatre anys no s'hauran de sotmetre a la consulta democràtica dels claustres i consells escolars per renovar el càrrec, sinó que ho faran de forma automàtica si tenen el vistiplau del servei d'Inspecció, dirigit per Antoni Arbós, i de la directora general de Personal Docent, Rafaela Sánchez. El procediment de la renovació és competència del director general de Planificació i Centres, Antoni Morante.

Vegeu AQUÍ la relació de centres on el director pot renovar automàticament. Els centres afectats són 22 CEIP, 1 EI, 8 IES, L'Escola d'Art i Superior de Disseny de Palma i 1 CEPA.

Reproduïm el que ja vam publicar al respecte el 19 novembre de 2015:

Des de la la LOCE d'Aznar de 2002, passant per la LOE de 2006 de Zapatero i arribant a la LOMCE de Wert i Rajoy, els directors ja no només han deixat de ser elegits pel Claustre i el Consell Escolar, sinó que poden renovar l'exercici del càrrec sense la intervenció dels òrgans democràtics del centre. Concretament la LOMCE estableix al seu article vuitanta-cinc que "El nombramiento de los directores podrá renovarse, por períodos de igual duración, previa evaluación positiva del trabajo desarrollado al final de los mismos."

Al mateix article, s'afegeix que "Las Administraciones educativas podrán fijar un límite máximo para la renovación de los mandatos". Des del 2010 el límit màxim establert a les Balears és de tres mandats consecutius (BOIB núm. 30, de 23 de febrer), i l'avaluació es competència d'Inspecció. El paper de la comunitat escolar es limita a l'obligació per part dels inspectors de recollir "La informació contrastada de tots els sectors de la comunitat educativa del centre de referència i l’anàlisi de la documentació pertinent."


A la pràctica, aquest procediment deixa en mans dels inspectors la renovació del càrrec i evita al director sotmetre la seva gestió al veredicte dels òrgans democràtics del centre. És a dir que s'impedeix el debat, la reflexió i l'autèntica avaluació de la tasca directiva. Un cop més, des d'UOB reivindicam el retorn a les votacions als Claustres i Consells Escolar per elegir els directors al final de cada mandat.


Resolució del conseller de 12 de novembre de 2015 on consta que la renovació en el càrrec de director depèn d'inspecció i les direccions generals de Personal Docent i de Planificació i Centres:
https://intranet.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST5425ZI199388&id=199388